Jak na věc


severský bard

Zářijový Severský filmový čtvrtek nabídne islandské drama Vulkán / Eldfjall

    Jehličí na napadených stromech mění postupně barvu až do rezava a opadává. V případě samostatného napadení se změna barvy jehličí projevuje v horní části koruny. V místě napadení opadává kůra. Pod závrty je možné nalézt typický požerek. Drtinky na patě kmene nejsou patrné. Vzhledem k tomu, že zejména na starších, silnějších stromech se vyskytuje společně s lýkožroutem smrkovým, lze k diagnostice využít i příznaky napadení tímto kůrovcem, pouze je pak nutné ověřit jeho přítomnost ve vrcholové partii kmene dle přítomnosti požerků (které jsou však velmi podobné lýkožroutu smrkovému), příp. na základě identifikace imag.
    Máte špatnou náladu a trpíte depresemi? Pokud se tyto stavy rozhodnete řešit antidepresivy, nemusí se dostavit pouze účinek, po kterém prahnete. Na vlastní kůži se o tom přesvědčí i Mikael (Ulrich Thomsen), který se zapojí do testování nového léku. Jeho Celý článek →
    Základem prevence je řádná výchova dle stanovených zásad, které vedou k vitálnímu porostu. Prevencí je v tomto případě do jisté míry i posilování vitality porostů.


MAPA PLOCH S RIZIKEM ŠÍŘENÍ KŮROVCŮ

    Nejsou stanoveny zásady potřebnosti nasazení obranných zařízení (feromonových lapačů). S chemickou i mechanickou asanací se může začít krátce po náletu v období kladení vajíček a dokončit se musí ve stádiu larev posledního instaru, resp. kukel. Výjimečně se mechanická a chemická asanace provádí i ve stádiu dospělého brouka před výletem (nebylo-li možné provést asanaci dříve); v tomto případě již nepoužíváme mechanickou asanaci ručním odkorňováním. K asanaci se přistupuje i při zjištěném slabém výskytu, zde zpravidla volíme jako optimální metodu asanace odvoz napadeného dříví z lesa.


Říjnový Severský filmový čtvrtek naservíruje drama Řeknu ti všechno

    Mechanická ochrana spočívá jednak v odvozu napadeného dřeva z lesa, v odkorňování napadeného dřeva a částečně i ve využití feromonových lapačů.Odvoz dřeva z lesa na sklady (s případným následným odkorněním) lze využít vždy; plně se upřednostňuje při slabém stupni napadení. Je ovšem třeba zohlednit stupeň napadení lýkožroutem smrkovým.Ruční odkorňování můžeme používat od stádia vajíčka do stádia kukly. Oloupaná kůra se nijak dále neasanuje (např. pálení). Ve stádiu čerstvě vylétlého brouka se ruční odkorňování již nesmí používat; brouci zejména za teplejšího počasí ihned odlétají, za chladnějšího zalézají do hrabanky nebo přežívají v kůře.Odkorňování adaptérem na motorovou pilu lze použít i ve stádiu vylíhnutého brouka, obdobně lze využít i strojní odkornění, zde dochází k mechanickému poškození brouků pod kůrou a tím i k dostatečné mortalitě.Lapáky neaplikujeme, lýkožrout severský na ležící dříví nenalétává.Feromonové lapače v přímé ochraně využívám pouze okrajově. Prakticky využíváme
    © 2018 Všechna práva vyhrazena. Použití jakýchkoli dat z aplikace kurovcoveinfo.cz je podmíněno souhlasem administrátora projektu – Lesnická práce s.r.o.
    Monitoring se provádí ve smrkových porostech starších 40 let, v případě gradace výjimečně i mladších, a to v porostech se zastoupením smrku alespoň 20 %.Pro monitoring výskytu se využívají feromonové lapače. Jako slabý stupeň odchytu (základní stav) je hodnocen odchyt do 300 jedinců na 1 feromonový lapač za první (jarní). Střední stupeň odchytu (zvýšený stav) je odchyt 300-1000 jedinců a silný stupeň odchytu (kalamitní stav) je charakterizován odchytem nad 1000 jedinců za první rojení. Doplňkově lze využít i pochůzkovou metodu, kdy vyhledáváme napadené dříví a podle jeho objemu usuzujeme na možnost výskytu v následujícím období (roce).Nejsou stanovena žádná kritéria pro počet instalovaných obranných zařízení (feromonových lapačů) na základě zjištěného stavu.


