Jak na věc


tabulky objemu kulatinu

Tabulky - polynomy/objemy kulatiny Obj. číslo 34-002

    - Průměr kmene je měřen ve dvou na sebe kolmých směrech v intervalech po deseti centimetrech, které jsou zprůměrovány. Snímání tlouštěk provádí senzory (potenciometry), které reagují na pohyb nožů. Signály z vysílače přechází do elektronické jednotky a následně do operačního systému v kabině řidiče, kde jsou zpracovány.
    Na základě výše uvedené problematiky byla uskutečněna analýza a odhad přepočtového koeficientu mezi objemem dříví vypočteného měřícím programem harvestoru a operačním programem měřícího rámu Kesat.
    - Měřicí zařízení provádí z kmenové výtvarnice těžené dřeviny prognózu profilu těženého kmene již při hlavním řezu a upřesňuje ji s posunem kmene hlavicí. V závislosti na naměřené a předpokládané délce je vypracována optimální sortimentace pro dosažení maximální výtěžnosti a zhodnocení kmene.


tabulky pro výpočet objemu kulatiny

    Těžba byla prováděna harvestorem Rottne H-20. Nejčastěji vyráběným sortimentem byla kulatina, agregátní kulatina a vláknina. Kulatina ze smrku a borovice tvořila největší objem dříví z podílu vyrobených sortimentů . Tento sortiment byl přejímán na manipulačním skladu měřicím rámem Kesat. Při porovnání elektronických přejímek mezi systémem Dasa 4 výše uvedeného harvestoru a měřicím rámem Kesat mohou vznikat množstevní rozdíly. Zda takovéto rozdíly vznikají, objasnilo sledování měření vybraného vzorku dříví. Předpokládaný rozdíl by neměl překračovat 2 % množstevního rozdílu mezi měřením harvestoru a měřícím rámem Kesat. Vznikající množstevní rozdíly vedou k výkonnostním a finančním podhodnocením lesní výroby. Pro tyto účely by měl být stanoven přepočtový koeficient mezi elektronickými přejímkami harvestoru a měřicího rámu pro kompenzaci rozdílů a posouzení finančního zisku a ztrát, které vznikají v dodavatelských a odběratelských společnostech.
    Ať už potřebujete tabulky pro výpočet objemu kulatiny u nás tabulky pro výpočet objemu kulatiny najdete, navíc si u nás můžete porovnat nabídky ostatních a najít i něco navíc. Vyberte si z aktuální nabídky pro tabulky pro výpočet objemu kulatiny a získejte i něco navíc, u nás můžete ušetřit, najít nejvýhodnější nabídku nebo porovnat nabídky s konkurencí.
    Výsledky elektronických přejímek vytěženého dříví včetně kulatiny harvestorem Rottne H-20 jsou uvedeny v tab. 1. Celkový objem vyrobené kulatiny při přejímkách na manipulačních skladech prochází měřícím rámem Kesat a činí ve výkazu měřicího protokolu harvestoru 1002,26 m3 (z toho smrk 431,46 m3 a borovice 570,80 m3).
    - Pro sortimentaci kmene je instalován v palubním počítači speciální software. V programu počítače jsou uloženy cenové matrice pro jednotlivé sortimenty a jejich rozměry (délka, tloušťka), které se využívají pro optimalizaci hodnoty kmene.


Vyberte si o co máte zrovna zájem

    Třetí stupeň přejímky probíhá přímo na manipulační lince dřevozpracující pily. Vykázané výsledky jsou zpravidla závazným objemem vytěženého a dodaného dříví pro všechny předchozí výrobce či zadavatele práce.
    Organizačně náročné až třístupňové přejímky vytěženého a zpracovávaného dříví, které jsou prováděny různými metodikami, mohou vést ke zřetelné diferenci objemu dříví u výrobce a posledního odběratele. První stanovení objemu dříví je měřeno elektronicky při jeho těžbě a zpracování harvestorovou technologií. Výsledky často neuznává zadavatel práce a provádí si vlastní mechanickou přejímku vyrobeného dříví, kterou registruje v dodacích listech. Poslední elektronickou přejímku provádí konečný odběratel, tj. zpracovatel dříví. Tím vznikají obavy, nejčastěji výrobců, z finanční ztráty a obviňování odběratele z úmyslného krácení objemu dříví. Protože neexistuje jednostupňová metodika přejímky, kterou by respektovali odběratelé i dodavatelé, doporučujeme stanovit rozdíl objemu dříví mezi vstupem do obchodního řetězce a výstupem suroviny ke zpracování. Cílem by tak bylo stanovení přepočtového koeficientu.


