Jak na věc


odběry krve ústí nad labem

Příprava pacienta před vyšetřením

    Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pro vyšetření hladiny protilátek lze odběr uskutečnit i během dne. Vzorek však nesmí být chylózní či hemolytický.
    Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici.
    Za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýzBiologický materiál se pro tyto účely skladuje v lednici v uzavřených zkumavkách po dobu 3 dnů. Vzorky pro případné opakování vyšetření buněčné imunity se skladují 24 h při pokojové teplotě. Pro případné opakování s výjimkou, histaminu, MBL, ECP, cytokinů a komplementu se skladují zamražená séra minimálně po dobu 1 měsíce.
    Používáním autorizovaných žádanek Imunologie ZÚ Ústí n. L. potvrdíte záměr požadovat vyšetření zvolených parametrů u pacienta na tomto pracovišti. Volba laboratoře je právem odesílajícího lékaře. Při vyplňování věnujte pozornost následujícím pokynům:


Odběr stolice pro přímý průkaz Helicobacter pyllori

    Do doby zpracování vzorku během pracovního dneDo doby zpracování vzorku během pracovního dne se materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci a přímému vlivu slunečního záření a tepla. Vzorky pro vyšetření buněčné imunity a vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé do 12:00 h se skladují při pokojové teplotě. Vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé po 12:00 h se uchovávají v termostatu.
    Doporučený postup odběru při současném podávání infuze:Odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod. Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze.
    Třicet minut před odběrem slin je doporučeno nejíst, nepít, nečistit si zuby a nekouřit. Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce) a naplňte nádobku slinami. Uzavřete důkladně zátkou, označte jménem, příjmením a rodným číslem, Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Zaznamenejte dobu odběru slin a také druh a dobu požití jakéhokoliv léku před odběrem.


Žádanka o imunologické vyšetření

    Komplement Vzorek na funkční vyšetření komplementu (CH 50) musí být bezpodmínečně dopraven do laboratoře do 1 hodiny po odběru, případně do doby analýzy uchováván při teplotě -20°C. Při uchovávání déle než 5 dní při teplotě nižší než -40°C. Vzorek se v každém případě musí zpracovat (analýza či uchování) nejdéle do 2h po odběru.
    TryptázaV případě suspektní anafylaktické či anafylaktoidní reakce se doporučuje odebrat vzorek srážlivé krve v rozmezí 15 min.- 3 hod. po této reakci. (Pokles hladin k normálním hodnotám se předpokládá během 12-14h po reakci).
    Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:Hemolýza vadí velké části imunochemických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
    V případě použití jiného typu žádanky (např. výměnný list - poukaz nebo formulář VZP-06) je nutné adresně uvést IMUNOLOGIE ZÚ, pokud míníte vyšetření odeslat na toto pracoviště. Jak získat žádanky? Źádanky je možné stáhnout z těchto stránek, o žádanky je možné napsat, telefonovat, popř. faxovat nebo vložit požadavek k zasílaným vzorkům.


Možné chyby při odběru žilní krve

    Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (vyšetření buněčné imunity), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu.
    Výjimku tvoří vyšetření ECP, Histaminu, MBL, cytokinů ,CH50 a vzorků pro PCR . V těchto případech je nutné materiál co nejrychleji zcentrifugovat, oddělit sérum či plasmu, přepipetovat je do vhodné nádoby označené příslušným číslem a zamrazit pro vyšetření:
    Místnost přijmu materiálu v přízemí vpravo slouží k předání vzorků biologického materiálu odebraných mimo CIM. Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům příjmu laboratoří.Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
    Údaje v žádance musí být vyplněny podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, verze 6.0 způsobem odpovídajícím požadavkům na formulář VZP-06/1996 (s. 29 Metodiky). Musí tedy obsahovat vedle jména pacienta jeho RČ, údaj o pojišťovně, Vaše IČZ a č. odbornosti, hlavní a vedlejší dg. podle klasifikace MKN. Žádanka obsahuje potřebné kolonky pro tyto nezbytné údaje.


Odběr žilní krve za zvláštních podmínek

    Při použití uzavřeného systému (zkumavek Vacutainer) dle potřeby přiložíme škrtidlo, do držáku se vloží vhodná jehla, provede se venepunkce a potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Turniket je možno odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla.Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:
    Před odběrem je dobré vypláchnout ústa vodou. Pacient se snaží vykašlat hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Sputum má vazkou konzistenci, bělavé vločky hnisu, případně obsahuje i krev (nezaměnit za vodnaté, zpěněné sliny). Sputum je nutné ihned dopravit do laboratoře musí se zpracovat ještě ten samý den.
    Buněčná imunita - objednávky, odběryVyšetření buněčné imunity je nutno objednat: tel. 477 751 819 , nebo u vedoucího oddělení buněčné imunity na tel. 477 751 800/806 . Druhá možnost je doporučena zvláště je-li nutné sdělit podstatné anamnestické údaje a klinické okolnosti.Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
14261
cache: 0024:00:00