Jak na věc


občanský průkaz výměna brno venkov

Jaké typy občanských průkazů se vydávají

    Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
         vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu, nebo vědecké hodnosti, nebo jeho vydání z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím   platnosti dosavadního občanského průkazu
    Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
    Zažádat o vydání  eOP může občan osobně  u kteréhokoliv obecního úřadů obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu. Žádost o vydání eOP se tiskne přímo s údaji o žadateli z informačního systému. Pořizuje se digitalizovaná podoba občana.


Občanský průkaz je nutné vyměnit z důvodu:

    Obecně platí, že občan si převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu. Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).
    Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Do občanského průkazu již nelze zapsat údaje o manželovi/manželce či dětech.
    -Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může požádat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem  obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.-. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník


Kdo a za jakých podmínek žádá o vydání občanského průkazu

    -  občanský průkaz se  strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-OP s čipem), , údaje jsou zpracovány   elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana    
    V případě že občan při podání žádosti uvede že si přeje vyzvednout vyhotovený doklad na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem  100,- Kč.


Sociální oblast a zdravotní služby

    Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji totožnost a zvolí si bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Jde o nový bezpečnostní prvek, jehož smyslem by mělo být to, že pokud bude občan na úřadě předkládat občanský průkaz, zadáním tohoto kódu se ověří, že doklad je skutečně jeho. Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100,- Kč. Bezpečnostní osobní kód se při převzetí občanského průkazu nezadává, je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání v zadání tohoto kódu těžko překona
    - K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan  předkládá před vydáním nového občanského průkazu  občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.
    Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen ,,titul“) nebo vědeckou hodnost. Pokud občan žádá o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal příslušný titul nebo vědeckou hodnost na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit dokad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu či vědecké hodnosti.


Doklady potřebné k vydání občanského průkazu:

    Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Osobní přítomnost není nutná pouze v případě, že lze pro účely vydání občanského průkazu využít fotografie a podpisu, které jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a zároveň nedošlo k podstatné změně podoby občana.
    Musím si vyměnit dosavadní občanský průkaz?NE. Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu platnosti v nich uvedenou.Musím přinést fotografii?NE. Fotografie již není třeba. Pořizuje se digitální zpracování obličeje přímo při pořizování žádosti.Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu ?Na vaši žádost lze do e-OP zapsat stav( může být a nemusí) a titul ( pokud nebyl titul zadán v minulém OP, tak je nutné doložit diplom)
    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
14659
cache: 0024:00:00