Jak na věc


rozvod manželství dohodou

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

    Druhým způsobem rozvodu manželství je rozvod sporný, kdy se manželé nedokážou dohodnout na podmínkách rozvodu nesporného a soud při zkoumání, zda je manželství skutečně hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, zkoumá i příčiny tohoto rozvratu. To v praxi znamená výslechy obou manželů, které mnohdy mohou být pro manžele nepříjemné, neboť soud musí spolehlivě zjistit, zda je opravdu naplněna základní podmínka pro rozvod manželství, tj. hluboké, trvalé a nenapravitelné rozvrácení manželství. V případě, že mají manželé dítě, které je v době podání návrhu na rozvod nezletilé a nenabylo plné svéprávnosti, musí soud před rozhodováním o rozvodu samém, rozhodnout o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu manželství (toto však platí i u rozvodu nesporného). Až poté může soud přistoupit k rozhodování o rozvodu samém. Důležité u tohoto typu rozvodu manželství je fakt, že soud z výslechu účastníků řízení a listinných důkazů zjišťuje příčinu rozvratu manželství. Zjištěná příčina rozvratu manželství
    Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považuji pouze za formální svazek dvou lidí, a vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky, tj. manželství trvalo alespoň jeden rok, jako manželé spolu déle než 6 měsíců nežijeme, sepsali jsme dohodu o úpravě svých majetkových vztahů a svého bydlení pro dobu po rozvodu manželství a manžel se k žalobě o rozvod manželství připojil, navrhuji, aby soud vydal tento
    Samozřejmostí pro splnění těchto podmínek je, že návrh musí podat buď manželé společně, nebo se druhý manžel k návrhu připojí. Dohoda o úpravě majetkových poměrů musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.
    Prohlašuji, že okolnosti uvedené v návrhu na rozvod manželství ze dne … … . podané manželkou Okresnímu soudu … … … . odpovídají skutečnosti. K návrhu na rozvod manželství se připojuji.


SOUHLAS DRUHÉHO MANŽELA S ROZVODEM

    Nový občanský zákoník rozlišuje rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu. Dohodnou-li se manželé na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.
    Manželství jsme uzavřeli dne … … před  … … . úřadem v … … . , okres … . Pro nás oba se jedná o manželství první. Oba máme české státní občanství a naše poslední společné bydliště jsme měli v … … … . , okres … … .
    5)    dohodli jste se na rozdělení majetku a to písemně Dohodou o úpravě a vypořádání vzájemných majetkových poměrů, kterou podepíšete s ověřenými podpisy a přiložíte k návrhu na rozvod.
    Vzhledem ke skutečnosti, že naše soužití je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení a na rozvodu jsme se dohodli, navrhuji rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.


Podívejte se, které další články řeší podobné téma:

    Je nepochybné, že rozvod manželství je citlivou a v mnohých případech i nepříjemnou záležitostí. Rozvod nesporný tak v těchto případech může být řešením, jak rychle a s minimálními obtížemi manželství ukončit. Jsou však případy, kdy se manželé nedokážou dohodnout na ničem a v takovém případě musí podstoupit rozvod sporný, který je často náročnější na dobu trvání takového řízení a mnohdy i daleko nepříjemnější pro obě strany.
    Manželé mohou podat buď společný návrh na rozvod manželství, který podají společně v jednom podání a oba společně stíhá povinnost k zaplacení soudního poplatku za návrh na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč, která je uložena oběma manželům jako navrhovatelům, nebo návrh podá jeden z manželů a druhý se k takovému návrhu připojí. Manžel, který se připojí k návrhu svým jednáním, činí svým souhlasem podaný návrh v celém rozsahu nesporným.
    Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU. Předem velice děkujeme.


Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

    Pro rozvod bez zjišťování příčin rozvratu musí manželé splnit tyto zákonné podmínky uvedené v ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník: a)     manželství musí trvat nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, b)     manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud dohodu schválil. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství, c)     manželé uzavřeli dohodu o úpravě svých vzájemných majetkových poměrů a svého bydlení, případně výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.
    Manželství jsme uzavírali po více než roční známosti. Zpočátku bylo naše manželství spokojené a harmonické. Postupně ovšem začaly narůstat problémy v komunikaci mezi námi a došlo k postupnému citovému odcizení a nárůstu hádek, které vyplývaly z rozdílnosti našich povah. Příčinou těchto hádek byla stále více se prohlubující rozdílnost našeho přístupu k rodině a osobním zájmům a vztahům.
    Přílohy: Kopie oddacího listu Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po rozvodu manželství Kolek 2000, - Kč vylepen na návrhu Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěteSouhlas druhého manžela s rozvodem
    7)    dohodli jste se na výživném písemnou dohodou o výživném manžela/manželky s ověřenými podpisy. Toto se vztahuje jen na speciální případy. Pokud jste se na výživném nedohodli, nemusíte žádnou dohodu předkládat.


Rozvod manželství – základní fakta

    Manželství může být rozvedeno jenom tehdy, pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho další obnovení. I přesto, že soud shledá, že je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a který je dán zvláštními důvody (zájem dítěte na trvání manželství pak soud zjišťuje dotazem na opatrovníka dítěte jmenovaného soudem pro řízení o úpravu práv a povinností k dítěti) nebo pokud by byl rozvod manželství v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Toto neplatí, pokud spolu manželé nežijí již alespoň po dobu tří let.
    Jedním ze způsobů zániku manželství je rozvod manželství. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento institut upravuje v ustanovení § 755 a následující. Kromě rozvodu manželství dále zaniká smrtí jednoho z manželů či prohlášením jednoho z manželů za mrtvého. Tyto dva způsoby zániku manželství se však považují za přirozený zánik manželství.
    Důkaz: Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu Návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěteSouhlas druhého manžela s rozvodem
    Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, mohou (pokud nezaslali již dříve) společně s žalobou o rozvod zaslat návrh na úpravu péče a výživy u nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Soud nejprve rozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů a poté může přistoupit k rozvodu manželství.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00