Jak na věc


vyúčtování služební cestě

Pracovní cesta podle zákoníku práce

    Obecně se požaduje, aby zaměstnanec zaměstnavateli prokázal výdaje za ubytování z pracovní cesty účetním dokladem z ubytovacího zařízení s tím, že tento doklad musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu, jak stanoví § 11 zákona o účetnictví. Pokud je zaměstnanec ubytován samostatně (sám v hotelovém pokoji), měl by být doklad vystaven vždy pouze pro něj a pouze na jeho jméno a plnou adresu zaměstnavatele. Každý zaměstnanec je totiž podle znění zákoníku práce povinen a oprávněn vyúčtovávat výdaje z pracovní cesty pouze za sebe, nikoliv za jiné zaměstnance.
    Pracovní cestou se dle zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
    Z uvedeného vyplývá, že všichni zaměstnavatelé by měli zajistit, aby jejich zaměstnanci v případě pracovních cest vyžadovali v ubytovacích zařízeních účty vždy pouze se svými výdaji. U případu uvedenému v dotaze bude záviset zejména na kontrolních orgánech, jak se k němu postaví.


Nevyplácení cestovních náhrad z důvodu široce určeného místa výkonu práce

     o učitelských mobilitách v rámci programu Erasmus i potřebné formuláře a dokumenty najdete na webových stránkách KZS RUP:http://oldwww.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/vyuka/ http://oldwww.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/vyuka/dokumenty/
     učitelské mobility v rámci tohoto programu postupuje zaměstnanec opět stejně jako u „běžné“ cesty do zahraničí (viz Postup PO ukončení zahraniční služební cesty). K vyúčtování CP je však kromě ostatních dokladů z cesty nutné na ZO dodat:
    Jednatelé jsou při výpočtu cestovních náhrad považováni za zaměstnance (dle § 6 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů), proto jednateli také náleží plné cestovné včetně stravného. Nelze tedy sjednat, že jednateli vznikne nárok na náhradu cestovních výdajů např. za použití soukromého vozidla, ale nebude mu poskytováno stravné. Nárok jednatele na cestovní náhrady by měl být zakotven ve smlouvě o výkonu funkce.


Jak vyzkoušet modul Služební cesty

    Je zřejmé, že do daňových nákladů nelze zahrnout dílčí cestovní náklady (např. za ubytování, jízdné apod.), pokud nedošlo k řádnému vyúčtování služební cesty ze strany zaměstnance a proplacení veškerých cestovních náhrad včetně stravného ze strany zaměstnavatele. Pro daňovou uznatelnost náhrad cestovních výdajů je potřeba dodržet podmínky stanovené zákoníkem práce a souvisejícími předpisy a je nezbytné provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit nároky zaměstnance.
    V případě vyslání zaměstnance na služební cestu mu vždy náleží úplné cestovní náhrady, tedy náhrada všech výdajů vynaložených v souvislosti se služební cestou včetně stravného. Bohužel se často stává, že se zaměstnavatel se zaměstnancem v rámci snahy o ušetření svých nákladů dohodne, že mu stravné nebude proplácet. Toto se objevuje v praxi zejména u tuzemských cest nebo v případě vyplácení cestovních náhrad jednateli. Dle zákoníku práce však není možná domluva, že stravné nebude poskytnuto, a to ani na žádost zaměstnance.


? Ubytování zaměstnanců na služební cestě na jednom dokladu

    Zaměstnanec, který vyjíždí na výukový pobyt v rámci pobytu CEEPUS postupuje před cestou i po ukončení cesty stejně jako u „běžné“ cesty do zahraničí, tedy podá na ZO vyplněný klasický CP (viz Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty a Postup PO ukončení zahraniční služební cesty).Postup se oproti „běžné“ cestě liší pouze tím, že jsou zaměstnancům vyjíždějícím v rámci tohoto programu na učitelskou mobilitu hrazeny pouze jízdní výdaje, tedy cesta tam a zpět, a to:
    V praxi se někdy stává, že zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem místo výkonu práce na území celého kraje nebo dokonce celé ČR a na základě toho nevyplácí cestovní náhrady, což je v rozporu se zákoníkem práce i přesto, že takto místo práce je umožněno sjednat. Proto se doporučuje u zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce širší než jednu obec, sjednat pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pokud toto pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad sjednáno není, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Při výkonu práce mimo tuto obec zaměstnanci vždy náleží cestovní náhrady.


