Jak na věc


olomoucin

Od rostlin k protinádorovým léčivům

    15 2.4 2,6,9- trisubstituované purinové deriváty jako inhibitory CDK Vývoj 2,6,9- trisubstituovaných purinových inhibitorů CDK Jak již bylo řečeno, CDK inhibitory hrají důležitou roli v diferenciaci, proliferaci, stáří a programované smrti buněk (Chellappan et al., 1998). Mezi první uměle syntetizované inhibitory, které byly klinicky zkoumány, patří flavopiridol ( Obr. 2 ) a 7-hydroxystaurosporin (Senderowicz et al., 1998). Jelikož tyto inhibitory nebyly příliš selektivní, byla připravená druhá skupina inhibitorů, která měla selektivitu již vyšší a s ní i vyšší specifitu k vybraným cyklin dependentním kinázám (CDK1, CDK2, CDK5; Meijer et Raymond, 2003). Obr. 2: Struktura flavopiridolu. U purinových derivátů byla zkoumána jejich antiproliferační aktivita od doby, kdy bylo zjištěno, že N 6 -dimethyl-aminopurin inhibuje buněčné dělení inhibicí CDK2 v embryích mořského ježka (Neant et Guerrier, 1988; Meijer et Pondaven, 1989). Během testování nových potenciálních purinových inhibitorů byla


XXI. valné shromáždění Učené společnosti

    13 Inhibice transkripce má největší dopad na proteiny s krátkým poločasem rozpadu. Mezi tyto proteiny patří antiapoptický Mc1-1, XIAP a survivin. Vzhledem k jejich důležitosti v buňce může jejich nedostatek způsobit až apoptózu (Blagosklonny, 2004) Inhibitory CDK, rakovina a jiná onemocnění Nádorová buňka vykazuje šest základních změn v buněčné fyziologii, které společně určují maligní růst. Jedná se o soběstačnost růstových signálů, necitlivost k inhibitorům růstových signálů, vyhýbání se programované buněčné smrti, neomezený potenciál replikace, trvalá angiogeneze, tkáňová invaze a metastázování (Hanahan et Weinberg, 2000). Deregulace cyklin dependentních kináz, a tím spojená overexprese některých cyklinů, a mutace endogenních CDK inhibitorů jako p16 INK4a, p21 WAF a p27 Kip, je společným rysem rakovinných buněk (McInnes, 2008; Lapenna et Giordano, 2009). Tyto buňky jsou typické pro neplánovanou proliferaci, genomickou (DNA mutace a chromozomální aberace) a chromozomální nestabilitu


Výročí Akademie věd v roce světla

    21 R-Roskovitin (CYC202) Metabolismus R-roskovitinu je primárně mikrosomální, je inhibován v přítomnosti inhibitoru CYP SKF-525A a je závislý na NADPH (Nutley et al., 2005). Proto byl R-roskovitinu inkubován s mikrosomy (od různých živočišných druhů) po dobu 60 min (McClue et Stuart, 2008). Po této době bylo 86,7 % R-roskovitinu metabolizováno, z čehož 60 % tvoří jeden hlavní metabolit. Tento metabolit je karboxylová kyselina, která vznikla oxidací hydroxylové skupiny aminoalkoholu v C2 pozici purinového skeletu ( Obr. 8 ; Nutley et al., 2005; McClue et Stuart, 2008). Tento produkt je nejvíce se vylučujícím metabolitem v moči hlodavců a je opět prakticky neúčinný z hlediska CDK inhibice, resp. protinádorové aktivity (Nutley et al., 2005). Důležitou roli v metabolismu R-roskovitinu hraje cytochrom CYP3A4 (McClue et Stuart, 2008). Transformace R- roskovitinu na karboxylovou kyselinu je zprostředkována pomocí cytochromu P450 CYP3A4 a CYP2B6 a je závislá na NADPH. Cytochrom CYP3A4 je zodpo