CA Bolsa travel | Šárka Moškořová

    V našich podmínkách je hlavní hostitelskou dřevinou smrk ztepilý (Picea abies). Vývoj byl na našem území a v areálu svého rozšíření zjištěn i na dalších druzích, a to na smrku ajanském (Picea jezoensis), smrku sibiřském (Picea obovata), borovici sibiřské (Pinus sibirica) a borovici lesní (Pinus sylvestris).
    „Příběh o odvaze být sám sebou, chybovat a najít své štěstí.“ Ani v říjnu nebudemr bez filmu promítaného v rámci Severských filmových čtvrtků, které nám přináší Skandinávský dům. Tentokrát se do kina Evald vydáme ve čtvrtek 11. října Celý článek →
    Severní vítr opět vtrhne do českých kin a přinese s sebou již šestý ročník Severského filmového podzimu, festivalu plného bláznivých seversky absurdních
    I když je únor nejkratším měsícem v roce, neznamená to, že se nemůžeme těšit na oblíbené projekce v rámci cyklu Severské filmové čtvrtky v Komorním kině Evald. Tentokrát pro nás Skandinávský dům vybral snímek Falešný ptáček zachycující odvrácenou stránku života dospívajících Celý článek →
    Novou filmovou sezónu zahájíme sportem. Že se dá sportovat prakticky v každém věku nám názorně předvede první Severský filmový čtvrtek roku 2018. Skandinávský dům nás totiž 4. ledna zve na humorný i dojemný dokument o jednom netradičním volejbalovém Celý článek →


Rozhodování o době a účelnosti zásahu

    Grónsko, největší ostrov světa, není jen nekonečnou zaledněnou pustinou, ale oplývá nesmírně pestrou a různorodou krajinou. Drsnou a fantastickou zemi tvoří prastaré skalní masivy obroušené masami ledu, mladší vysoká pohoří se závratnými skalními stěnami, členité pobřeží s fjordy, fotogenicky ozdobenými plovoucími úlomky ledovců, i barevná arktická tundra. Nabízíme vám návštěvu jeho nejkrásnější oblasti, která leží na východním pobřeží nedaleko pod polárním kruhem. Díky ní získala země před více než tisíci lety svůj název Greenland, tedy "zelená země", a přezdívá se ji také "Švýcarsko grónského pobřeží", i když je nesrovnatelně liduprázdnější a divočejší. Díky specifickým podmínkám je zdejší klima příznivější a stabilnější než na lidnatějším západním pobřeží a místní obyvatelé, roztroušení do několika malých osad, se zde dodnes živí tradičním lovem.
    Pro leteckou přepravu na Island využíváme přímé lety z Prahy. Na Island poletíme večerním letem a zpět ranním, proto je první a poslední den vyhrazen pouze na přepravu.
    Poskytované informace slouží k monitoringu průběhu rojení lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky (především Morava a Slezsko). Výstupem je mapa s lokalizací jednotlivých ploch s informací o kumulované výši odchytu a graf průběhu rojení pro každou lokalitu.
    Severská filmová zima po osmé. Tradiční přehlídka kinematografie severských a pobaltských států pořádaná Severským filmovým klubem proběhne letos ve znamení osmiček. 8. ročník v


