Jak na věc


předkupní právo

Občanská realitní poradna

    Zákonnou povinností prodávajícího tedy je, aby po uzavření kupní smlouvy podíl na nemovitosti nabídl písemně ke koupi spoluvlastníkovi včetně obsahu kupní smlouvy. V sekci PRÁVNÍ PODPORA – DOKUMENTY KE STAŽENÍ najdete aktualizovaný dokument PŘEDKUPNÍ NABÍDKA.
    >>> Pokud se nepodaří spoluvlastníky kontaktovat a získat od nich písemné vzdání se předkupního práva, pak JE NUTNÉ ZASLAT NABÍDKU DOPORUČENÝM DOPISEM NEBO ZÁSILKOU S DORUČENKOU NA ADRESU UVEDENOU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ A POTÉ 3 MĚSÍCE OD DORUČENÍ VYČKAT, ZDA SPOLUVLASTNÍK PŘEDKUPNÍ NABÍDKU V ZÁKONNÉ LHŮTĚ VYUŽIJE. Nevyužije-li, lze teprve bez rizika nemovitost převést na kupujícího.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.


To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

    Zpočátku je vhodné říci, že předkupní právo vystupuje nejčastěji jako vedlejší ujednání kupní smlouvy s tím, že skrze tento institut dochází k jakémusi zachování moci nad dalším osudem věci, s níž je spojeno. V historickém výkladu lze nalézt mnoho teorií a pohnutek pojících se s předkupním právem, přičemž významnou je pohnutka obranná, kdy oprávněný chce zamezit nabytí věci třetí osobou nebo jejímu využití k nechtěnému účelu. Druhou velmi častou pohnutkou je pohnutka směřující k nabytí věci, kdy je pozornost soustředěna pouze a jen na získání předmětné věci.
    >>> Pokud VLASTNÍK PORUŠÍ POVINNOST A NENABÍDNE NEMOVITOST SPOLUVLASTNÍKOVI K ODKOUPENÍ, nemůže spoluvlastník požadovat na novém vlastníkovi (kupujícím), aby mu ji převedl za stejných podmínek za jakých ji koupil. Toto právo má pouze pokud jde o předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí (§ 2144 OZ). Spoluvlastníkovi vzniká právo pouze vůči původnímu vlastníkovi a to, aby mu nabídnul nemovitost ke koupi. Toto právo může uplatnit do 3 let od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího.
    V situaci, kdy vlastník udělá spoluvlastníkovi předkupní nabídku a není uzavřená kupní smlouva s kupujícím, nebude se tato předkupní nabídka vztahovat na později uzavřenou kupní smlouvu. To znamená, že pokud prodávající spoluvlastníkovi podíl nabídl, ten nabídku nevyužil a následně došlo k uzavření kupní smlouvy se třetí osobou, podle zákona má prodávající povinnost udělat spoluvlastníkovi předkupní nabídku znovu.


Výpis pro štítek: předkupní právo

    Pro lepší orientaci pro vás vytváříme slovník právních a realitních pojmů. Vyhledávat můžete přímo v rubrice "slovníček", výklad jednotlivých pojmů také najdete kliknutím na aktivní slovo v jednotlivých článcích.
    Vlastník má v takovém případě možnost podle § 2145 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, vypořádat se s kupujícím a nemovitost spoluvlastníkovi následně prodat.
    >>> Předkupní právo je podle nového Občanského zákoníku komplikovanější než bývalo podle OZ předchozího. NYNÍ MÁ VLASTNÍK POVINNOST NABÍDNOUT NEMOVITOST OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ (PŘEDKUPNÍKOVI) KE KOUPI AŽ V OKAMŽIKU UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI VLASTNÍKEM A TŘETÍ OSOBOU (KOUPĚCHTIVÝM).
    Není-li možné od smlouvy odstoupit, protože kupující už nemovitost prodal nebo tvrdí, že ji nabyl v dobré víře, když prodávající v kupní smlouvě prohlásil, že na nemovitosti neváznou žádná práva třetích osob, může spoluvlastník požadovat po původním vlastníkovi náhradu skutečně vzniklé škody, která mu porušením zákonného předkupního práva vznikla.
    Nově OZ zavádí možnost vzdát se předkupního práva. Toto vzdání se předkupního práva se zapíše do katastru nemovitostí a bude platit i pro další nástupce spoluvlastníka.


POJĎME SE KROK ZA KROKEM PODÍVAT, JAK SE NOVELA OZ OD 1.1.2018 PROJEVÍ V PRAXI…

    Předkupní právo je právo osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Předkupní právo může působit i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00