Jak na věc


věcné břemeno doživotního užívání placení

Věcné břemeno - soudně nebo dohodou?

    věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (podle nového občanského zákoníku služebnost doživotního užívání nemovitosti) se váže na určitou osobu, která je jako oprávněná k tomuto užívání zapsaná v katastru nemovitostí a prodejem nemovitosti nezaniká. Zániká smrtí oprávněného, promlčením, když nebude 10 let vykonáváno užívání oprávněným, dohodou s oprávněným apod.
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).
    dobrý den chtěla bych se zeptat jsme novými majiteli pozemku na kterým jsme si postavili rodinný dům,je až za zahradou manželových rodičů a jelikož si chceme vzít hypotéku na dokončení a vybavení domu tak musí být zřízeno věcné břemeno cesty která vede kolem domu rodičů stačí ta smlouva kterou tady bezplatně nabízíte a pak návrh na vklad nebo se máme poradit s právníkem děkuji mockrát
    jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.


Prohledat jednotlivé výrazy - Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Dobrý den,prosím,v roce 2011 uzavřel manžel - prodávající- se synem-kupující- Kupní smlouvu na pozemek.Na tomto pozemku byl postaven RD zatížený hypotékou,kterou platí manžel.V katastru nemovitostí je uveden syn.Je možné a jakým způsobem doplnit K.smlouvu o věcné břemeno práva na dožití /nás rodičů/ a je dodatek vázán řádným splacením hypotéky / v březnu 2017/? Syn v RD nebydlí. Velice děkuji
    Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    věcná břemena, resp. služebnosti úžívání, mohou být zřízena jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Po uplynutí doby, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, je nutno toto ohlásit katastrálnímu úřadu, který provede výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí (dále jen KN). Věcné břemeno zřízené na dobu určitou lze smlouvou prodloužit, pak by výmaz z KN nebyl potřeba.
    Návrh na soudní zřízení věcného břemeno však musí být odůvodněný a musí vyplývat z reálné situace. Nelze si tedy nechat zřídit břemeno přechodu či užívání jen proto, že se nám na tomto pozemku líbí, nebo přes něj chceme chodit, protože je to k našemu cíli blíž.
    Dobrý den, jako vlastníci nemovitosti potřebujeme zřídit věcné břemeno k užívání jedné místnosti na dobu určitou pro firmu, jíž jsme majiteli, která je v nemovitosti v nájmu. Lze použít uvedený vzor smlouvy, resp. je aktuální k dnešnímu dni? Děkuji.
    Dobrý den, můžete mi prosím poradit.Máme s manželem novostavbu před kolaudací,ale potřebujeme k ní od souseda podepsat věcné břemeno, kvůli připojení obecního vodovodu který vede přes sousedovo pozemek.Když jsme přípojku zřizovali souhlasil s tím,ale teď to odmítl podepsat. Navíc máme podmínku o věcném břemenu v hypoteční smlouvě.Je nějaká jiná možnost o užívání této vody ,se kterou by mohli souhlasit všechny strany.Děkuji za odpověď.


zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    Dobrý den.Koupili jsme s druhem parcelu na které jsme postavili chatu. Vlastníkem je druh.Na nákup si vzal půjčku,kterou splácíme společně rovným dílem.Nemůžu v katastru být napsaná jako spoluvlastník,protože mám exekuci.Poradíte mi prosím,jak to udělat,abych i o ten svůj podíl nepřišla a nebo nedostala do nějakého problému svého partnera?Mohlo by se sjednat doživotní právo užívání?Nebo sepsání nějaké smlouvy na užívání? Děkuji
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................
    je pravdou, že podle nového občasnkého zákoníku vlastníkovi pozemku, který je zatížen věcným břemen, náleží za jeho omezení vlastnického práva úplata a také poměrný příspěvek na údržbu cesty.
    (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.


Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Dobý den, muj přítel koupil barák,hypoteku a nemovitost ma napsanou na sebe. Teď jsem se dozvěděla že ma sepsanou smlouvu na věcné břemeno užívání s matkou ktera tam snim bydlí. Zajímá mě tedy co tohle břemeno znamená? Děkuji
    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s
    Pokud nedojde k dohodě je možná ještě soudní cesta zřízení věcného břemene. Pokud tedy někdo koupí přístupovou cestu k vašemu domu a přístupovou cestu zatarasí závorami, pak o dům nepřijdete, resp. nepřijdete o právo a možnost ho užívat, ale budete muset požádat soud, aby vám věcné břemeno přístupu přes cizí pozemek zřídil svým rozhodnutím. Oprávného věcného břemene se tak domůžete i přes odpor vlastníka pozemku.
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Co se týče zřízení věcného břemene až po smrti vlastníka nemovité věci, je dobré toto zřídit v pořízeních pro případ smrti - v závěti nebo dědické smlouvě, odkazu apod. Doporučujeme v tomto kontaktovat notáře.
    máme dum v exekuci,mohu dat věcné břemeno dceři,když do domu současně s námi vložila nemalé prostředky z ruznych nadací,které dostala po povodních na opravu a bydlení,nechceme o dum přijít.děkuji
    Tedy uzavřete Smlouvu o zřízení služebnosti mezi spoluvlastníky (oběmi) jako povinnými a Vámi jako oprávněnou, tuto smlouvu pak podáte na katastr nemovitostí s návrhem na vklad práva odpovídajícího služebnosti domu. Ve smlouvě musí být uvedeny iniciály smluvních stran, co je předmětem smlouvy, popis služebnosti, ostatní ujednání, podpisy, datum.
    do katastru nemovitostí lze zapsat věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro Vaše oba rodiče vzkniklého na základě darovací smlouvy. Je nutné podat návrh na vklad věcného břemene. Darovací smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Návrh na vklad věcného břemene musí být podepsán (oběma stranami), nemusí být úředně ověřen, poplatek za návrh činí 1.000,- Kč.


