Jak na věc


výsledek kličko fůry

Existují nějaké kategorie výsledku hospodaření?

    Šťastných 10 je v pořadí druhá nejznámější hra. V této hře je cílem uhodnout deset čísel z dvaceti tažených. Čísla jsou v rozmezí 1 až 80. Zkuste vsadit i na Královské číslo a vyhrajte tak mnohem více. Královské číslo je první vylosované.
    Výsledek hospodaření obecně představuje pro vlastníky (majitele) jeden z nejdůležitějších ukazatelů, které jsou při podnikatelské činnosti sledovány a následně vyhodnocovány s plány a očekáváními.
    Výpočet je následující: (Výsledek hospodaření za běžnou činnost) - (Mimořádný výsledek hospodaření) - (Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům - účet 596).
    Hospodářský výsledek běžného účetního období je součástí rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetní jednotky. V rámci rozvahy se jedná o pasiva účetní jednotky. Jak už bylo výše uvedeno, jedná o složku vlastního kapitálu a v rámci směrné účtové osnovy je součástí účtové skupiny 43- Výsledek hospodaření. Většina účetních jednotek používá účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Jak vyplývá z názvu, daný výsledek hospodaření musí být někým schválen, podrobnosti budou uvedeny dále.


Výsledek hospodaření běžného období

    Po sestavení účetní závěrky (v našem případě hovoříme o řádné účetní závěrce), na základě které je zjištěn výsledek hospodaření, je nutné, aby byla tato účetní závěrka schválena. Způsob a časový interval schválení účetní závěrky je určen v ZOK a zakladatelské listině účetní jednotky. V § 181 odst. 2 ZOK je uvedeno, že řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud tedy má účetní jednotka kalendářní rok je nutné, aby do 30.6. následujícího roku po skončení účetního období byla nejvyšším orgánem účetní jednotky sestavená účetní závěrka schválena. Současně je v rámci daného schválení nutné určit, jakým způsobem bude s dosaženým výsledkem hospodaření naloženo, tzn. zda bude např. dosažený zisk rozdělen mezi vlastníky či bude prozatím převeden na účet nerozděleného zisku, nebo zda ziskem bude podporován některý z povinných či dobrovolných fondů účetní jednotky či jakým způsobem bude vypořádána dosažená ztráta účet
    Hospodářský výsledek účetní jednotky je představován rozdílem dosažených výnosů a vynaložených nákladů na podnikatelskou činnost. Kladný výsledný rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady představuje účetní zisk, naopak záporný výsledek, pak představuje účetní ztrátu. Účetní jednotka může teoreticky dosáhnout i stejné výše výnosů a nákladů, a tudíž by tak nedosahovala ani zisku, ani ztráty, a výsledek hospodaření by tak byl roven nule.
    Výsledek hospodaření, jak napovídá jeho označení, je určitým výsledkem (ziskovým nebo ztrátovým) konkrétního hospodaření účetní jednotky. Předpokladem jeho vzniku je tak aktivita, činnost a jednání účetní jednotky.


V případě dotazů nás kontaktujte

    Sportka je hra, ve které musíte uhodnout 6 čísel ze 49. Sázející musí počkat do budoucího slosování a samozřejmě očekává, že padnou a vyhraje. Slosování probíhá každý týden ve středu a v neděli za dozoru státního notáře. Sázející na sázkovém ticketu musí vyznačit přesný den, kdy se chce slosování zúčastnit. Lze také si vsadit na 12 tahů dopředu.
    V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek vlastního kapitálu, a to je Výsledek hospodaření běžného účetního období a Výsledek hospodaření minulých let.
    Výsledek hospodaření je důležitým kvalitativním ukazatelem umožňujícím posoudit hospodaření účetní jednotky. Hospodářský výsledek zjišťuje účetní jednotka především na konci účetního období, ale také je vedením sledován v průběhu účetního období. V průběhu účetního období může být hospodářský výsledek sledován na měsíční či čtvrtletní bázi a průběžně posuzován s plánem, který byl nastaven na dané účetní období. V rámci celoročního výsledku hospodaření je nutné, aby účetní jednotka sestavila účetní závěrku, která nám dá informace nejen o daném výsledku hospodaření (zisku či ztrátě), ale také o ostatních výsledných ukazatelích výkonnosti společnosti.


Jak zjistíme, jak na tom účetní jednotka je?

    Výše uvedená informace se vztahuje k účetnímu výsledku hospodaření. Jak ale víme, existuje i daňový výsledek hospodaření, který se odlišuje od účetního výsledku hospodaření následujícím způsobem. Rozdíl mezi účetními výnosy a účetními náklady účetní jednotky je označován jako účetní výsledek hospodaření. Pakliže se tento účetní výsledek hospodaření upraví o příslušné daňové operace (např. přičtení „ daňově neuznatelných nákladů“ (např. náklady na reprezentaci, přijaté pokuty a penále od správce daně apod.), přičtení/odečtení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy; odečtení výnosů, které nejsou daňovým výnosem atd.) které poslouží ke zjištění daňového základu pro výpočet samotné daně z příjmů, pak se bude jednat o daňový hospodářský výsledek.
    V této souvislosti bychom Vás také rádi upozornili na skutečnost, že v případě, že bude účetní jednotkou vyplácen zisk (podíl na zisku), je nutné mít nejen rozhodnutí nejvyššího orgánu účetní jednotky, ale také souhlas statutárního orgánu s danou výplatou, neboť v souladu s § 34 odst. 3 ZOK je to právě statutární orgán, který rozhoduje o výplatě podílu na zisku.
    Cílem článku je podat základní informace o výsledku hospodaření s tím, že bychom rádi upozornili na možné „peripetie“ především v rámci výsledku hospodaření minulých let.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00