Jak na věc


zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstn

C) Zrušení společnosti způsobem ex offo

    Preventivně pro případ exekuce lze určitě doporučit spíše shromažďování všech dokladů o tom, že Vaše věci patří Vám (účtenky, dokumentaci k věcem apod.), což platí zejména u nově pořizovaných věcí. Toto riziko nehrozí u Vašich věcí, jejichž vlastnictví je evidováno v různých registrech - např. nemovitosti, motorová vozidla apod.
    Společnost WFG firemní servis vám pomůže zbavit se nepotřebné nebo neprosperující firmy rychle a lehce. Zároveň Vám umíme pomoct se založením nové firmy, připravíme Vám všechny potřebné dokumenty pro výmaz firmy z obchodního rejstříku a to u všech typů společností kdekoliv na Slovensku. Jaké služby Vám můžeme ještě nabídnout?
    Zrušení společnosti není jen ukončení podnikání. Společnost je třeba v některých případech ukončit likvidací a zároveň ji vymazat z obchodního rejstříku. Jde o poměrně dlouhý proces. Jestliže si však necháte poradit od odborníků, získáte jistotu, že zrušení firmy dovedete do zdárného konce. Vyhnete se nelegálnímu a neetickému jednání a zrušení bude postupovat v souladu s platnou legislativou.
    Řízení o zrušení trvalého pobytu zahájíte návrhem (ústně nebo písemně) na příslušném obecním úřadě nebo úřadě městské části, odboru správních agend (event. dále oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel). Je třeba prokázat, dvě skutečnosti, a to:


Jestliže Vaše firma neprosperuje, jestliže si chcete založit novou, případně se té původní potřebujete rychle zbavit, kontaktujte nás!

    Pravidla vzniku a zániku trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 12 zákona o evidenci obyvatel se postup, jehož se týká dotaz nazývá "zrušení údaje o místu trvalého pobytu“. Ohlašovna (obecní úřad nebo úřad městské části, odboru správních agend, event. dále oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel), je povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vždy tehdy, jestliže odst. c) zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
    Je též třeba uvést, že trvalý pobyt je institut pouze evidenční povahy a i když dcera nebude mít u Vás trvalý pobyt, nebrání to v budoucnu jejímu opětovnému bydlení u Vás apod. Jinak řečeno odhlášení z trvalého pobytu neznamená, že by dcera nemohla s Vámi nadále bydlet na základě smlouvy, ale adresa trvalého pobytu je významnou „stopou“ pro exekutory, takže lze zrušení trvalého pobytu jen doporučit. Ve svém dotazu ovšem neuvádíte, zda např. dcera není spoluvlastníkem nemovitosti, v níž bydlíte, to by postup níže uvedený nebylo možné uplatnit.


Hledáte následující služby? Klikněte a přečtěte si o nich více!

    V každém případě budete prokazovat existenci důvodů pro zrušení údaje o místě trvalého pobytu, kdy je nutné předložit jako důkaz o neexistenci užívacího práva Vaší dcery k bytu např. ústní svědectví osoby – souseda, že Vaše dcera již u Vás dlouhodobě nebydlí, že zde nemá své věci a že bydlí jinde, ale zpravidla postačí i prohlášení navrhovatele, tedy Vás. Zrušením trvalého pobytu u Vás získá dcera trvalý pobyt buď na adrese, na které v současnosti skutečně bydlí, nebo na adrese tohoto obecního úřadu, kde si může přebírat poštu atd. Doporučujeme předem zkonzultovat zrušení trvalého pobytu s příslušným odborem, který může mít i formulář a jinak podání usnadnit. V těchto řízeních může poměrně snadno dojít k tomu, že rozhodnutí nebude moci být příslušným úřadem doručeno osobě, u níž se údaj o místě trvalého pobytu zrušuje, protože místo jejího faktického pobytu není známo. V takovém případě bude příslušný úřad doručovat své rozhodnutí veřejnou vyhláškou, tj. že rozhodnutí úřad vyvěsí po do
    Za porušení těchto ustanovení je též možné dát podnět k přezkumu postupu exekutora Exekutorskou komorou ČR. Ta by měla, shledá-li porušení těchto povinností, prostřednictvím předsedy své revizní komise, zahájit kárné řízení. Z praxe bohužel víme, že ochota Komory takto postihovat excesy svých členů je velmi malá. Proto je vhodně podat stejný podnět předsedovi soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil. Souběžně je možno využít stížnosti k ministerstvu spravedlnosti, které má rovněž jisté dozorové pravomoci, od 1.1.2008 lehce posílené.  


B) Likvidace společnosti (zrušení firmy likvidací)

    Exekutoři jsou při své činnosti kromě právních předpisů včetně výše uvedených vázáni Pravidly profesionální Etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů, ve kterých je v čl. 12 stanoveno, že exekutor je povinen v exekučním řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva účastníků tohoto řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost exekutorského stavu.


