Jak na věc


shoda podle jména

Kdy musí mít výrobek certifikát?

    Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.
    Pokud v kampani použiji modely autíček (ve volné shodě), reklama se zobrazí i na dotazy, na něž by se nezobrazila při frázové shodě, např. modely červených autíček.
    Čím obecnější slovo ve volné shodě je, tím větší riziko nerelevantních zobrazení přináší. Čtyřslovná fráze levné modely autíček bmw na sebe naváže výrazně méně dotazů než fráze modely. Zároveň je u ní evidentní, že dotazy, které tato slova obsahují, už téměř s jistotou budou z mého oboru.
    Shoda jako u několikanásobného podmětu: Dívky s chlapci tančili až do rána. Julie s Kamilem zmizeli v polích. Divoká prasata s bažanty se řítili na návštěvníky lesa.
    Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.


Podmětem jsou jména rodu středního

    V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme -y: Housata a kotě se honily na dvorku. Auta a jízdní kolo byly zaváty listím. Skladiště i všechno nářadí byly prodány za nízkou cenu. Moře, pohoří, skaliska i celé pobřeží byly zaplaveny přívaly dešťů.
    Reklama se zobrazí kdykoliv, když se shodují slova obsažená v dotazu a slova klíčové fráze. Nezáleží na pořadí. Volná shoda je výchozím nastavením klíčových slov. Použijete-li klíčová slova bez speciálního označení (bez uvozovek, bez hranatých závorek), používáte volnou shodu.
    Je-li složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., shoda se řídí jím, a v přísudku proto píšeme měkké -i: Muž a žena stáli poněkud bezradně před obchodním centrem. Klára, Daniela, Tereza a Hanuš se začali pohupovat v rytmu. Český prezident a anglická královna byli vyzváni zástupci ostatních států k slavnostnímu projevu.


Co jste povinni předložit zákazníkovi?

    Zvláštním případem je typ podmětu, který je rozvit předložkovým tvarem s významem doprovodu (ženy s muži, Petr s Jindřiškou). Jde o situaci, v níž jsou složky několikanásobného podmětu významově rovnocenné, ale formálně nikoli. V takových případech se připouští shoda dvojí – podle jména v 1. pádě, nebo se podmět chápe jako několikanásobný a platí pravidla uvedená v bod 1.1 a bod 1.2, tedy pravidla o přednosti rodů.
    Předchází-li přísudek podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů (viz bod 2.1 a bod 2.2), nebo shodu určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí: V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach. U vrátek postávalo dítě a jeho otec.
    Není-li podstatné jméno rodu muž. živ. složkou podmětu, ale jsou jím jména rodu muž. neživ. nebo ženského, mají přednost před rodem středním – shoda se řídí jimi, v přísudku píšeme tvrdé -y: Program večera zkritizovaly obecenstvo i odborná porota. V novinách byly pochváleny města a jejich starostky. Opraveny byly pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.


Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

    Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.
    Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).
    Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku a výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly.


Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

    Jestliže jsou všechna podstatná jména v podmětu rodu středního v množném čísle, je namístě koncovka -a: Auta a jiná motorová vozidla se řítila z kopce nepovolenou rychlostí, pronásledována policejní sirénou. Kuřata a housata byla prodána za symbolickou cenu sousedce. Všechna stavení i zvířecí obydlí byla zahalena hustou mlhou.
    V těchto šesti knížečkách se žáci o shodě podmětu s přísudkem naučí a poté si problematiku i procvičí. Kontrola zezadu stránek je samozřejmou součástí.
    4. Je-li podmětem číslovka tisíc nebo milion v mn.čísle, spojená s podstatným jménem rodu mužského životného ve druhém pádě mn. čísla, píše se v přísudku tvrdé –y, v dalších větách může být shoda podle podst. jména v druhém pádě. Tisíce lidí se sešly, aby demonstrovaly nesouhlas s výstavbou radaru.
    Řídíme-li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je-li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme měkké -i: Za nehodu nesli odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byli vybráni Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizeli Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovali akciové společnosti a zastupitelé města.


Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

    V případě, že součástí několikanásobného podmětu není jméno rodu muž. živ., ale jméno rodu muž. neživ., ženského či středního, píšeme v přísudku -y: Lány polí, statek a dvě stodoly patřily sedláku Hradílkovi. Psací stroj, násadky a pera byly pokryty prachem. Pohoda, klid a relaxační koupele byly nedílnou součástí Petrova pobytu v lázních. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmen a Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.
    U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Výjimku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.


Podstatná jména jsou v čísle množném

    Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.
    Shoda podle podstatného jména v 1. pádě: Dívky s chlapci tančily až do rána. Julie s Kamilem zmizela v polích. Divoká prasata s bažanty se řítila na návštěvníky lesa.
    Druhou možností je řídit shodu podle první – přísudku nejbližší – složky podmětu: Za nehodu nesly odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byla vybrána Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizela Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovaly akciové společnosti a zastupitelé města.
    Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle i na podmět skládající se ze jmen v různém čísle.


