Jak na věc


nohejbal jednotlivci

Kapitola 9. - Disciplinární směrnice

    23 útočný úder Prudké údery Vnitřní stranou nohy patří mezi nejčastěji pouţívané útočné údery vůbec, je to velmi prudký a přesný úder, který je základem smečařské výbavy kaţdého hráče nohejbalu. Jeho výhodou je velmi snadné provedení i z obtíţnějších nahrávek, velká razance i přesnost, nevýhodou je poměrně snadné odhadnutí, kterým směrem míč poletí. Jeho varianty jsou přetočený (strţený) smeč, smeč s nataţenou nohou, s nahrávkou pod úrovní sítě a s částečným pouţitím vnitřního nártu. Hranou podrážky je jedním z nejčastějších útočných úderů kaţdého nohejbalisty a jeho dokonalé zvládnutí je základní podmínkou úspěšné hry ve všech disciplínách. Smečující hráč má při ideálním provedení okraj míče od sebe na vzdálenost téměř nataţené nohy, a to nejlépe vpravo šikmo za sebou nebo v menším úhlu aţ téměř na své úrovni, nikdy však před sebou. Má několik variant: nataţenou nohou, zadrţený smeč (stejné, jako varianty smeče vnitřní stranou nohy) a smeč v pádu. Špičkou nazývaný téţ bodlo je zřídka


ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČNS LICENCE „C“

    36 Přechodné období (listopad) Přechodné období se výrazně liší od ostatních období ročního tréninkového cyklu. Jeho cílem je především odstranění psychické a fyzické únavy hráčů a jejich regenerace. Hlavním rysem je sníţení intenzity a objemu tréninku, cílem pak umoţnit postupný přechod z hlavního období k další části přípravy. Není vhodné na delší čas přestat trénovat. Trénink je však veden formou aktivního odpočinku. Hráči se věnují rekreačně jiným sportům, proto dále rozvíjíme všeobecnou tělesnou přípravu, která tvoří 90 aţ 100%. Herní příprava v této části tréninku téměř mizí. (Kovanda, 1976; Kovanda, 1977; Maršálek 2010) Závěrem teoretické části bych chtěl dodat, ţe ve všech nohejbalových zdrojích (literatura, internet, časopisy), které jsem prostudoval, je jen minimum informací ohledně tréninku a jeho plánování, ať uţ v průběhu roku, nebo v rámci jednotlivých tréninkových jednotek. Není se však příliš čemu divit, neboť nohejbalových publikací je sepsáno opravdu málo. Nejhorší je


51) DOPAD MÍČE DO SOUPEŘOVA POLE

    37 3. Cíle, úkoly a metodika práce Cíl Cílem bakalářské práce je návrh konceptu ročního tréninkového cyklu v nohejbalu pro dorostovou kategorii. Dílčím úkolem je vytvoření souboru cvičení zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky herních dovedností při řešení útočných a obranných herních situací v rámci celoročního tréninkového cyklu úkoly Definice cíle práce Sběr dat a poznatků Zpracování a analýza dat Zpracování dat do závěrečné podoby Metodologie Při řešení výzkumných otázek pouţíváme dvě hlavní obecné metody, které udává dvojice analýza syntéza a induktivní deduktivní postup. Analýza spočívá v rozdělení celku na komponenty a zkoumání, jak tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. V syntéze jde naopak o sloţení částí do celku a o popis hlavních organizačních principů, jimiţ se tento celek řídí v závislosti na jeho částech. Dedukce spočívá v logickém odvození závěru z mnoţiny jiných tvrzení, které povaţujeme za pravdivá. Dedukce můţe pos
    17. MČR starších žáků v nohejbale trojic : Týn nad Vltavou 26.11.20111.TJ AVIA ČakoviceKalous J., Putík, Mleziva, Zavřel, Matysková2.TJ Sokol SemilySouček, Tichák, Strmiska, Potůček3.TJ Sokol I ProstějovRoba, Ftačník, Pospíšil, Matkulčík4.TJ Slovan ChabařoviceSehrig, Doubek, Štrejl