Březnový Severský filmový čtvrtek roku 2018 nabídne rodinný film Nejlepší léto

    Odběry se provádí v intervalu 7-10 dnů. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení (doporučený termín zahájení 15.4.). Na jedné ploše (pasece) je zpravidla pouze jeden feromonový lapač. Pro validaci je možné odchyty zaslat do VÚLHM. Pro stanovení výše odchytu kalibrací se používá vztah 1 ml (1 cm3) = 42 lýkožroutů severských (po odstranění hrubých nečistot).
    Brouk z čeledi nosatcovitých (Curculionidae) podčeledi kůrovcovitých (Scolytinae). Dospělec 2,8-4,5 mm dlouhý, černohnědý až černý. Záď krovek zkosená, se čtyřmi páry typicky uspořádaných zubů, lesklá. Mezirýží na krovkách jsou jemně tečkovaná. Pohlavní dimorfismus patrný; u samců je třetí zub největší a před vrcholem rozšířený, u samic jsou všechny zuby stejně velké, nerozšířené.Požerek jednoramenný až tříramenný (výjimečně až pětiramenný), matečné chodby jsou rovnoběžné s podélnou osou kmene. Matečné chodby jsou 4-6 (10) cm dlouhé, rovné a 2 mm široké. Larvové chodby jsou až 5 cm dlouhé.Podkorní škůdce. Primární a fyziologický škůdce.Vyskytuje se ve středně starých a starších smrkových porostech. Napadá slabší vrcholovou část kmene v koruně ve starších porostech, v mladších porostech může obsadit celý kmen. Druh vyskytující se v nižších a středních polohách do nadmořské výšky 600-650 m n. m.


Severský smrk AB 25x135 mm UV lak

    Letošní listopad bude „podivný“. Podzim je bezesporu ročním obdobím, které přímo vybízí strávit večery ve společnosti filmů a filmových hrdinů. Tentokrát ale na nás nečeká klasická podívaná, ale doslova „podivná“. Skandinávský dům si pro nás připravil exkurzi Celý článek →
    S novým rokem přichází i nová várka filmů z cyklu Severské filmové čtvrtky v Komorním kině Evald. Skandinávský dům nezahálí a hned na první lednový čtvrtek roku 2017 nám přichystal švédské drama s tragikomickými prvky Můj takzvaný otec. V hlavní roli Celý článek →
    Pořádný mráz zavítá začátkem února do 13 českých a moravských kin. Severský filmový klub již posedmé pořádá tradiční přehlídku kinematografie skandinávských


Listopadový Severský filmový čtvrtek se pustí do testování antidepresiv

    Respondentem se může stát každý, kdo má přístup k odchytům tohoto škůdce do feromonových lapačů. Respondenti budou jednoduchým způsobem proškoleni (obdrží podrobnější informace o rozlišování l. smrkového a l. severského, včetně vzorků pro porovnávání, které bude v prvé řadě spočívat ve velikosti brouka; bude tedy nutné jednoduchým způsobem brouka roztřídit před zanesením dat do databáze). Respondent i jeho, resp. svěřený majetek zůstávají anonymní. Při registraci musí být vyplněny základní údaje (viz přiložená tabulka). Část těchto údajů zůstává nezveřejněna. Do webové aplikace pak respondent v pravidelných intervalech vkládá požadované informace. Respondent může nahlásit i více ploch, avšak nějak odlišných (nadmořská výška, expozice apod.). Není žádoucí, aby respondent hlásil více ploch prakticky shodných. Specifika se uvedou v kolonce „Poznámka". Zde uvádět např. expozici, umístění do místa polomu, aktivní kůrovcové ohnisko apod. Nemusí být vyplněno.
    Biologické metody ochrany nejsou k dispozici.Podpora a posilování vlivu predátorů a parazitoidů. Lze posilovat také vliv hmyzožravého ptactva ponecháváním doupných stromů nebo vyvěšováním budek.
    Severský filmový klub již podeváté pořádá tradiční přehlídku kinematografie severských a pobaltských zemí s příznačným názvem Severský filmový podzim. 9. ročník festivalu přináší do
    V polovině února zažijí česká a moravská kina pořádný mráz. Pod záštitou Severského filmového klubu proběhne již tradiční přehlídka kinematografie skandinávských zemí
    Tradiční zimní přehlídka kinematografie severských a pobaltských států pořádaná Severským filmovým klubem přináší 28 snímků z Finska, Norska, Švédska, Dánska, Estonska a Litvy. Průřezovými festivalovými