Tiskopisy - příjem, expedice a evidenci dříví

    Absolutní hodnoty celé sledované výroby jsou vykázány na obr. 3. Harvestorem bylo při elektronické registraci vyrobené kulatiny vypočteno 1002,26 m3, dodavatelé vykazují na konsignačních dokladech v 31 dodávkách, resp. nákladech pro odběratele 1021,64 m3 a měřícím rámem Kesat bylo naměřeno 986,50 m3. Rozdíl mezi elektronickými přejímkami harvestoru a měřícího rámu tak činí 1,6 %, což bylo v přijatelné hranici dvou procent. Maximální byl rozdíl mezi mechanickou přejímkou dodavatelem (měření hrání) a měřícím rámem, který narůstá na 3,6 %.
    - Hodnoty tlouštěk a délek jsou shromažďovány. Po určité vzdálenosti má druhovací počítač k dispozici dostatek údajů (měřená délka před předpovědí), aby mohl vytvořit model kmene v závislosti na pokácené dřevině. Délka, na které je v počítači založen model, se nazývá předpokládaná délka a je určena „délkou vypočtenou“.
    Celková dodávka ze sledovaných lesních porostů byla zhodnocena na 2 022 961 Kč. Největší podíl borové kulatiny byl zastoupen v kvalitě A/B v délce sortimentu pět metrů (18,31 %). Smrková kulatina jakostní třídy A/B o délce čtyři metry byla zastoupena ze 14,23 %.
    - Po odříznutí prvního sortimentu se s každým vyrobeným sortimentem, resp. novým řezem, opakuje nová prognóza až do doby, kdy není možné vyrobit další sortiment z vrcholu stromu.
    Můžeme tak považovat za zbytečné obviňování odběratelů z nepřesného měření přejímaného dříví. V případě, že k nim přesto dochází, vznikají především nepřesnou kalibrací měřicích systémů, a tedy selháním obsluhy.


Tabulky - polynomy/objemy kulatiny - Ridex s.r.o. - vše pro les...

    Analýza byla prováděna při mýtních těžbách v sedmi jehličnatých porostech Lesní správy Choceň, LČR, s. p., na ploše 4,68 hektarů v přírodní lesní oblasti Polabí (tab. 1). Těžební činnost byla prováděna vysokovýkonovým harvestorem Rottne H-20 firmy Forestawood, a. s. Zlín. Měření objemu vyrobeného dříví bylo prováděno měřicím a řídicím systémem Dasa 4. Mimo objemu dříví je programem registrován počet vyrobených stromů, počet a objem vyrobených sortimentů rozdělený podle zpracované dřeviny (jehličnany). Výstup je předáván formou přejímacího protokolu o měření, tzv. osvědčením o měření. Nejčastěji vyráběným sortimentem byla kulatina, agregátní kulatina a vláknina. Kulatina ze smrku a borovice tvořila největší objem dříví z podílu vyrobených sortimentů, tj. 48,0-58,6 % (ve sledovaných lesních porostech). Kulatina byla přejímána na manipulačním skladu před pilou měřícím rámem Kesat. Při porovnání elektronických přejímek mezi systémem Dasa 4 a měřícím rámem Kesat mohou vznikat množstevní roz
    - Délka kmene je měřena odpruženým ozubeným kolečkem. To se odvaluje po kmenu protahovaném těžební hlavicí. S otáčením kolečka jsou registrovány impulsy, kterým odpovídá specifikovaná délková jednotka. Z počtu impulsů je vypočítána délka stromu či sortimentu potřebná k výpočtu objemu. Měření je prováděno s přesností jednoho centimetru. Nepřesnost měření může vznikat opotřebením zubů, špatně provedenou kalibrací, ve výjimečných případech posunem stržené kůry po kmenu, při kterém je kolečko zachyceno (doba mízy), nebo boulovitostí kmene, kdy kolečko přejíždí přes nerovnosti. Pro snížení nepřesnosti v době mízy je instalováno širší kolečko nebo jsou na hřídel instalovány dvě vedle sebe. Úpravy měřicích koleček jsou možné i pro jiné specifické vlastnosti zpracovávaných dřevin, kterými může být např. tlustá borka (Malík-Dvořák, 2007).


Vše co potřebujete, chytře a online

    Nicméně je nutné předem zdůraznit, že kvalita dříví je specifikována též přírodními podmínkami stanoviště a jeho možnostmi při pěstování daných dřevin, které zde nejsou v současnosti příliš zohledňovány s monitorovaným vzorkem dříví. Předpokládaný rozdíl je do 2 % množstevního rozdílu mezi měřením harvestoru a měřícím rámem Kesat.
    Kulatina byla z porostu vyvážena na pilu firmy Prague Polyedr, a. s. - pila Borohrádek. Kulatinu bohužel v tomto případě nešlo rozlišit podle místa výroby (lesního porostu), neboť dříví z mýtních porostů bylo sváženo na odvozní místo do společných hrání. Protože mechanické měření představuje výpočet objemu na odvozní soupravě ve formě hrání a převodem prostorových metrů na plnometry převodovým koeficientem, jsou registrovány vysoké rozdíly mezi tímto výpočtem a následnou elektronickou přejímkou rámem Kesat. Rozdíly se pohybují u 31 přejímek v rozpětí absolutních hodnot od 6,99 m3/náklad v neprospěch odběratele až do 4,48 m3/náklad ve prospěch odběratele. Průměrná odchylka z jednoho nákladu činí 2,45 m3 v neprospěch odběratele.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00