Změna v kontrolním hlášení od 1. 1. 2017

    Stipendijní pobyty pro učitele VŠ nabízí Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Zaměstnanec, který vyjíždí na výukový pobyt v rámci mezivládních dohod postupuje před cestou i po ukončení cesty stejně jako u „běžné“ cesty do zahraničí, tedy podá na ZO vyplněný klasický CP (viz Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty a Postup PO ukončení zahraniční služební cesty).Postup se oproti „běžné“ cestě do zahraničí liší pouze tím, že jsou zaměstnancům vyjíždějícím v rámci tohoto programu na učitelskou mobilitu hrazeny pouze jízdní výdaje, tedy cesta tam a zpět, a to:
    Ze strany zaměstnance je třeba uvést, že poskytování cestovních náhrad zaměstnanci je osvobozeno od daně z příjmů. Jedná se tzv. cestovné do limitu (tedy cestovné do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce). Cestovní náhrady ve vyšší výši u zaměstnance již podléhají dani z příjmů a také odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
    Náhradu výdajů za ubytování při pracovních cestách zaměstnanců upravuje § 162 zákoníku práce. V tomto ustanovení se stanoví, že zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.
    Pracovní neboli služební cesty jsou dnes naprosto běžné, přesto se však při jejich vyúčtování a zahrnování výdajů s nimi spojenými do daňově uznatelných nákladů chybuje.


Cestovní náhrady – možné chyby

    V případě cestovních náhrad je třeba brát také v úvahu, že většina ubytovacích zařízení poskytuje v rámci ceny ubytování automaticky snídani. Je tedy vhodné vždy ověřit, zda ubytování zahrnovalo i snídani, a stravné zaměstnanci buď zkrátit, nebo dodanit.
    Pokud je účet za ubytování vystaven tak, že obsahuje výdaj za několik zaměstnanců, mohou nastat nepříjemné komplikace jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance vyplývající ze zákona o daních z příjmů, zejména z jeho § 6 odst. 7 písm. c).
    Pokud bylo zaměstnanci v rámci pracovní cesty bezplatně poskytnuto stravování, může dle zákoníku práce zaměstnavatel „v podnikatelské sféře“ krátit stravné (u „státních zaměstnanců je krácení povinné). Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
    Zaměstnavatel v „podnikatelské sféře“ se může rozhodnout stravné nekrátit nebo ho krátit v menší míře než umožňuje zákoník práce. V tom případě se však jedná o nadlimitní cestovní náhradu, která u zaměstnance podléhá dodanění, sociálnímu a zdravotními pojištění.


Stravenky – účetní a daňový pohled

    Naše firma vyslala na dvoudenní zahraniční pracovní cestu 2 zaměstnance. Byli ubytováni v hotelu každý ve svém pokoji, ale doklad dostali jeden společný. Lze výdaje na ubytování při vyúčtování cestovních náhrad rozdělit na oba zaměstnance poměrně, nebo doklad přiloží k vyúčtování služební cesty jeden zaměstnanec? Nebo je nutné celý doklad proplatit jednomu ze zaměstnanců odděleně od vyúčtování cestovních náhrad? Doklad je napsaný na firmu a jsou na něm uvedena jména obou zaměstnanců.
    Zaměstnanec, který vyjíždí na výukový pobyt v rámci pobytu ERASMUS postupuje stejně jako u „běžné“ cesty do zahraničí, tedy podá na ZO vyplněný klasický cestovní příkaz (viz Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty).POZOR! Před cestou je však nutné dodat na ZO spolu s cestovním příkazem kopii Finanční dohody (dále jen FD), kterou s Vámi sepíše paní Mgr. Yvona Vyhnánková

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
17120
cache: 0024:00:00