AKCE NA TERASOVÁ PRKNA MASSARANDUBA

    Pro chemickou asanaci se používají pouze schválené přípravky na ochranu rostlin uvedené v Příloze 1, v souladu s podmínkami jejich povolení, uvedenými v etiketě přípravku a v Registru přípravků na ochranu rostlin. Používají se zejména syntetické pyretroidy. Pro kontrolu pokryvnosti se přidává barvivo. Je možné přidat i schválené smáčedlo.Postřik musí být celopovrchový (kmeny je třeba otáčet). Aplikace se musí provádět na suchý povrch, postřik musí zaschnout, do té doby nesmí pršet. Postřik je možné zahájit ihned po náletu, v období kladení vajíček (aby se zamezilo přerojování samic a zakládání sesterského pokolení), a ukončit jej v krajním případě můžeme těsně před výletem brouků; vhodnější je chemickou asanaci provést nejpozději ve stádiu výskytu prvních kukel. Nežádoucí jsou při aplikaci nízké teploty (kolem bodu mrazu) a teploty nad 25°C, avšak hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné aplikovat i za vyšších teplot.V případě uvedení rozpětí koncentrace u přípravku se vyšší koncent
    Většina údajů se vyplňuje jednorázově při registraci. V případě požadovaných GPS souřadnic nejde o povinnost; v případě potřeby mohou pracovníci LOS tyto souřadnice sami zaměřit.
    Dříve prakticky nevýznamný škůdce, v současnosti jeden z nejvýznamnějších druhů podkorního hmyzu, zejména na Moravě a ve Slezsku. Významný zejména v porostech oslabených suchem. I když často doprovází lýkožrouta smrkového, často napadá stromy i samostatně. Jeho význam se navyšuje i tím, že nejsou dostupné účinné metody obrany. Napadá zdravé stojící stromy. Na odumřelé dříví (polomy, dříví z těžby) nenalétává. Jde o primárního škůdce oslabených nebo i zdravých stojících stromů. Napadá vrcholovou část kmene starších smrků, u mladších slabších smrků může obsadit celý kmen. Často se vyskytuje společně s lýkožroutem smrkovým, který mu přenechává vrcholovou partii kmene.


Květnový Severský filmový čtvrtek přinese finskou komedii Vše pro vlast

    Skandinávský dům a cyklus Severské filmové čtvrtky nás začátkem března zvou na opravdu jedinečnou podívanou, a to na baladické finské drama Střihač psích drápů, které je adaptací stejnojmenné novely jednoho z nejvýznamnějších finských prozaiků Veikka Huovinena. Snímek odehrávající se krátce po Celý článek →
    Jak se vyrovná rodina Esther s osudovou zkouškou? První květnový čtvrtek se bude v pražském komorním kině Evald promítat dánská lahůdka. Skandinávský dům si totiž pro nás v rámci cyklu Severské filmové čtvrtky připravil snímek Tiché srdce Celý článek →
    Po prázdninové pauze se do kina Evald vrací oblíbené Severské filmové čtvrtky. Léto nám sice končí, ale s příchodem podzimu přichází i celá škála filmových akcí, po kterých se nám stýskalo. Skandinávský dům zve opět do kina, Celý článek →


Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...

    Má zpravidla 2 generace do roka. Za příznivého průběhu počasí (časný nástup jara, teplé a dlouhé léto) může mít o generaci více. Zakládá i sesterská pokolení. První rojení začíná na přelomu dubna a května, v závislosti na průběhu počasí, druhé, rozvleklejší pak zpravidla v červenci. Přezimují larvy, kukly nebo dospělci, a to pod kůrou, částečně mohou zimovat i v hrabance.Jako první nalétávají na kmeny samci. Ti začnou produkovat po 1-2 dnech agregační feromon, lákající další samce a následně i samice. Jeden samec má zpravidla 1-3 samice. Samice zakládají i sesterské pokolení na stejném nebo jiném stromu, kde po regeneračním žíru bez dalšího páření, pokračují v kladení. Samice vyklade během svého života kolem 60 vajíček. Kladení vajíček trvá zhruba týden. Zhruba po 1-2 týdnech se z vajíček líhnou larvy, jejichž vývoj trvá 2-4 týdny, výjimečně i déle. Období kukly trvá přibližně 7-10 dnů. Čerstvě vylíhnutí brouci prodělávají zralostní žír, a to nejčastěji na místě svého vylíhnutí, v příp
    Na mrazivé příběhy z ledových plání či skandinávských metropolí Vás již po páté zve zimní festival severské kinematografie, pořádaný Severským filmovým klubem.
    „Žít prostým životem není vždy prosté.“ S podzimem startuje i nová sezóna pravidelných Severských filmových čtvrtků, které nám přináší Skandinávský dům. První promítání, které se odehraje 6. září 2018 v Komorním kinem Evald, nás vezme do západního Norska, kde se Celý článek →
    Polární záře opět rozbliká plátna pražské Lucerny a dalších třinácti českých a moravských kin. Již popáté bude Českou republikou putovat podzimní festival


