Jak na věc


vinohradská nemocnice pavilon m

Proč nebyla na rekonstrukci Vinohradské ulice vypsaná veřejná soutěž?

    V první fázi, během března 2015, jsme zjišťovali potřeby jednotlivých uživatelů, jejich spokojenost se současným stavem ulice a preference nového uspořádání.
    Během května a června byl představen návrh koncepční studie. Uživatelé Vinohradské měli možnost seznámit se s návrhem, diskutovat přímo s jeho tvůrci a k návrhu podat podněty a komentáře.
    16. 8. 2016 byla Radou hlavního města Prahy schválena koncepční studie rekonstrukce Vinohradské třídy podle návrhu, který vznikl na základě participačních setkání. V současné době probíhá ve spolupráci s Odborem strategických investic a Dopravním podnikem hlavního města výběr projektanta pro zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Samotná rekonstrukce tramvajové trati proběhne v první polovině roku 2018. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce přilehlých chodníků vozovek a ostatních ploch je první polovina roku 2019.


>>> Prohlédněte si schválenou koncepční studii | PDF 85 MB

    Spolu s uživateli Vinohradské, kteří se do plánování ulice zapojují již od samého začátku projektu, přišli architekti z IPR s celou řadou doporučení pro zkvalitnění veřejných prostranství – od lepšího dopravního řešení, přes pohodlnější tramvajové zastávky, po příjemnější podmínky pro pěší.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Pro zapracování komentářů se 23. června sešla pracovní skupina, která se skládá ze zástupců magistrátu, městské části Praha 2 a Praha 3 a IPR. Dohromady se zabývala 58 komentáři ze strany veřejnosti a při jejich vypořádání došlo ke shodě mezi zúčastněnými stranami.


Koncepční studie Vinohradské ulice

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    IPR Praha rozeslal obyvatelům Vinohradské a blízkého okolí 13.000 dotazníků, uspořádal několik plánovacích setkání, urbanistických procházek a cyklovyjížďku. Následně se tyto poznatky promítly do návrhu rekonstrukce.
    Vinohradská ulice má podle názoru IPR Praha plně vyvinutý stávající charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se charakteru nebo aktivit v území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže.
    17. 2. 2017: Odbor strategických investic MHMP uveřejnil Předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek k veřejné zakázce „Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost“. Formulář lze nalézt zde. 


>>> Prohlédněte si vizualizace

    Jelikož dobrý urbanistický návrh nemůže vzniknout bez hlubšího pochopení potřeb jednotlivých uživatelů tohoto veřejného prostranství, zapojili jsme veřejnost již od samého začátku projektu.
    Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů pro chodce nebo zajištění větší bezbariérovosti, povedou k výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici – to jsou jen některé z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého bude rekonstrukce vycházet.  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00