Jak na věc


miminka chrudimský deník

Proberme se ze snu o politické korektnosti

    Parlamentní listy - Nikdo z nás to nechce říci nahlas, ale náš kontinent se prý připravuje na válku - to jsou slova Antonína Baudyše, syna bývalého stejnojmenného ministra obrany, současného člena Pirátů, teologa, filozofa i astrologa.
    R. 1411 král Václav zabavil všechny arcibiskupské statky, což Hus nadšeně schvaloval. Sám totiž k tomu již dříve ve svých kázáních vyzýval („psi se o kost hryžú, vezmi ji a přestanú…“). Zbyněk vyhlásil nad Prahou interdikt, dokud Hus bude v Praze, král však nařídil, že nesmí být na to dbáno. Arcibiskup Zbyněk vyčerpán a nemocen téhož roku zemřel.
    Zapadá do toho i případ Husův? Faktem je, že byl upálen pouze za své bludy, které šířil a nakonec odmítl odvolat. To schvalovat nelze. Jenže Páleč i jiní mu na koncilu též vytkli zodpovědnost za vraždy kněží a mnichů v letech, kdy se octl na vrcholu slávy a moci (srov. výše). Za to by si snad i trest smrti zasluhoval, jenže nedá se Husovi dokázat, že podněcoval přímo a bezprostředně k vraždám. Jeho zodpovědnost je tady spíše morální než faktická, ale rozebírat to by znamenalo svévolně se pasovat na středověké juristy v oblasti trestního práva, k čemuž nejsme jako lidé žijící ve zcela jiných podmínkách kompetentní.


Pajonk (Svobodní): Rozeštvat lidi, a komu tím pomůžete?

    Tedeum.cz - Postava Mistra Jana Husa už několik staletí ideologicky rozděluje český národ. Hlavní příčinou je jeho krutá smrt na hranici 6. července r. 1415. Koncil katolické církve konaný v německé Kostnici ho vydal světským orgánům jako kacíře. Podle tehdejších zákonů platil pro heretiky trest smrti upálením.
    Po r. 1405 však začal arcibiskup svůj přátelský vztah k Husovi měnit. Souviselo to s ostrým odsouzením viklefismu v Čechách římským papežem (Čechy se držely římského, nikoli avignonského) Innocencem VII. Hlavní protagonisté těchto bludů Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče byli povoláni do Říma, kde Viklefovy hereze odvolali. Univerzitní mistr Ondřej z Brodu vydal ostrý spis proti viklefismu v Čechách. Současně s tím se zde šířily i nauky heretiků valdenských, zastávané horlivě Mikulášem z Drážďan. Valdenští popírali očistec a hierarchickou strukturu Církve, kterou považovali za „babylónskou nevěstku“ a papeže pokládali za Antikrista. Arcibiskup Zbyněk zahájil proces proti hlasateli valdenství Mikuláši z Velenovic řečenému „Abrahám“, Hus se ale postavil na jeho stranu. Tím definitivně ztratil Zbyňkovu přízeň a vztah obou se stal od r. 1408 krajně napjatý. Hus se otevřeně postavil do čela tábora wicklefistů.


Miroslav Bárta: Bojme se sami sebe, ne islamistů nebo Ruska

    Co na to jít jinak? Co místo zkomplikování života živnostníkům, snížit daně zaměstnancům i podnikatelům? Nechat jim více peněz. Srovnat podmínky takto. To nikoho nenapadlo? Určitě napadlo. Ale peníze ze státní pokladny se tuze dobře rozdávají. Nemohly by jít na dotace kamarádům na projekty a ztrátovým státním firmám. Nemohly by jít na všeliké úřední novoty, které pro občana nakonec znamenají jen více obtěžování. Nemohly by se pak ztratit při stavbě předražených cest. Nemohly by se rozdat na dávkách, které udržují lidi v bídě.
    Tři Husova veřejná slyšení před koncilem v červnu r. 1415, o nichž nám podává nejpodrobnější zprávy Petr z Mladenovic, jen ukazují, jak Hus neustále mlžil a chtěl po koncilu nemožné: aby s ním na téma jeho nauky diskutoval a dokazoval mu z Písma sv., že se mýlí. Teologická diskuse však nebyla v pravomoci tohoto sněmu, Hus se měl pouze vyjádřit, jestli inkriminovaným větám, odporujícím zjevené pravdě, učil, nebo ne, a pokud učil, tak jestli se bludů zříká, či nikoliv.
    Paradoxně to byli nejprve osvícensky smýšlející katoličtí kněží, mnozí z nich odchovaní osvícenskými generálními semináři, kdo rozšířil u české veřejnosti kult Jana Husa. Teprve od nich převzali tento symbol čeští vlastenečtí liberálové, Josef Kajetán Tyl výrazně ovlivnil českou veřejnost svým dramatem Jan Hus, v němž je betlémský reformátor líčen jako mučedník „člověcké volnosti“ a ne svých náboženských bludů.