Májový Severský filmový čtvrtek nám přináší dánské drama Tiché srdce

    Původně druh severské tajgy od Švédska po Sachalin. Známý rovněž ze severního Polska a ojediněle i z alpské oblasti. Na našem území zcela ojedinělé nálezy až do konce 60. let minulého století, kdy se objevil ve Slezsku a na severní Moravě. První registrované přemnožení v 90. letech minulého století. Od té doby se rozšířil na celé území republiky, ale centrem výskytu je v současné době Morava a Slezsko.
    Prázdniny dvou malých sirotků nemusejí být smutné. Dalším z neotřelých snímků skandinávské kinematografie, který se představí v rámci pravidelných Severských filmových čtvrtků, byla pro měsíc březen zvolena populární černá komedie Nejlepší léto. Celý článek →
    V květnu se pobavíme u finské komedie z prostřední sportovního dopingu. Režisér Arto Halonen se inspiroval dopingovým skandálem, kterému v roce 2001 čelil finský národní tým na mistrovství světa v klasickém lyžování a natočil sportovní komedii Vše pro Celý článek →
    V Evaldu se bude promítat norský film s lodní poetikou. V rámci pravidelných Severských filmových čtvrtků se bude 4. dubna 2018 promítat norské drama norského režiséra a scénáristy Påla Jackmana. V hlavní roli Eivinda, který bydlí na lodi Jernanger, Celý článek →
    Festival Severská filmová zima 2018 začala 8. 2. v pražské Lucerně a následně poputuje do 13 regionů. Švédský odkaz je tradičně velmi výrazný. Švédsko se


První Severský filmový čtvrtek roku 2018 nabídne dokument Optimistky

    Tento zájezd je určen pro zdatnější trekaře. Trasa hlavního šestidenního treku sleduje střídavě členité pobřeží několika fjordů, prostupuje skrze dlouhá hluboká údolí, vede po vyhlídkovém kamenitém horském hřbetu a přiblíží se na dosah mohutným ledovcovým splazům, nořícím se do poklidných vod oceánu. V úvodní a závěrečné části programu navštívíme tři eskymácké osady v čele s Tasiilaqem, kde se nachází známé etnografické muzeum s expozicí tradičních plavidel – umiaku a kajaku. Zájezd je určený zkušeným turistům s vlastním kvalitním a vyzkoušeným vybavením. Rozumné rozdělení celé trasy přesto umožňuje poklidné tempo s dostatkem času pro vnímání a vychutnání okolních krás.
    I politika může být legrace. Poslední promítání v rámci Severských filmových čtvrtků roku 2018, které nám přináší Skandinávský dům, obohatí náš pohled na politiku. V kině Evald se totiž bude promítat originální islandský dokument, jež mapuje Gnarrův zatím Celý článek →
    Spustili jsme novou verzi systému, která obsahuje více možností analýz a je i uživatelsky přívětivější. Data z předchozích let však nejsou s touto aplikací zpětně kompaktibilní, proto jsme pro Vás vytvořili tento archiv.
    Víte, kdo napsal Pipi Dlouhou punčochu a Děti z Bullerbynu? „Kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu a Děti z Bullerbynu? Možná jste ale nevěděli, že od narození Astrid Lindgrenové letos uplyne 110 let. Proto jí ve Skandinávském Celý článek →

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00