Jak na věc


příplatek za soboty a neděle

Pro zdraví - Udělejte něco pro sebe

    Příplatky práce v noci a o víkendechOdebraná dovolená za prostoje v práciKolektivní smlouva a výše zaručené mzdyMám nárok na příplatek?Minimální mzda a dovolenáPříplatek za odpolední směnuPříplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.Překážka v práci na straně zaměstnavateleOpožděná výplata mzdyPřechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)
    Růst cen nerezové oceli je podpořen vyšší spotřebou, delšími výrobními termíny z hutí a také zavedením antidumpingového cla pro nerez z Asie v roce 2015 .
    Jedná se zejména o tyto doklady a potvrzení (doporučujeme však pečlivě přečíst přehled všech požadovaných dokladů, které jsou uvedeny ve formuláři. Pokud si nejste jistí, určitě se obraťte na příslušný úřad):
    Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a rozhodného příjmu úplné rodiny v násobcích životního minima v Kč měsíčně  (bez dalších sociálních situací)
    Na některých pracovištích se může stát, že je zaměstnanci nařízena mimořádná práce v odpoledních hodinách. Ta může být ohodnocena nějakým mimořádným benefitem, který vychází například u kolektivní smlouvy nebo z nějakého bodu pracovní smlouvy zaměstnance.


Speciál: Dávky státní sociální podpory

    V dnešním pokračování seriálu o dávkách státní sociální podpory pro vás redakce připravila informace o dávce zvané sociální příplatek. Tato dávka patří do skupiny dávek odvíjejících se od příjmu rodiny. Jak se dočtete dále, její výše je závislá i na dalších faktorech. Vzorec pro výpočet výše sociálního příplatku je poměrně složitý. Pro výpočet ale můžete také například využít kalkulaček, které jsou v článku uvedeny. Samozřejmě je rovněž možná konzultace s příslušným úřadem.
    Pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem za předchozí čtvrtletí) nedosahuje ani životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný příjem částka odpovídající životnímu minimu rodiny.
    Příplatky za práci v mimořádném čase upravuje zákoník práce. Příplatek za odpolední směnu však v zákoníku není zakotven. Příplatek za mimořádnou odpolední směnu může být na některých pracovištích zanesen v kolektivní smlouvě, anebo v pracovní smlouvě zaměstnance se zaměstnavatelem. Výše příplatku v takovém případě bude u každé společnosti jiná. Ze zákona na ni zaměstnanec nárok nemá.
    Žádost o poskytnutí sociální dávky vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby (rodič nezaopatřeného dítěte).


Dětské nemoci, očkování a prevence

    Protože se však nejedná o příplatek zakotvený v zákoníku práci, měl by zaměstnanec probrat tuto záležitost na personálním oddělení nebo s firemním právníkem, který bude nejlépe znát konkrétní podmínky.
    Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Autor: Mccool / Dreamstime.com
    O tom, že bude pracovat  i (nebo pouze) v odpoledních hodinách, si je adept zaměstnaneckého postu vědom ještě před podpisem pracovní smlouvy. Otázka pracovní doby bývá řešena už při ústním projednávání žádosti o přijetí do zaměstnání.
    - na stanovenou hranici příjmů v rodině – čisté příjmy rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,0násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
    Na formuláři „Žádost o sociální příplatek“ je (bod I Prohlášení žadatele) uveden přehled dokladů, které je nutné předložit společně s žádostí o tuto dávku.


Druhy příplatků zakotvené v zákoníku práce

    Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).
    Může zaměstnavatel příplatek za odpolední směnu platit jen v případě odpracování 5 dní/40hod?Jsem nucena chodit na odpolední, ale během týdne se změní podmínky pro práci a má odpolední je neefektivní, proto mě zaměstnavatel převede na poslední den v týdnu zpět na ranní. A následně mi nezaplatí za čtyři odpolední příplatek z důvodu neodpracování celého týdne. Můžu se nějak bránit?
    Během 4 kvartálu roku 2016 a začátkem tohoto roku jsme svědky prudkého nárůstu cen legovacích příplatků nerezové oceli, které jsou hlavním faktorem ovlivňujícím její cenu. Legovací příplatek od října do ledna vzrostl u AISI 304 o 8,50 Kč/kg a u 316L o 10,90 Kč/kg. Za poslední půlrok je nárůst ještě vyšší - AISI 304 o 11,80 Kč/kg a u 316L o 14,60 Kč/kg.  Vývoj cen je znázorněn v grafu.
    Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let


Sexuální výchova - Jak dítěti vše říci

    Příplatek za odpolední směny není nárok ze zákona. Pokud zaměstnavatel tento příplatek stanovil vnitřním předpisem nebo např. v kolektivní smlouvě, bylo by potřeba pro posouzení vašeho dotazu posoudit text předpisu či smlouvy, abychom došli k tomu, zda není stanoven diskriminačně, tedy zda neznevýhodňuje zaměstnance pracující v určitém typu směnnosti apod.
    Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (včetně použité tabulky) a Portálu veřejné správy České republiky
    Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00