Ukončuji podnikání a potřebuji zrušit svoji firmu

    Vylučovací žalobu soud neprojednává v exekučním řízení, ale ve sporném řízení podle části třetí o.s.ř.. Místně příslušným je dle § 88 písm. ch) o.s.ř. okresní soud (v Praze obvodní soud), u něhož je prováděna exekuce. Vylučovací žalobu má právo podat třetí osoba, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena nařízením exekuce, v tomto případě byste byla žalobcem Vy, Váš manžel nebo případně oba. Žaloba se podává proti tomu, kdo podal návrh na nařízení exekuce (tj. oprávněný – věřitel). Předmětem žaloby je vyloučení věci z nařízené exekuce. V žalobním petitu této určovací žaloby je třeba přesně označit věc, která má být z exekuce vyloučena a exekuční řízení, kterého se žaloba týká. Bohužel, stávající právní úprava nezaručuje ani lhůtu pro rozhodnutí soudu ani zákaz exekutora věci mezitím zpeněžit. Jako částečnou prevenci vždy doporučujeme zaslat opis žaloby též exekutorovi, který má dané věci v držení a s upozorněním, že v případě jejich prodeje a následného rozhodnutí soudu o je
    Movitou věc, která byla takto neoprávněně zařazena do soupisu věcí, je možné pomocí tzv. vylučovací (excindační) žaloby dle § 267, zák.č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), z tohoto soupisu následně vyjmout.
    Pokud máte obavu, jak se toto zrušení dotkne Vaší vnučky, tak uvádíme, že pokud jí Vaše dcera nezruší místo trvalého bydliště u Vás, zůstává ji jako adresa místa trvalého pobytu adresa Vašeho domku/bytu. Změny v údaji o místě trvalého pobytu mohou totiž za osoby mladší 15ti let provádět pouze její zákonní zástupci - rodiče (nevíme ovšem, kolik Vaší vnučce je). Pokud by byla starší, bylo by rozhodnutí buď na ní samotné nebo byste tak mohli učinit i Vy, jakožto vlastníci/nájemci předmětného bytu/domku.


Přenechte zrušení společnosti na nás a ušetříte!

    Z Vašeho dotazu sice neplyne, zda má dcera jako místo podnikání označeno místo trvalého bydliště (myšleno adresu Vašeho bytu), pokud by tomu tak bylo a došlo ke zrušení údaje o místě trvalého pobytu, je její povinností obstarat si souhlas vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru (předpokládám Vás), že s umístěním místa podnikání souhlasíte. Vaše dcera má též vůči živnostenskému úřadu oznamovací povinnost, tj. pokud by si zvolila jako místo podnikání jiné místo než adresu Vašeho bytu, musí pod sankcí pokuty až do výše 20.000,-Kč tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Dle toho, co bylo uvedeno výše, je velmi nepravděpodobné, že se Vás případná exekuce prodejem movitých věcí dcery dotkne (o ostatních způsobech jsme již hovořili výše). Preventivně doporučujeme – jakmile se dozvíte o takto nařízené exekuci, abyste z důvodů maximální opatrnosti napsali exekutorovi doporučený dopis, ve kterém uvedete místo trvalého pobytu Vaší dcery s tím, že si ponecháte kopii dopisu a pod
    V řadě případů se ovšem o nařízené exekuci dopředu nedozví povinný, ale ani jiné osoby. Exekutor má v takovém případě povinnost nejprve sepsat věci, o jejichž vlastnictví nejsou pochyby. Nikoliv věci, o kterých je namítáno, že vlastníkem je třetí osoba. Pokud i přesto exekutor věcí patřící třetí osobě do soupisu věcí postižitelných exekucí zařadí, nechejte si tento úkon zaprotokolovat a pokud možno k takovému úkonu přizvěte další osobu jako svědka (tzv. osoba přibraná k úkonu), která spolu s exekutorem a Vámi protokol podepíše.


Zrušení místa trvalého pobytu a ochrana při mobiliárních exekucích

    Dotaz klientky:Moje dcera, které je 44 let, pracovala na stálý pracovní poměr pouze dva roky. Teď pracuje na živnostenský list, ale z lenosti jen pár dní v měsíci. Má spoustu půjček u bank, na sociálním úřadě, u známých a my jsme si pro ni také půjčili u banky, aby svou situaci mohla napravit. Za dva roky nám ještě nic nevrátila a to žijeme jen z důchodu. Vyhrožuje nám, že nás zničí a na dotazy, kdy začne splácet dluh jen mlčí a nekomunikuje. Trvalé bydliště má u nás, jelikož jsme se dozvěděli, že nesplácí ani u banky, bojíme se exekuce a chtěli bychom zrušit její trvalé bydliště u nás. Bydlí jinde a nám na nájem a služby nepřispívá. Jelikož má nezletilou dceru, bojíme se o její osud. Poraďte nám prosím, jakým způsobem zrušit dceři trvalé bydliště a zda to neuškodí naší vnučce. Než začneme zodpovídat Váš dotaz týkající se zrušení údaje o místě trvalého pobytu, je nutné uvést, že existuje celá řada způsobů vedení exekuce (např. přikázáním pohledávky z účtu povinného, srážkami ze mzdy, a
    Zrušení společnosti (zda už z objektivních nebo subjektivních důvodů) není právě nejpříjemnějším procesem a zároveň patří mezi a administrativně složité úkony. Bez ohledu na to, zda Vás ke zrušení vedly finanční důvody nebo neshody se společníky, musíte při zrušení společnosti postupovat precizně. Zároveň je třeba držet se legislativy, protože nezákonné zrušení firmy a její výmaz z obchodního rejstříku můžou mít za následek obvinění z trestného činu poškozování věřitele apod.
    V rámci likvidace vedeme celý proces ukončení podnikání, připravíme potřebné dokumenty, které jsou v souladu s právní legislativou, a konzultujeme každý krok.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
18878
cache: 0024:00:00