V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

    Tvoří-li složky několikanásobného podmětu dvě stejná podstatná jména a každé z nich je rozvito jiným shodným přívlastkem (česká strana a německá strana), první podstatné jméno se obvykle vypouští (česká a německá strana). V případě, že podmětová jména jsou v j. č., je přípustná shoda dvojí (bez ohledu na pořadí podmětu a přísudku), přičemž tvar mn. č. chápeme jako základní: Česká a německá strana přistoupily (i přistoupila) na návrh spolupráce. Zahraniční a tuzemská firma zpracovaly (i zpracovala) podklady k fúzi. Domácí i hostující mužstvo byly rády (i bylo rádo), že zápas skončil remízou. K podpisu deklarace přistoupily (i přistoupila) česká a slovenská strana. Rozšíření poboček v asijských státech schválily (i schválilo) tuzemské i zahraniční představenstvo korporace.
    Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.
    Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.
    Jestliže je složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., ať v čísle množném, či jednotném, v přísudku je nutné užít měkké -i: Richard, Eva a vypůjčená štěňata zničili babiččiny záhony. Zdravotní sestry a muž z čekárny pomohli zraněnému do ordinace. Veselá vdova a její nápadníci zakončili operetu společnou árií.
    Shodu můžeme řídit i podle bližšího jména: Program večera zkritizovalo obecenstvo i odborná porota. V novinách byla pochválena města a jejich starostky. Opravena byla pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančila prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.


Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test

    Jestliže přísudek předchází podmětu a jména jsou v čísle jednotném, je obvyklejší shoda podle podstatného jména, které je nejblíže přísudku: Ve večerních hodinách odcházela (i odcházeli) Zina s Evženem pozorovat první hvězdy. Za jabloní stálo (i stáli) děvče s bernardýnem.
    Jestliže jsou v podmětu jména rodu muž. neživ. nebo ženského (nikoli však jména rodu muž. živ.), píšeme v přísudku tvrdé -y: Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou. Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo. Burzovní společnosti a nejznámější akcionářky byly tématem novinového článku. Evropské státy a mocnosti jihoamerického kontinentu se sešly u kulatého stolu.
    AdWords Google Ads pracuje s volnou shodou opět o něco komplikovaněji. Snaží se pro vás nacházet další relevantní fráze. Netrvá na tom, aby dotaz obsahoval všechna slova z klíčové fráze, a zobrazuje reklamu i na podobné dotazy. Děje se to automaticky a často to vede ke zobrazování reklamy až na příliš vzdálené dotazy.


Jednou ze složek několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

    V některých případech podstatné jméno v 7. p. není složkou podmětu, ale je ve větě příslovečným určením: Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodily ve střelbě z kuše (= dívky soupeřily s chlapci) × Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodili ve střelbě z kuše (= dívky a chlapci závodili společně).
    Co přesně dostanete: 6 knížeček: Shoda podmětu s přísudkem – Nauč se, pochop (36 stran, kde je vysvětleno toto učivo a jsou k tomu konkrétní příklady), Shoda podmětu s přísudkem – testík (24 stran), Shoda podmětu s přísudkem – speciální případy (24 stran) a tři cvičebnice (holý podmět, několikanásobný podmět a nevyjádřený podmět, celkem 35 stran). Rozměry stránek prvních tří knížeček jsou 7,5 x 4 cm a stránek cvičebnic jsou 15 x 4,4 cm.
    Volná shoda sice znamená největší zásah, ale musíte počítat s tím, že reklama se zobrazí na spoustu dotazů, které jste nečekali a možná ani nejsou relevantní. To pak často znamená i nižší míru prokliku (CTR). Taková zobrazení je pak potřeba řešit pomocí vylučovací shody.
    Jestliže jsou jednotlivé složky několikanásobného podmětu v čísle množném, je obvyklejší shoda podle bližšího jména: Místní báchorky vyprávěly (i vyprávěli) stařenky se stařečky. Ulicemi se řítila (i řítily) auta s motocykly.


Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě?

    Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):
    Není-li složkou podmětu jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme tvrdé -y: Hrad a celé město pod ním byly dědičným lénem knížete Spytihněva. Itálie a Česko se dohodly na mezinárodní spolupráci. Evropský parlament a Evropská rada hlasovaly o unijním rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas byly oceněny za kulturní projekt. Kolegyně a její dcera pekly koláče už od rána. Garáž i auto byly zničeny povodní. Rakousko a Polsko přistoupily neprodleně k jednání. Štěně a morče zůstaly v bytě úplně samy. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmen a Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.
    Jestliže podmět obsahuje alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v příčestí píšeme měkké -i: Maličcí amazonští papoušci a čerstvě narozená opičí mláďata přilákali do zoo tisíce návštěvníků. Krásné modelky, úspěšné moderátorky a nadějní novináři se sešli na benefiční akci. Stromečky, hvězdy a sněhuláci byli namalováni na mnoha vánočních přáních.


Na které výrobky je třeba vydat Prohlášení o shodě?

    Při použití fráze levné modely autíček se tak reklama může zobrazit i na více či méně podobná hledání, například jen modely autíček nebo levný model auta.
    Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00