Horoskop na červenec 2015 pro jednotlivá znamení

    Aegydu Penggovi bude letos padesát. Firmu Pewag nejen řídí jako stoprocentní vlastník, ale občas pomáhá i s výzkumem a vývojem. Je podepsán pod několika patenty Pewagu. Kromě rodiny a irmy si umí udělat čas i na jachtařské závody, které pravidelně vyhrává, a na pilotování vrtulníku. Foto: Zbyněk Ptáček
    Záměrně opomíjejí říci, že to tak není, živnostník nemá placenou dovolenou, nemá jistotu zakázek a nemá jistotu, že mu zaplatí. Zákazníky si musí sehnat sám.
    To, že jeho postava se stala v českém národě symbolickou a dominantní, je paradoxně dílem nikoli Čecha, nýbrž Němce Caspara Royka, oficiálního církevního historika josefinské éry. Tento osvícenec v kněžském rouše napsal učebnici církevních dějin pro tzv. generální semináře, instituce pro formaci budoucího kléru, jež podléhaly státu a nikoli biskupům. Jeho učebnice je plná invektiv proti papežství (tzv. „ultramontanismu“), katolickým dogmatům, mariánské úctě, zpovědi, odpustkům apod. Na prvé místo klade zcela v duchu osvícenství „svobodu svědomí“ a „lidskou volnost“ proti údajnému katolickému „barbarsky středověkému“ tmářství a „znásilňování svobody svědomí“. Husa vyzvedl jako symbol boje proti tomuto „tmářství“.


Aegyd Pengg: Kvůli sto letům historie to nedělám

    Nepravý papež Jan XXIII., pod jehož obedienci se tenkrát Čechy hlásily, vyhlásil po zprávách o tomto pronásledování duchovenstva r. 1412 nad Prahou interdikt. Bezprostřední popud dal k tomu spis Husova stoupence Jakoubka ze Stříbra, v němž prohlásil papeže a veškeré duchovenstvo, které ho podporuje, za Antikrista. Tehdy se stal Hus nepohodlným i samotnému králi Václavovi. Reputaci si u něj „pohoršil“ tím, že v kázání velebil jako svaté tří mladé výtržníky Martina, Jana a Staška, kteří vyvolali bouři lidu proti prodávání odpustků a jež král dal zatknout. Konšelé je potom odsoudili k smrti a tajně sťali. Václav, který měl v té době maximální zájem na klidu uvnitř země, zejména v Praze, již poté Husovi nedůvěřoval a obával se jej jako příliš radikálního. Proto ho přiměl k opuštění Prahy a k uchýlení se na venkov, kde kázal ponejvíce na Kozím hrádku a na hradě Krakovci.


Markéta Šichtařová: Jak na imigranty?

    A.cz: Civilizačním výdobytkem - přes všechny výtky a omyly - je snad Severoatlantická aliance s Evropskou unií, v jejichž silách určitě je vámi zmíněné civilizační propady když ne zastavit, tak alespoň utlumit. Mimo jiné i proto, aby nevyústily v krvavé ozbrojené konflikty. V poslední době roste zájem armády či některých politiků o komunikaci s vědci. Například vojáci si uvědomují rostoucí složitost světa. Že je velmi důležité znát anatomii společenských a civilizačních procesů, aby se mohlo efektivně reagovat na to, co se děje. První vlaštovkou byla před lety velká konference NATO ke kolapsu civilizací v roce 2200 před Kristem. Podobná setkání mohou přispět ke kvalitním adaptačním strategiím. I s jejich pomocí se pak můžeme dobře připravit na změny, které nás nevyhnutelně čekají. Jinými slovy: jak třeba pomoci lidem, kteří prchají před válkou, aby se zde usadili, naučili se jazyk a pracovali. Nemyslím tím ovšem pomoc mladým mužům s drahými mobily, kteří se vloupají do kamionů, jen aby
    Aktuálně.cz - Zatím jde jen o "trénink na rozjezd". Berme to jako nastartování procesu regenerace či transformace, z nichž v minulosti vždy vyrostlo něco zajímavého, říká o uprchlické vlně egyptolog Miroslav Bárta.
    To je však pouhá hypotéza, do hlubin Husovy duše nikdo neviděl. Církev však nemůže Husovu statečnost uznat jako ryzí věrnost vlastnímu, nezaviněně mylnému svědomí, protože nezbytná kritéria tady chybí. Husovu oběť na hranici nelze totiž zcela oddělit od jeho předchozího hříšného jednání, jehož se nikdy nezřekl a za něž nikdy neprosil o odpuštění, konkrétně od podněcování násilí proti duchovenstvu a servilnosti vůči nemravnému a zločinnému králi Václavovi. Husovu statečnost a oběť života není proto možno hodnotit jinak než jako falešné mučednictví.


