Jak na věc


odměna pěstouna 2019

Měsíční odměny pro zastupitele Všestud

    Jaké možnosti jsou u zastupitele u obce do 500 obyvatel. Je důchodce, předsedou finančního vyboru. Musí se odevzdávat platba za zdravotní a socialní pojištění. Dále daně ze mzdy/finančnímu/ když se nedosáhne příjem z činnosti zastupitele 10.000,-Kč? Myslím, že se toto neplatí. Je můj názor správný?
    Je-li třeba, pro sepisovaný notářský zápis, provést další úkony, jako jsou ověření podpisů, kopií, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku či rejstříku trestů, vyhotovení návrhu na katastr nemovitostí, sepis čestných prohlášení apod. není odměna za tyto úkony součástí odměny notáře a bude účtována zvlášť.
    V naprosté většině případů je nejčastější způsob používané odměny hodinová odměna, kdy hodinová sazba reflektuje odbornou a časovou náročnost poskytovaných služeb a je vždy v konkrétním případě závislá na dohodě příslušných stran. Je možné využít i další druhy odměn, kterými jsou paušální nebo mimosmluvní odměna, nebo odměna s podílem na hodnotě věci. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby. Klienti jsou vždy informováni o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci.


Ceny nejběžnějších úkonů notáře

    Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).
    Přejete-li si zjistit přesnou výši odměny za Vámi požadovaný právní jednání, prosím neváhejte kontaktovat s tímto dotazem naši kancelář, rádi Vám tuto informaci poskytneme jak telefonicky, tak i e-mailem.
    V rámci všeobecného hledání úspor došlo i na zastupitele a vláda schválila nařízení, které snižuje odměny zastupitelů územních samosprávných celků v průměru o pět procent. Účinnost nařízení schváleného 7/12/10 je od začátku roku 2011, a týká se tedy již odměn za leden vyplácených v únoru.
    Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.


Odměny zastupitelů v roce 2011 klesají

    Zatímco má uvolněný zastupitel nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy možné v případě neuvolněných členů příplatky za funkce sčítat, takže například předseda výboru či komise může dostávat odměnu jako součet odměny za tuto funkci a současně odměnu za funkci zastupitele. Stejně tak je možné k odměně starosty čí místostarosty přičíst i odměnu za funkci zastupitele a případně i za členství ve výboru či komisi. Co se týče odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, tak je výše odměn zcela na zastupitelích a nemá žádná omezení.
    Pokud jde o uvolněné zastupitele, ti mají ze zákona na odměnu nárok a jejich odměna se přesně vypočítává podle nařízení vlády. Naproti tomu neuvolnění zastupitelé žádnou odměnu dostávat nemusí. Nařízení vlády definuje pouze horní hranici možné odměny, o její výši pak rozhodují sami zastupitelé. Je to ostatně jeden z bodů ustavujícího zasedání 5/11/14.
    Odměny zastupitelů měst a obcí se nezměnily ani pro rok 2012 a nadále tak platí částky uvedené v nařízení vlády z prosince 2011, tedy tak, jak je uvedeno v tomto článku.


Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

    V případě uvolněných zastupitelů je pokles odměny automatický, protože se odměna vyplácí přesně podle nařízení vlády. V případě neuvolněných zastupitelů dojde k poklesu pouze v případech, kdy byly odměny na horní hranici. U neuvolněných zastupitelů totiž nařízení stanovuje pouze maximální výši odměny, přičemž zastupitelé mohou schválit odměnu nižší – třeba i nulovou. Pokud tedy dosavadní odměna zastupitelů nepřesahuje aktuální maximální částku, nemusí zastupitelé odměny snižovat.
    Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Žádný notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky a nemá ani možnost odměnu nepožadovat. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tyto pravidla jsou nastavena proto, aby nedocházelo ke konkurenci mezi jednotlivými notáři a notář jako nestátní subjekt si zachoval svou nezávislost a nestrannost.
    Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo 14/12/10 Metodické doporučení ÚSC – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2011. Již dříve se pak na jeho webu objevila také publikace Otázky a odpovědi k odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků (pdf 156 kB), která zpřesňuje některé nejasnosti ohledně odměňování.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Odměny zastupitelů podrobně upravuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, resp. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Loni v prosinci bylo nařízení aktualizováno, když vláda přijala Nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (pdf 162 KB). Nařízení se přitom v minulosti aktualizovalo zpravidla začátkem roku, v roce 2010 však aktualizováno nebylo a pro rok 2010 proto platila stejná pravidla, jako v roce 2009.
    Obcím a městům a dalším právnickým či fyzickým osobám se rovněž nabízí sjednání trvalého právního zastoupení za výhodnou měsíční paušální částku. Takové právní zastoupení zahrnuje komplexní právní servis a pomoc ve všech agendách, které obec či další osoba zajišťuje.V případě soudního sporu hradí většinou náklady řízení včetně právního zastoupení strana, která neuspěla ve věci. V některých soudních řízeních je ovšem obvyklé, že každá strana si nese své náklady sama, například v řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy rodiče a určení výživného.
    Na posledním zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo v pondělí 28/12/15 zastupitelé mimo jiné schválili rozpočet na rok 2016 a rozhodli o navýšení odměn neuvolněných zastupitelů podle aktuální vyhlášky z prosince 2016. U uvolněných zastupitelů (v případě Všestud jde pouze o starostu obce) se odměna vždy vyplácí podle vyhlášky, u neuvolněných pak vyhláška stanovuje horní hranici odměn a zastupitelé rozhodují, jaké odměny budou vyplácené.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
14668
cache: 0024:00:00