Kapitola 4. - Obecné překážky ve hře

    38 (instance) dané jevové kategorie se vyznačují jistou vlastností. Z toho vyvozuje, ţe tuto vlastnost budou mít také další instance (Hendl, 2008) Popis sledovaného souboru V práci jsme se zaměřili na práci s mládeţí ve věku let, kterou v nohejbale reprezentuje kategorie dorostu. Trénování mladistvých má určité rozdíly oproti trénování dospělých. Tato ţivotní etapa je nejdynamičtějším obdobím ţivota. Léta dospívání představují významný přechod od dětství k dospělosti. Vyznačují se postupným vyrovnáváním se s pubertou a kolem osmnáctého roku se završuje tělesný vývoj, coţ se projevuje v plném rozvoji a výkonnosti všech tělesných orgánů. Mladí lidé si chtějí dělat svá vlastní rozhodnutí a snaţí se být nezávislí na autoritách. Se svými kamarády podobného věku sdílejí svůj ţivotní styl, který je ovlivní v mnoha ohledech. Jejich oblečení, účes, volnočasové aktivity, kam patří i sport, to všechno ovlivní skupina lidí, se kterými se schází. Vývoj pokračuje také v oblasti abstraktního myšlení,


53) ODEHRÁNÍ MÍČE Z MIMOHERNÍHO PROSTORU

    28 přijmout míč mimo tělo v běhu s okamţitou změnou směru vpřed k síti, nevýhodou menší přesnost a obtíţnější zpracování míče. Tělem je v moderním pojetí hry stále častějším způsobem příjmu podání, pro hráče vyšších postav, pro které je příjem hlavou či nohou obtíţnější. Výhodou tohoto způsobu příjmu je to, ţe je míč zbaven své prudkosti i rotace a volně odlétá do poţadovaného prostoru. Jeho další výhodou je, ţe se první nahrávka uskuteční blíţe k síti a přispívá k urychlení a zpřesnění hry. Nevýhodu je to, ţe je ho moţné zahrát většinou pouze tehdy, kdyţ míč letí přímo na hráče nebo jen velmi těsně vedle něho a ve výšce zhruba mezi jeho pasem a krkem. Kombinovaný s nahrávkou ve hře jednotlivců se jedná o velmi často pouţívaný způsob zpracování míče. Ve hře dvojic je také hojně vyuţívaný díky větší taktické variabilitě. V podstatě jde o kombinaci všech způsobů vybrání míče v poli s usměrněním míče nikoli pouze k síti, ale zároveň i do větší výšky dostatečné k tomu, aby bylo moţné násle


3) SCHÉMA HERNÍHO PROSTORU HŘIŠTĚ

    9 1. úvod Naším záměrem je vytvořit určitou představu o vyváţeném a komplexním tréninku pro budoucí trenéry mládeţe, neboť nyní publikace na toto téma v zásadě chybějí a ohledně tréninku v nohejbalu je jich pramálo. Pokusíme se sestavit celkový roční tréninkový cyklus, který budeme dále dělit na menší cykly aţ po ukázky jednotlivých tréninků. Začneme od sportovního tréninku obecně, a z toho se budeme snaţit vycházet při sestavování ročního tréninkového plánu pro nohejbal. Chybějící sestavený tréninkový plán by totiţ znamenal plánování chyb, ať uţ hrajete či trénujete na jakékoliv soutěţní úrovni. Jsme přesvědčeni, ţe tréninkový plán kaţdému trenérovi hodně pomůţe, ačkoliv je problém si na tuto činnost udělat dostatek času. V nohejbale to platí dvojnásob. Roční plán je pro trenéra jako mapa, ve které můţe číst, aby se neztratil v tréninkovém procesu. Podle vytvořeného plánu jde jednodušeji sestavovat kaţdou tréninkovou jednotku. Trenérská práce v nohejbale není nic snadného. Nikdo vám z
    Hraje se lepeným míčem z přírodní nebo umělé kůže, který je schválený Českým nohejbalovým svazem. Všechny míče použité v zápase či utkání musí být jednotné.
    43 Graf 1. Délka jednotlivých období RTC I. Přechodné období 4 I. Přípravné období 10 I. Předzávodní období 8 I. Závodní období 15 II. Přechodné období 2 II. Přípravné období 4 II. Závodní období 11 Délka jednotlivých období RTC v týdnech 43


