Jak na věc


přihláška k insolvenci vzor

Anketa — Jak jsi nás našel/našla?

    Uchazeč odešle přihlášku (poštou, faxem, e-mailem) tak, aby ji držitel akreditace – EURO CERT CZ, a.s., Lidická 2370, 252 63 Roztoky, obdržel nejméně 31 kalendářních dnů před plánovaným termínem zkoušky.
    Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo šampionů, bude zařazen do třídy otevřené. Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis), pro rozlišení plateb I., II. a III. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby / podání na poště. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
    K provedení zkoušky uchazeč podává písemnou přihlášku. K přihlášce je třeba přiložit doklady osvědčující splnění odborných předpokladů a u periodické zkoušky i platné Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 10 odst. 3 z. č. 309/2006 Sb., v pl. zn..


Přihlášení k odběru novinek a slev

    Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy co nejdříve. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic.


On-line přihláška na letní dětský tábor 2019

    Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna
    Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.
    (Vyplňte v případě, že bude pobyt hradit či na něj přispívat zaměstnavatel, nebo nám před odesláním přihlášky zašlete objednávku, dle které můžeme fakturovat.)


Kontaktní údaje na zakonného zástupce (v případě účastníka mladšího 18ti let)

    Součástí přihlášky je i lékařský posudek platný po celou dobu konání tábora a písemné prohlášení rodičů - dokumenty vám budou odeslány na vložený e-mail v přihlášce. Kompletně vyplněné dokumenty se odevzdávají při nástupu na tábor. Přihlášené dítě musí být zdravé. Jakákoliv zdravotní omezení (ADHD, cukrovka, vážné alergie, časté krvácení z nosu, pomočování nebo jiné zdravotní indispozice k pobytu a programu) s námi proberte před odesláním přihlášky.
    Cestovní pojištění AllTravel ve výši 200 Kč za osobu a pobyt zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu, pojištění rizikových sportů a doplňkové asistenční služby. Pojištění je sjednáno u pojišťovny Allianz.
    Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla, za účelem identifikace dle předpisu FCI. Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP je FCI uznáván. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi jsou dle výstavního řádu z výstavy vyloučeni.


Vyberte hlavní zaměření tábora a turnus

    Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami SUMMER CAMPS z.s. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.
    Je prověřena úplnost přihlášky. Ta je buď vrácena uchazeči k doplnění, nebo je předběžně zaregistrována a uchazeči je přiděleno registrační číslo. Jsou-li v přihlášce drobné nejasnosti, jsou řešeny telefonicky a předběžná registrace je po vyjasnění potvrzena. Podmínkou registrace je zaslání úplné přihlášky, kopie dokladů o splnění kvalifikačních požadavků a zaplacení poplatku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13189
cache: 0024:00:00