Jak na věc


zákoník práce plné znění

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

    8 8 Zákoník práce 2013 s výkladem typu norem (tedy konkrétních ustanovení), které odchýlení nedovolují, by nemělo způsobovat v praxi problémy, neboť měly být patrné zákazovým nebo příkazovým imperativem např. je zakázáno, nesmí se, není dovoleno, nebo naopak musí, je povinen. Kromě jednotlivých zákazů nebo příkazů uvedených přímo v textu zákona výslovně (např. v 34b) je zákaz odchýlení se uveden v taxativním výčtu ustanovení 363 zákoníku práce. Zde jsou vyjmenována ustanovení, od nichž je možné se odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Jedná se o harmonizační ustanovení, jimiž se do právního řádu implementovalo právo Evropské unie, obsažené ve Směrnicích Evropského společenství. Odchýlení je v těchto případech možné pouze ve prospěch zaměstnance, neboť se jedná o minimální míru ochrany zaměstnance, která odchýlením v jeho prospěch nebude narušena. Prospěch zaměstnance lze posuzovat obecně nebo individuálně. Judikatura vychází z toho, že určité odchýlení od daného institutu není možno
    Pracovníci mají prostřednictvím odborové organizace právo na informace o činnosti organizace a zásadních otázkách souvisejících s ekonomikou a rozvojem organizace.
    Blog o smlouvách, se vzory smluv zdarma ke stažení. Najdete zde vzory smluv a dalších souvisejících dokumentů. Také rady tipy a triky jak sepsat správnou smlouvu či dodatek smlouvy. Nejčastější smlouvy jsou pracovní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o dohodě o provedení práce, darovací smlouva, smlouva o nájmu, smlouvy o půjčce a výpůjčce, kupní smlouva. Články ke vzorům smluv a o vzorech smluv.
    4 4 Zákoník práce 2013 s výkladem Obsah Stav pracovněprávní legislativy k 1. lednu Vybrané výkladové problémy zákoníku práce ve znění změn k Závěr Přehled mezinárodních dokumentů směrnice Evropské unie a úmluvy Mezinárodní organizace práce vztahující se k zákoníku práce Přehled členění zákoníku práce úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb Převodní můstek k novele zákoníku práce


Zákoník práce s výkladem PRÁVNÍ STAV. Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka

    7 Vybrané výkladové problémy zákoníku práce ve znění změn k Vybrané výkladové problémy zákoníku práce ve znění účinném k (původní text aktualizovaný podle právního stavu účinného k 1. lednu 2013) 1. Povaha a základní principy pracovněprávní úpravy v zákoníku práce a vztah k občanskému zákoníku Pracovní právo je právem soukromým. Základním právním předpisem pracovního práva je zákoník práce, ale i další právní předpisy. Rozhodující pro aplikaci pracovněprávních předpisů je skutečnost, zda fyzická osoba vykonává závislou práci ve smyslu její definice vyjadřující její základní pojmové znaky uvedené v 2 odst. 1 zákoníku práce, a to za podmínek stanovených v odstavci 2. Rozhodujícími rozlišovacími znaky k posouzení, zda jde v konkrétním případě o výkon závislé práce, jsou, zda je činnost (práce) vykonávána zaměstnancem osobně, ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Vykazuje-li určitá činnost (práce) konaná fyzickou osobou


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00