DIALOGY 2019 - 02 Nymburk 9.2.2019

    21 Dvojice Rychlá reakce, vynikající kontrola míče a dva hráči, kteří spolu musí být dokonale sehraní, to jsou klíčové prvky v utkání dvojic. Oba hráči musí zvládnout všechny typy herních činností, neboť jakmile soupeř zjistí nějakou slabinu, ihned ji můţe vyuţít ve svůj prospěch. Jde o souhrn individuálních dovedností spojených do vzorové spolupráce v týmu, protoţe kaţdá chyba se v dvojicích tvrdě trestá dvojnásobně Trojice Utkání trojic je časově nejnáročnější a nejatraktivnější disciplínou v nohejbale. Je zde velmi sloţité zaznamenat bod. Hráči dokáţou pokrýt téměř celé hřiště, a proto se těţko hledá prostor pro útok. Královská disciplína nohejbalu nabízí všechny herní činnosti v plném rozsahu díky dlouhým výměnám míče. (UNIF, 2011) útočné herní činnosti Podání Nártem z voleje po nadhozu z rukou je nejčastějším způsobem provedení podání ve všech nohejbalových disciplinách. Můţe být kopnuto vnějším nártem, vnitřním nártem, prudké nízko nad sítí, nebo vysokým obloukem. Výhodou je přes


58) POVINNOSTI PRVNÍHO ROZHODČÍHO

    39 Použité metody V této práci jsme pracovali se třemi výzkumnými metodami, a to s metodou rešerše, pozorování a rozhovoru. Největší část práce je zaloţená na metodě literární rešerše z nasbíraných dat. Základním cílem literární rešerše je přinést aktuální přehled současné literatury o daném tématu. Důleţité je ji sestavit tak, aby na sebe jednotlivé odstavce logicky navazovaly. Přehled dosavadního výzkumu o tréninku v nohejbale by měl být ucelený a nezaujatý. Předpokládá se správné pouţití odborné terminologie. Závěrečná syntéza předloţených informací poskytne novou interpretaci starých poznatků či kombinuje nové poznatky se starými (Jersaková, 2010). Do metod jsme zařadili i metodu pozorování. Z většiny případů jsme pouţili zúčastněné pozorování s aktivní účastí na trénincích. Jde o metodu, která se opírá o pozorování určitých jevů, situací, chování jednotlivců i skupin a jejich vzájemné interakce. I v běţném ţivotě je pozorování jednou z forem získávání informací, tvorby zkušeností
    Hráčům je při hře zakázáno nosit předměty, které jim nebo ostatním účastníkům hry mohou způsobit zranění nebo přinést výhodu (např. je zakázáno hrát se sádrovým obvazem).
    Střetnutí jednotlivců, dvojic nebo trojic na určený počet setů nebo určený počet vítězných setů. Zápas vyhrává strana, která vyhrála určený počet setů (při hře na počet vítězných setů), nebo vyhrává více setů (při hře na daný počet setů).
    Akce vlastní začíná dopadem míče do vlastního pole nebo dotykem vlastního hráče s míčem, pokračuje snahou dopravit míč dovoleným způsobem do soupeřova pole a končí dotykem míče se soupeřovým polem nebo soupeřovým hráčem, čímž začíná akce soupeřova. Vlastní akce rovněž končí dopadem míče mimo herní pole, nebo když se kterýkoliv hráč dopustí chybné herní činnosti.


62) STUPNICE PROVINĚNÍ A POSTIHU

    4 Abstrakt Název práce: Roční tréninkový plán v nohejbale u dorostové kategorie Klíčová slova: Tréninkový proces, dorostová kategorie, plánování, roční periodizace. Vymezení problému: V nohejbalové literatuře nalezneme jen velmi málo informací ohledně tréninku a jeho plánování. V kategorii dorostenců chybí úplně, proto se pokusím za pomoci literatury sportovního tréninku tento nedostatek doplnit. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je návrh konceptu ročního tréninkového cyklu v nohejbalu pro dorostovou kategorii. Dílčím úkolem je vytvoření souboru cvičení zaměřeného na zdokonalení techniky a taktiky herních dovedností při řešení útočných a obranných herních situací v rámci celoročního tréninkového cyklu. 4


47) DOTYK HRÁČE S CIZÍMI TĚLESY

    11 2. Současný stav bádání Charakteristika nohejbalu Sportovní hra patřící do skupiny síťového typu, při níţ se jednotlivci, dvojčlenná či trojčlenná druţstva snaţí zahrát míč povolenými pravidly přes síť takovým způsobem, aby ho nebyl soupeř schopný vrátit zpět Historie Základní myšlenka hry v podobě překopávání míče na stranu soupeře s vyuţitím některých pravidel volejbalu se objevovala na různých místech světa v rozličných obměnách. Z historických pramenů vyplývá, ţe podobná hra se hrála jiţ před naším letopočtem v Asii. První české formy hry jsou zaznamenány od roku Tehdy se hrálo přes nataţený provaz. Ještě před druhou světovou válkou se začalo v českých zemích pravidelně trénovat a postupně se tvořily začátky organizované soutěţe a oficiálních pravidel. V této době také vznikl název nohejbal, který má nepochybně inspiraci ve slovu volejbal. Později se však hlavně na mezinárodní scéně uchytil název fotbaltenis (v angličtině footballtennis). V roce 1944 byla vydána první jednotná p