Současnost a budoucnost institucí neuniverzitního výzkumu

    17 Obr. 4: Strukturní vzorec olomoucinu II a purvalanolu A. Tab. 1: Inhibiční aktivita 2,6,9 trisubstituovaných inhibitorů proti CDK1/cyklin B (podle Kryštof et al., 2002). Látka Substituent IC 50 C2 C6 N9 (µm) Olomoucin 2-Hydroxyethylamino benzylamino methyl 7 Bohemin 3-Hydroxypropylamino benzylamino isopropyl 1,1 Roscovitin [1-(Hydroxymethyl)propyl]amino benzylamino isopropyl 0,45 Olomoucin II [1-(Hydroxymethyl)propyl]amino 2 - hydroxybenzylamino isopropyl 0,02 Purvalanol A [1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amino 3 - chloroanilino isopropyl 0, Vztah struktury a aktivity 2,6,9 trisubstituovaných purinových derivátů (SAR) R 1 = benzyl, substituovaný benzyl či fenyl R 2 = hydroxyalkylamino či aminoalkylamino R 3 = nižší alkyl (C1-C3) Obr. 5: Základní struktura 2,6,9 trisubstituovaných purinů. Inhibiční aktivita je dána strukturou daného 2,6,9-trisubstituovaného CDK inhibitoru ( Obr. 5 ). Bylo zjištěno několik poznatků ohledně jejich vhodné struktury: Pozice C2: V této pozici jsou


Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu

    25 Deprotekce N- Boc -1,1-dimethylglycinolu 5,6 g (0,029 mol) Boc-1,1-dimethylglycinolu bylo rozpuštěno v 74 ml ethylacetátu a k roztoku bylo přidáno 3 M HCl (74 ml). Dvoufázová reakční směs byla míchána 16 hodin za laboratorní teploty. Poté byla směs zahuštěna na RVO na medovitý odparek, který byl rozpuštěn v 7 ml ethylacetátu. Vzniklý roztok byl zneutralizován 4,2 ml 7 M methanolickým amoniakem, tak aby výsledné ph bylo alkalické. Vyloučený chlorid amonný byl odfiltrován, promyt malým množstvím ethylacetátu a filtrát byl zahuštěn na RVO na medovitý odparek, který představoval surový produkt. Kontrola byla provedena pomocí TLC, kde mobilní fáze byla chloroformmethanol (4 : 1), detekce byla provedena ninhydrinem. Obr. 11: Schéma deprotekce Boc-1,1-dimethylglycinolu ,1-Dimethyl-L-alaninol Příprava N-Boc-L-alanin methylesteru K 7,91 g (0,056 mol) hydrochloridu L-alanin methylesteru ve směsi THF (133 ml) methanol (33 ml) bylo přidáno 16 g (0,18 mol) suchého hydrogenuhličitanu sodného při


Vicepremiér A. Babiš navštívil centra ELI a HiLASE

    9 2 LITERÁRNÍ REŠERŠE DANÉ PROBLEMATIKY 2.1 úvod Komplexy cyklinů a cyklin depedentních kináz hrají významnou roli v buněčném cyklu. Nádorové buňky se vyznačují častou deregulací buněčného cyklu, což vedlo k aktivnímu hledání uměle syntetizovaných kinázových inhibitorů s vysokou afinitou a specifitou k cyklindependentím kinázám, které by mohly sloužit jako potenciální chemoterapeutika cílená zejména proti nádorovým onemocněním (Legraverend et al., 1999). Prvním syntetizovaným specifickým CDK inhibitorem, patřící do skupiny 2,6,9-trisubstituovaných derivátů purinu, byl olomoucin selektivně inhibující CDK1 a CDK2 (Veselý et al., 1994). Studiem vztahu struktury a aktivity byly vyvinuty další účinnější inhibitory jako roskovitin, bohemin a olomoucin II. Bylo zjištěno, že struktura substituentů v pozicích C2, N6, N9 výrazně ovlivňuje biologickou aktivitu těchto látek. Vhodná struktura je taktéž důležitá při metabolismu těchto látek. Bylo prokázáno, že alifatický hydroxylový řetězec olomouci


