Jak na věc


rozvod bez účasti u soudu

Dohodněte se na rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu manželství

    Základní podmínkou pro úspěšný rozvod manželství dle ustanovení § 755 občanského zákoníku je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
    Zákon stanoví, že nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak, jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění stejné, přičemž, každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a to, co druhý manžel vynaložil ze svého výhradního majetku na společný majetek.
    Je zcela jisté, že „nesporný“ rozvod bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu „spornému“, který bude rozhodně trvat déle. U sporného rozvodu manželství je soud totiž ze zákona povinen zkoumat příčiny prokázaný. Každý z účastníků řízení – manželů, pak musí svá tvrzení ohledně souladnosti, nesouladnosti či rozvratu manželství prokázat (listinami, svědeckými výpověďmi apod.).


Rozhodnutí podat žalobu o rozvod manželství nejdříve důkladně zvažte

    Pokud manželé nemají k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, popřípadě společné právo, a manželé, popřípadě rozvedení manželé se nedohodnou o dalším bydlení manžela, který má v domě nebo bytě pouze právo bydlet, popřípadě jiné právo, které je slabší než právo druhého manžela, rozhodne soud na návrh manžela, který má k domu nebo bytu právo vlastnické nebo jiné věcné právo, popřípadě výhradní právo nájemní nebo jiné závazkové právo, o povinnosti druhého manžela se vystěhovat.
    Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Zanikne-li manželství, měli by rozvedení manželé vypořádat společné jmění manželů, v opačném případě by po uplynutí tří let od právní moci rozvodu manželství, nastane zákonná fikce vypořádání společného jmění manželů.
    Je třeba konstatovat, že rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství dle ustanovení § 687 a násl. občanského zákoníku, vyplývají. Na základě těchto zákonných ustanovení mají muž a žena v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.


Vyřešte do budoucna práva a povinnosti společného bydlení

    Rozvod manželství by měl být až tím posledním způsobem, jakým by měli manželé řešit vzájemné neshody či problémy v manželském soužití. Zvlášť rozvážně by k rozvodu manželství měli přistupovat zejména manželé, kteří ještě pečují o nezletilé děti. Jsou to právě děti, jichž se rozvod jejich rodičů nejvíce dotkne a mnohdy u nich zanechá i dlouhotrvající a v některých případech i doživotní traumata.
    Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro „nesporný“ rozvod manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede.
    Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré pokusit se přistoupit k této životní situaci pokud možno racionálně a nezanedbat právní stránku.
    V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho rodičů, případně střídavé či společné péče a rovněž určí výši výživného pro nezletilé děti.
    Nezapomeňte, že o dětech budete společně v zásadních věcech rozhodovat i v budoucnu, respektive budete muset být schopni spolu komunikovat o mnohých záležitostech týkajících se vašich dětí, proto je v zájmu budoucí komunikace vše řešit dohodou a kompromisy už při rozvodu manželství.


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva, s tím, že podpisy manželů musí být úředně ověřeny v případě, kdy se dohoda předkládá soudu u rozvodu manželství dle ust. § 757 občanského zákoníku a v případě, že se vypořádávají nemovitosti. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti, ve vztahu k nemovitostem, vkladem do katastru nemovitostí.
    Ideální bude vždy stav, kdy se jako rodiče budete schopni na budoucí péči o nezletilé děti dohodnout. V takovém případě soud schválí vaši dohodu, samozřejmě za předpokladu, že nebude odporovat zájmům vašich nezletilých dětí.
    Občanský zákoník umožňuje tzv. rozvod „nesporný“ a rozvod „sporný“. V případě rozvodu „nesporného“ je předpokladem dohoda manželů a současně splnění podmínek taxativně stanovených zákonem, to že:
    V případě, že se manželům narodily děti, které nejsou v době rozvodu manželství ještě plně svéprávné, je možné manželství rozvést jen tehdy, není-li to v rozporu se zájmy těchto dětí a zejména pak pokud opatrovnický soud pravomocně rozhodl o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do ale i po dobu po rozvodu manželství.
    U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.


Připravte si návrh na vypořádání společného jmění manželů, tj. vypořádání všech aktiv i pasiv v manželství

    Občanský zákoník stanoví, že při vypořádání společného jmění manželů je nutno přihlédnout především k potřebám nezletilých dětí, dále k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost a dále k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.


Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

    Zanikne-li manželství rozvodem, a manželé mají k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení. Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v soudním řízení náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které
    Za předpokladu, že manželé měli v domě nebo bytě právo bydlet, s tím, že jedno právo bylo odvozeno od druhého, má právo žádat vystěhování toho z rozvedených manželů, který měl jen právo odvozené, ten, kdo má k domu nebo bytu věcné nebo závazkové právo, od kterého bylo právo druhého z manželů bydlet přímo odvozeno.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00