59) POVINNOSTI DRUHÉHO ROZHODČÍHO

    20 Prase Pres Rybář Rychlík Servis Zatáčka Dotyk míče se sítí, po kterém dopadne míč do soupeřova pole Současný dotyk míče hráčů obou druţstev Hráč, který často chybuje dotekem sítě útočný úder po nízké nahrávce Podání Zkrácení hry, kdy míč zahraný nártem po dopadu odskočí doleva Herní funkce a činnosti v nohejbale Základní hráčské funkce můţeme rozdělit na smečaře, blokaře, polaře a nahrávače. Tyto funkce se však většinou prolínají a spojují. Smečař se snaţí útočným úderem zahrát míč tak, aby ho soupeř nedokázal přijmout. Hráč, který se snaţí zablokovat soupeřův útok, se nazývá blokař. Zbývající hráči v obraně se nazývají polaři. Ti se snaţí chytit útok od soupeře. Kromě toho se ještě hráči můţou specializovat na nahrávku, a tak plnit funkci nahrávače. (Ţigala, 2001) Jednotlivci (singly) V disciplíně singl musí mít hráč vynikající míčovou techniku, stejně tak důleţitá je rychlost, vytrvalost, periferní vidění a schopnost vyuţít prostory, kde nestojí protihráč. Tato disciplína je určen
    Hráči téhož družstva jsou při hře oblečeni do jednotného sportovního úboru. Na tričku musí být hráči označeni zřetelnými čísly 1 - 99. Pokud hráči nejsou jednotně oblečeni, rozhodčí je nepřipustí ke hře.


Kapitola 3. - Druhy a části hry

    10 Já sám jsem hrál ještě na střední škole ve Ţďáru nad Sázavou nejvyšší nohejbalovou dorosteneckou soutěţ. Byla to pro mě velká zkušenost a je škoda, ţe po odchodu hráčů do muţské kategorie se pro nedostatek dorostenců druţstvo rozpadlo. Nyní hraji za Sokol Bedřichov třetí nejvyšší soutěţ muţů, kde jsem nejmladším členem týmu. Průměrný věk hráčů v týmu se neustále zvyšuje. Hlavním důvodem je špatná práce s mládeţí a nedostatečné moţnosti herní praxe mladých hráčů. Proto bychom se měli pokusit tuto situaci napravit a dát tréninku pevný řád. Dalším problémem je počet mladých hráčů nohejbalu v Jihlavě. Pro jejich malý počet byly tréninky zrušené, a tak se dorostenci schází pouze k odehrání povinných turnajů, které musí kaţdý klub pod záštitou Českého nohejbalového svazu odehrát, aby mohl hrát soutěţe v muţských kategoriích. Je to ale velká škoda, protoţe kaţdý ví, ţe stejně dříve či později musí do týmu přijít mladá krev. Pokud by se tréninku ujal nějaký trenér, který by se postaral o po
    Před zápasem nebo utkáním na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě podél zadních čar hřiště a navzájem se pozdraví. Po pozdravu se dostaví oba kapitáni k rozhodčímu a navzájem se představí.
    Losování se provádí před započetím prvního setu každého zápasu. Zástupce strany, která los vyhrála, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání. Zástupce strany, která prohrála los, určí zbývající možnost. Před posledním, rozhodujícím setem má výhodu volby zástupce strany , která svůj vítězný set, popř. vítězné sety vyhrála lepším rozdílem bodů než soupeř. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los. V ostatních setech se zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají. V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10 bodů, při dosažení šestého bodu, hraje-li se set do 11 bodů), změní soupeři pouze stranu hřiště.