Věda a technika – dobrodružství, které baví

    28 Obr. 16: Příprava 2,6,9-trisubstituovaného derivátu purinu odvozeného od glycinu chlor-2- {[2-((S)-2-hydroxy-1,2-dimethyl-propylamino)-9-isopropyl-9H -purin-6- ylamino] methyl} fenol (látka 2) Do skleněné tlakové ampule s uzávěrem o 35 ml do 2/3 jejího objemu bylo umístěno 0,82 g (2, mol) 2-chlor-6-(2-hydroxy-5-chloro-benzylamino)-9-isopropylpurinu, 1,69 g (0,016 mol) 1,1-dimethyl-L-alaninolu, 13,4 ml NMP a 4,1 ml DIPEA. Ampule propláchnuta argonem byla vložena do rozehřátého oleje na 160 C a během míchání byla směs zahřívána 24 hodin. Poté bylo přidáno 120ml vody a 150 ml ethylacetátu. Po vytřepání byla uschována organická fáze a vodná byla znovu vytřepána s ethylacetátem. Organické fáze byly promyty vodou (30 ml) a vysušeny bezvodým síranem hořečnatým. Směs byla odpařena do sucha na RVO. K odparku bylo přidáno 75 ml diethyletheru a produkt později vykrystalizoval až po odpaření diethyletheru. Bylo nutné přečištění na koloně o 130 g silikagelu (mobilní fáze: ethylacetát : petroleth
    Je květen – lásky čas. Rostliny v paprscích jara rozkvetají a příroda se po dlouhé zimě dokonale probudila. Jak ale rostliny poznají, že mají kvést? Co způsobuje, že rostou? O zamilovaném člověku se říká, že s ním lomcují hormony – co ale lomcuje třešní? Tedy kromě větru a děcek, co sbírají sladké plody.. Jsou to také hormony!


Velký lékařský slovník online...

    26 roztoku chloridu amonného. Etherová fáze byla uschována a vodná fáze byla třikrát extrahována etherem (150 ml). Etherové extrakty byly třikrát protřepány destilovanou vodou (120 ml), jedenkrát thiosíranem sodným (10 ml), jedenkrát nasyceným roztokem chloridu sodného (10 ml) a poté vysušily bezvodým síranem sodným a směs byla odpařena na RVO. Obr. 13: Schéma reakce přípravy Boc-1,1-dimethyl-L-alaninolu. Deprotekce N- Boc -1,1-dimethyl-L-alaninolu 6,97 g (0,034 mol) Boc-1,1-dimethyl-L-alaninolu bylo rozpuštěno v 85 ml ethylacetátu a k roztoku se přidal 3 M HCl (85 ml). Dvoufázová reakční směs byla míchána 16 hodin za laboratorní teploty. Poté byla zahuštěna na RVO na medovitý odparek, který byl rozpuštěn v 10 ml ethylacetátu. Vzniklý roztok byl zneutralizován 4,86 ml 7 M methanolickým amoniakem, tak aby výsledné ph bylo alkalické. Vyloučený chlorid amonný byl odfiltrován, promyt malým množstvím ethylacetátu a filtrát byl zahuštěn na RVO na medovitý odparek, který představoval surový p


10 let od udílení descarterovských cen v Praze

    14 U neurogenerativních poruch nervového systému, jako Alzheimerova choroba či amyotrofní laterární skleróza, dochází k deregulaci CDK5, který je za normálních okolností aktivovaný proteiny p35 a p39. Při onemocnění dochází k přeměně těchto proteinů na proteiny p25 a p29, které s CDK5 fosforylují cytoskeletální proteiny (u Alzheimerovy choroby se jedná o protein tau, u amyotrofní laterální sklerózy neurofilamentový protein NF-H; Knockaert et al., 2002). Mezi kardiovaskulární onemocnění vhodné pro léčbu inhibitory patří ateroskleróza, restenoskleróza a srdeční hypertrofie (Knockaert et al., 2002). Srdeční hypertrofie je onemocnění, při kterém je typické zesílení stěny levé komory srdce v důsledku zatížení. Dochází ke zvětšení velikosti srdečních myocytů, což je spojeno s jejich nadměrnou transkripcí a translací. To je způsobeno chronickou aktivací CDK9, který fosforyluje C-terminální doménu RNA-polymerázy II. CDK9 může tedy představovat nový cíl pro léky srdeční hypertrofie (Kryštof et


UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

    30 5 VÝSLEDKY 5.1 Příprava prekurzorů pro C2 substituci ,1-dimethylglycinol N-Boc-glycin methylester Výtěžek: 7,95 g (74 %). 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) δ ppm: 1.43 (s, 9H), 3.73 (s, 3H), 3.89 (d, J = 5.6 Hz, 2H), 5.09 (bs, 1H). N- Boc -1,1-dimethylglycinol Výtěžek: 5,6 g (73 %). 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) δ ppm: 1.22 (s, 6H), 1.46 (s, 9H), 3.12 (d, J = 6.3 Hz, 2H), 4.95 (bs, 1H). 1,1-dimethylglycinol Výtěžek: 2,15 g (82 %). 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) δ ppm: 1.17 (s, 6H), 2.33 (bs, 3H), 2.63 (s, 2H) ,1-dimethyl-L-alaninol N-Boc-L-alanin methylester Výtěžek: 9,1 g (79 %). 1 H NMR (300 MHz, DMSO-d 6 ) δ ppm: 1.21 (d, J = 7.3 Hz, 3H), 1.37 (s, 9H), 3.61 (s, 3H), 4.01 (p, J = 7.3 Hz, 1H), 7.27 (d, J = 7.3 Hz, 1H). N- Boc -1,1-dimethyl- L-alaninol Výtěžek: 6,97 g (78 %). 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) δ ppm: 1.12 (d, J = 6.8 Hz, 3H), 1.16 (s, 3H), 1.21 (s, 3H), 1.43 (s, 9H), 2.47 (bs, 1H), 3.58 (p, J = 7.2 Hz, 1H), 4.76 (bs, 1H). 1,1-dimethyl-L-alaninol Výtěžek: 1,7
    Pojďte se podívat do rozkvetlého světa rostlinnýh hormonů! Čeští vědci jsou v tomto oboru vynikající podobně jako naši hokejisté. Víc v pořadu Planeta Věda v neděli na ČT24 v 18:05 a ve čtvrtek na ČT2 v 18:25. Náměty, podněty a připomínky zasílejte na planetaveda@ceskatelevize.cz


Zasedání XLV. akademického sněmu

    31 5.2 Příprava purinového prekurzoru chlor-6-(2-hydroxy-5-chloro-benzylamino)-9-isopropylpurin Výtěžek: 1,94 g (54,5 %). 1 H NMR (300 MHz, DMSO-d 6 ) δ ppm: 1.49 (d, J = 6.6 Hz, 6H), 4.55 (d, J = 5.0 Hz, 2H), 4.67 (hept, J = 6.6 Hz, 1H), 6.82 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.06 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.10 (s, 1H), 8.31 (s, 1H), 8.64 (bs, 1H), 9.95 (s,1h). 5.3 Příprava nových 2,6,9 trisubstituovaných derivátů purinu chlor-2- {[2-(2-hydroxy-2-methyl-propylamino)-9-isopropyl-9H-purin-6-ylamino] methyl} fenol (látka 1) Výtěžek: 370 mg (57,86 %). 1 H NMR (300 MHz, DMSO-d 6 ) δ ppm: 1.30 (s, 6H), 1.53 (d, J = 6.7 Hz, 6H), 1.86 (bs, 2H), 3.47 (d, J = 6.2 Hz, 2H), 4.52 (d, J = 6.5 Hz, 2H), 4.59 (h, J = 7.0 Hz, 1H), 5.18 (bs, 1H), 5.37 (bt, J = 4.0 Hz, 1H), (m, 2H), (m, 2H), 7.52 (s, 1H), (bs, 1H). ( Příloha č. 1 ) 13 C NMR (75 MHz, CDCl 3 ) δ ppm: 22.6, 27.6, 41.0, 46.9, 53.7, 71.8, 114.5, 119.6, 124.3, 126.9, 129.7, 130.6, 135.4, 150.1, 154.2, 154.8, ( Příloha č. 2 ) Čistota HPLC-MS: 9
    33 5.4.2 Cytotoxicita Cytotoxicita látek 1 a 2 byla provedena na několika vybraných liniích a bylo určeno IC 50 pro každou z nich. Opět byla prokázána jejich vysoká účinnost. Hodnoty IC 50 jsou uvedeny v tabulce č.2. Tab. 2: Hodnoty IC 50 (µm) látek 1 a 2 pro různé nádorové linie. Látka Inhibice růstu různých nádorových buněčných linií IC 50 (µm) K562 MCF7 G361 HOS HELA HCT116 CELA myeloidní leukemie karcinom prsu kožní melanom osteosarkom cervikální karcinom kolorektální adenokarcinom lymfoidní leukemie 1 5,08 2,73 4,25 4,36 6,84 4,03 3,91 2 1,95 1,4 n.d. n.d. n.d. 1,82 n.d


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0021:02:02