Jak na věc


vertikální členění textu

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 4

    12 Anatomie výkladové (kompilační) stati závěr, v němž bývá obsažena určitá pointa, shrnutí výsledků nebo tzv. diskuse (otázky, které tato práce přináší) bibliografie 3.1 Název Podívejme se na některé části podrobněji. Název stati by měl, jakkoliv to zní banálně, odrážet téma práce. Je prvním vodítkem pro případného čtenáře (spolu s abstraktem/anotací). Samozřejmě je možné zvolit i takovou autorskou strategii, v rámci níž je název práce jakýmsi metaforickým či hravým pojmenováním, jehož význam čtenáři dojde během čtení. Tuto strategii je podle mého soudu lepší volit až tehdy, patříme li k protřelejším, a v neposlední řadě i známějším autorům, a je-li z daného názvu zřejmý záměr, s nímž byl užit. Rovněž záleží na tom, kde a za jakých okolností je text publikován. Přestože obecně není na škodu rozvíjet vlastní kreativitu, je lepší v případě cvičného studentského psaní preferovat jednoznačnost a jasnost, třebaže to může působit školometsky Abstrakt Abstrakt je ve své podstatě subžánr či m
    vertikální žaluzie, vertikální členění textu, vertikální integrace, vertikální zahrady, vertikální myš, vertikální zahrada, vertikální žaluzie cena, vertikální solárium, vertikální mobilita, vertikální členění atmosféry


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 1

    20 Pojmovost, definování, intertextovost Funkční styl s nejvyhraněnější funkcí věcně informační. Slouží k přesnému, systematizovanému a obyčejně i explicitnímu zprostředkování informací, analýz a teoretických úvah v oblasti vědy, techniky a odborné praxe. Vyžaduje od autorů komunikátu odbornou průpravu a obyčejně se obrací k adresátům, kteří disponují dostatečnými odbornými poznatky. (Karlík, Nekula, Pleskalová 2002: 454) U populárně odborných textů nemusíme s pojmy nakládat zcela vědecky, ale nesmíme se dopouštět zkreslování. Je namístě připomenout, že studentské texty typu bakalářské, diplomové či disertační práce ve své podstatě rozhodně nepatří k populárně naučným textům, i když se jim některými rysy mohou přibližovat a i když se požadavky kladené na tyto práce mohou na jednotlivých vysokých školách nemálo lišit. V tomto ohledu je naprosto nezbytné dodržovat veškerá závazná kritéria kladená na vědeckou práci. 4.3 Intertextovost Stejně jako se u literární fikce mluví o tom, že liter


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 2

    15 Anatomie výkladové (kompilační) stati 3.5 Jádro/hlava Jde o nejdůležitější část textu. Před samotným psaním bychom měli mít promyšlenu základní strukturu této části, i když se do jisté míry může v průběhu psaní měnit. Struktura se odvíjí od toho, jde-li o práci ryze teoretickou, komparativní (srovnávací) nebo například empirickou (spojenou s výzkumem). Záleží na tom mimo jiné proto, že empirická stať by měla obsahovat metodologickou část, případně i část teoretickou, v níž je daný problém zasazen do vysvětlujícího teoretického rámce. Nicméně metodologické pasáže se mohou objevit i v textu čistě teoretickém, a to v závislosti na tématu a způsobu jeho uchopení. Při psaní (nejen) této části, tedy jakéhosi jádra či hlavy, využíváme různých primárních i sekundárních zdrojů. Součástí našeho textu mohou být rovněž vlastní či přejaté tabulky, vysvětlující informační boxy, grafy, schémata atd., tedy vše, co přispívá k větší přehlednosti nebo názornosti. 3 Budeme-li hovořit o modelové výklado
    5 6 OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY Příčinné vztahy Časové vztahy Souřadné vztahy NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU (Ne)spisovnost Volba slov Větná stavba Cizí slova (Ne)opakování slov Kondenzace Vycpávková slova Nepřesná a nadbytečná spojení EDITACE A KOEDITACE TEXTU...35 CITOVANÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA...36 LITERATURA POUŽITÁ JAKO PŘÍKLAD


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 5

    8 Funkční styly, odborný styl, slohové postupy Podle toho, je-li odborný text 2 určen přímo komunitě odborníků, nebo poučeným čtenářům, nebo laikům s všeobecnými znalostmi, nebo studentům, můžeme v rámci odborného stylu rozlišovat i jednotlivé podstyly (substyly). Odborníkům je určen odborný styl vědecký (teoretický), poučeným čtenářům hledajícím praktické podněty je určen styl prakticky odborný, laikům s všeobecnými znalostmi je určen populárně naučný a studentům styl učební. U textů, v nichž lze kromě snahy sdělovat vědecké poznatky výrazně pozorovat i umělecké a subjektivní tendence, pak můžeme hovořit o stylu esejistickém. 1 S vytvářením určitého textu souvisí tzv. slohový postup, což je způsob, jímž se vypořádáváme s tím, jak dané téma zpracujeme, jakou mu dáme výslednou podobu. A to s ohledem na náš komunikační záměr a s ohledem na čtenáře/posluchače. Lze říci, že slohový postup má podobu určitého modelu/modu, pomocí nějž uchopíme určitou látku, o níž chceme mluvit/psát. Česká st
    3 Tato publikace vznikla v rámci projektu OP VK s názvem Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Připravila: Katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Joštova 10, Brno medzur.fss.muni.cz fss.muni.cz facebook.com/kmszfss Publikace podléhá licenci Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0, Uveďte autora Neužívejte komerčně Nezpracovávejte. Licenční podmínky navštivte na adrese Odborný text Mgr. Radovan Plášek Návrh obálky, grafika a sazba: Petr Barták Vydala Masarykova univerzita v roce vydání Náklad 200 výtisků Tisk: Kleinwächter, Frýdek-Místek, Čajkovského 1511, Masarykova univerzita ISBN


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 3

    6 úVOD Tato příručka vznikla jako výuková podpora pro kurz Odborný text, který je určen studentům kombinovaného studia na FSS MU Brno. Její podoba tedy odráží strukturu kurzu a nelze ji v žádném případě chápat jako vyčerpávající příspěvek k problematice akademického psaní. Jejím hlavním cílem je přiblížit některé aspekty odborného psaní tak, aby po jejím přečtení měli čtenáři základní povědomí o tom, co je to vytváření odborného textu, jakých doporučení využít a jakým nástrahám se vyhnout. Proto jsou teoretizující pasáže doplněny i o konkrétní příklady, které by měly ukázat obecnou informaci v konkrétním světle. Témata, jež příručka nabízí, jsou následující: První část se zaměřuje na stylovou stránku odborného psaní: co to jsou funkční styly, jaké druhy funkčních stylů rozlišujeme, jakou funkci plní odborný styl, jaké podstyly můžeme v odborném psaní rozlišovat, co to jsou slohové postupy a které z nich se uplatňují v odborném psaní. Část druhá stručně ukazuje, co se podílí (nejen) na


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00