Roční tréninkový plán dorostenců v nohejbale

    8 Seznam použitých zkratek ČNS = Český nohejbalový svaz ČR = Česká republika ČSTV = Český svaz tělesné výchovy DPP = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají dva praváci DLL = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají dva leváci DPL = Dvojice v nohejbale, kde spolu hrají pravák s levákem EFTA = European Footballtennis Association (Evropská nohejbalová asociace) FIFTA = Fédération Internationale de Footballtennis Association (Mezinárodní nohejbalová federace) FTVS = Fakulta tělesné výchovy a sportu HK = Herní kombinace IFTA = International Footballtennis Association (Mezinárodní nohejbalová asociace) MČR = Mistrovství České republiky ME = Mistrovství Evropy MS = Mistrovství světa RTC = Roční tréninkový cyklus T1P = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na jednoho smečaře praváka T1L = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na jednoho smečaře leváka T2LL = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na dva smečaře leváky T2PP = Trojice v nohejbale, kde se hraje systémem na dva smečaře pra


Kapitola 1. - Herní prostředí a potřeby

    35 všestranný charakter. Z hlediska obsahu se zaměřujeme hlavně na jednotlivé pohybové schopnosti a dovednosti. Nejvyšší podíl má všeobecná tělesná příprava (50 aţ 60%), speciální tělesná příprava a herní příprava jsou zastoupeny stejným dílem 20 aţ 30%. Druhá část přípravného období spadá mezi měsíce únor a březen. Dochází spíše ke zvyšování intenzity, zatímco objem zůstává stejný. Podíl všeobecné tělesné přípravy klesá na 10 aţ 20%, za to se zvedá podíl herní nebo-li technicko-taktické přípravy. Speciální tělesná příprava zůstává přibliţně na stejné úrovni. Celé přípravné období lze jednoduše shrnout do dvou rovin. První rovinou nazveme kondiční přípravu. Je to přechod od všeobecné tělesné přípravy v první části k většímu zastoupení speciální tělesné přípravy ve druhé části. V rovině technickotaktické sledujeme nárůst podílu této činnosti, pokud srovnáme části přípravného období. Zároveň přechází příprava z herních činností jednotlivce k herním systémům a nacvičování herních kombinac
    1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Roční tréninkový plán dorostenců v nohejbale Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Kokštejn Vypracoval: Tomáš Hos Jihlava 2012


Kapitola 8. - Řízení zápasu a utkání

    13 hrají soutěţe mladších ţáků a starších ţáků odděleně, ale pro malý počet druţstev pak spíše dohromady ve společné soutěţi. U dorostenců je systém soutěţí stejný, jen nad krajskými soutěţemi existuje Botas dorostenecká liga, jako jediná dlouhodobá republiková soutěţ mládeţnických kategorií. V krátkodobých soutěţích na republikové úrovni se pořádá dvanáct národních šampionátů (jednodenních nebo dvoudenních) Mezi ně patří Mistrovství ČR jednotlivců muţů, Mistrovství ČR dvojic muţů, Mistrovství ČR trojic muţů, Mistrovství ČR jednotlivců ţen, Mistrovství ČR dvojic a trojic ţen, Mistrovství ČR jednotlivců dorostenců, Mistrovství ČR dvojic a trojic dorostenců, Mistrovství ČR jednotlivců starších ţáků, Mistrovství ČR dvojic a trojic starších ţáků, Mistrovství ČR druţstev starších ţáků, Mistrovství ČR jednotlivců mladších ţáků a Mistrovství ČR dvojic a trojic mladších ţáků. (Výkonný výbor ČNS, 2010) Na mezinárodní úrovni se nohejbal hraje v několika evropských zemích a expandoval i na jiné k


61) NĚKTERÁ SMLUVENÁ ZNAMENÍ ROZHODČÍCH

    31 V porovnání útočné fáze se ţádné rozdíly nenacházejí, záleţí jen na kvalitě nahrávky. Rozdíly se nacházejí v příjmu, nahrávce a rozestavení hráčů. Příjem je náročnější z hlediska jednoho dopadu, protoţe přijímající hráč musí míč přijmout do větší výšky a bez rotace. Nahrávač bývá nejtechničtější hráč týmu a při hře na jeden dopad to platí dvojnásob. Musí nahrávat po příjmu z voleje, coţ vyţaduje perfektní techniku nahrávky, kterou ještě musí přizpůsobit volejovému provedení. Taktické útočné údery z příjmu po dopadu, při kterých je moţné překvapit soupeře, nejsou z hlediska efektivity moţné. V rozestavení hráčů jsou rozdíly největší. V systému trojic je obtíţné se dostat do útočné fáze oběma smečaři, protoţe nahrávač musí příjem od obou smečařů nahrávat z voleje. Proto většina týmů nahradila druhého smečaře druhým nahrávačem, aby se smečař mohl věnovat pouze útočné fázi a nemusel se soustředit na příjem servisu v takové míře, jako kdyţ je na hřišti pouze jeden nahrávač. V případě dvo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
30248
cache: 0024:00:00