Jak nepřijít o střech nad hlavou - právo užívání nemovitosti

    bylo by možné sepstat smlouvu na doživotní bezplatné užívání ( to by ovšem nepřešlo na Vaše dědice), vzor najdete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani. A zapsat toto právo do katatstru nemovitostí.
     Zaměření budovy Rozdělení pozemku Vyznačení věcného břemene Vytyčení pozemku Zaměření podkladů pro projekt Vytyčení stavby na staveništi Zaměření přípojky Prodej nemovitosti Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva - věcné břemeno Prohlášení - vymezení jednotek Zástavní smlouva
    Zároveň doporučujeme si přesně vymezit předem kudy přes Váš pozemek mají inženýrské sítě vést, za jakou úplatu a zkontrolujte si čemu všemu dáváte plnou moc, tedy rozsah plné moci, ať je tam nejlépe vše popsáno.
    Velká většina věcných břemen vzniká dohodou. Povinný i oprávněný z věcného břemene uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, která se následně vloží na katastr nemovitostí. Je také možné návrh na zřízení věcného břemene vložit například do darovací či kupní smlouvy.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.
    Předpokládáme, že otec má zřízeno věcné břemeno dožití. Podstatné bude, jak je upraveno v darovací smlouvě, zda se týká celé nemovitosti nebo jen části.
    Dobrý den a d ě k u j i za služby, kterou tímto poskytujete. Bydlím v rodinném domě, kde je podílovým vlastníkem 1/2 manžel a 1/2 můj syn. Na podílu manžela vázne ex. (ručil a zbývá za dlužníka zaplatit 74 000 korun.) Je možné, aby bylo zřízeno věcné břemeno užívání pro mne ? Doživotní ? Jak se to dělá u podílových vlastníků ? Oba se zřízením věcného břemene souhlasí. D ě k u j i Vám.
    na základě Vámi podaných inforamcí máme za to, že právo z věcného břemene, které nebylo 30 let vykonáno, již bylo promlčeno, viz § 632 občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
    Věcné břemeno k nemovitosti vám může výrazně pomoci. Stejně tak vás ale může věcné břemeno poškodit. Cena věcného břemena může být skutečně velmi vysoká.


Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    V závěti stojí, že za dědice celé své pozůstalosti zůstavuje otec rovným dílem své dva syny, kteří budou povinni vyplatit manželce částku ve výši 600.000,-Kč a ve prospěch své manželky dále zřizuje zemřelý právo užívat pozemky, jejichž součástí je dům, po dobu dvou let ode dne úmrtí. Manželka se zemřelým byla sezdána pouhé tři měsíce a není matkou dospělých synů. Je a nebo se tím rozumí věcné břemeno a mohou za užívání požadovat obvyklý nájem a před užíváním mohou požadovat kauci, když je více než jisté, že nemovitost bude poškozena užíváním?
    jako oprávnění z věcného břemene máte právo vykonávat oprávnění z věcného břemene a to bez nepřiměřeného rušení tohoto oprávnění a příp. odstranit následky tohoto rušení. Tzn. cesta by měla být ve stavu, aby se po ní dalo jezdit a nemělo by vám být nijak ztěžováno po ní jezdit. Ochrany svého práva z věcného břemene se můžete domáhat u soudu žalobou.
    Nejčastějším věcným břemenem je právo vstupu na cizí pozemek nebo právo jeho přechodu. Může se totiž stát, že se někdo nemůže dostat ke svému pozemku či domu jinak než přes váš pozemek. V tom případě je věcné břemeno pro tohoto člověka velice důležité. Pravdou je, že vy nemusíte pouze přechod vašeho pozemku trpět, ale můžete si také stanovit podmínky za nichž bude možné přes pozemek přecházet. Takovou podmínkou může být například pravidelná platba, či povinnost pravidelně opravovat cestu přes pozemek apod.


Věcné břemeno vstupu na pozemek - může zachránit investici

    Dobrý den,před dvaceti roky jsem daroval rodinný dům dceři s bezúplatným právem věcného břemena doživotního užívání. V současné době se chci znovu oženit a zajímá mě, zda si ji mohu dovést do domu a bydlet s ní, coby svoji ženou, v části domu, který mám k uživání, i když s tím má dcera nebude souhlasit?
    Dobrý den,je nás pět majitelů pozemků na příjezdovou cestu s věcným břemenem.Jeden ze sousedů devastuje cestu při stavbě RD ,absolutně nereaguje na upozornění ,že je třeba se o ní starat-udržovat.Spolu s majitelem ho upozorňujeme aby cestu opravil,dal do původního stavu,neb se budeme domáhat soudní cestou o jeho zákazu používání této cesty.Chceme se zeptat je-li to možné res, jakou máme naději-možnost realizace děkuji za odpověď
    Babička sice věnuje svůj domek ve kterém žije vnukovi, nicméně nemůže vědět co vnuk v budoucnu s domem udělá. V krajním případě totiž může nešťastná babička skončit na ulici. Pro tento případ je vhodné přímo do darovací smlouvy vložit ustanovení o zřízení věcného břemene na nemovitosti - tedy doživotní právo užívání domku pro babičku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00