Západ tajně chystá válku, postaví nás před hotovou věc. Syn ministra Baudyše našel prý množství důkazů

    Hus byl uctíván jako mučedník a světec od husitů, i když tito se od jeho vlastní nauky totálně vzdálili, odmítali svátosti, úctu Panny Marie a svatých a jiné katolické pravdy. Kult Husův zůstal zachován i během kališnické vlády po skončení husitských válek. Nicméně po rozšíření protestantské reformace v šestnáctém století byla úcta Jana Husa zatlačena do pozadí ve prospěch kultu Luthera a Kalvína. Tak tomu zůstalo i u tajných českých evangelíků po bělohorském vítězství za katolické reformace. Ukázalo se, že po r. 1781, kdy císař Josef II. vydal toleranční patent, byl Hus u nich téměř zapomenut.
    Parlamentní listy - Odboráři, pan premiér a pan ministr financí posledních pár let neustále opakují dokola jednu a tutéž písničku: „Zaměstnanec platí daně, živnostník ne.“
    Nenechme se rozeštvat. Spojme se. Všichni pracovití a podnikaví lidé v téhle zemi jsou spolu na jedné lodi. Díry do naší loďky vrtají úplně jiné krysy.


Nejpalčivější otázky na téma „Jan Hus“

    Přesvědčení, že zatvrzelý kacíř má být potrestán hranicí, bylo tak všeobecné, že ve středověku nenalézáme žádný hlas, jenž by tomu oponoval (s výjimkou samotných heretiků, kteří, když se octli před soudem a hrozila jim smrt, volali po zrušení tohoto trestu, pokud však měli moc, sami jej hojně uplatňovali). Sám Hus v době, kdy se těšil přízni Václava IV., smýšlel úplně stejně. Palacký píše (Dějiny…III, str. 117), že při teologické diskusi před králem na Žebráku „hotov byl podati články své i písemně, budou-li protivníci jeho … chtíti se zavázati k dostatečnému průvodu žaloby své, a to pod pokutou odvety, totiž pod upálením, jakovéž na kacíře slušelo…“ Z Kostnice ovšem píše svým přátelům dopisy, v nichž vášnivě protestuje proti trestu smrti pro heretiky – dodejme: když se týkal jeho osoby, když se ale měl týkat jeho odpůrců, jak dokazuje výše uvedený citát, tak bylo naopak všechno v pořádku.
    Stream.cz - Děsivé následky toho, že naše země je v posledních letech zaplavena poli s řepkou olejkou. Ta je totiž stříkána koktejlem chemických látek, které ničí zdraví zvířat i lidí, např. mohou způsobovat rakovinu a ohrožovat plod v těle matky. Tisíce lidí žijí v obklíčení této žluté smrti, ze kterého není úniku. Přitom Česká republika už před dvěma lety přijala Národní akční plán ke snížení používání pesticidů, jenže ho nikdo nedodržuje. A používání nebezpečných pesticidů místo aby klesalo, roste. Následky nikoho nezajímají.
    Katolicky pravověrní národní buditelé požadovali už v devatenáctém století vypracování Husova životopisu z církevního pohledu. Energicky na to naléhal především nestor vlasteneckých kněží na Moravě František Sušil. Jeho žáci žel toto oddalovali, takže se Sušil toho za svého života nedočkal. Až r. 1915 profesorovi brněnského semináře Janu Sedlákovi nedal Sušilův odkaz spát – a ujal se této práce.


Horoskop na červen 2015 pro jednotlivá znamení

    A.cz: Historik Jindřich Marek se domnívá, že islamisté vyvolávají krveprolitím hrůzu i proto, aby vlna uprchlíků rozložila Evropu zevnitř, když není v jejich silách porazit ji vojensky. To už je možná krajní názor. Není. Jindřich Marek to vyjádřil přesně. Je přece jasné, že sem přicházejí i takoví lidé (a zmiňují se o tom i bezpečnostní služby Egypta či jiných arabských zemí), kteří zdejší prostředí i evropskou kulturu nemají rádi. Chtějí Evropu destabilizovat a bojovat proti ní. Zvláště s takovými lidmi by se mělo nakládat velmi tvrdě - rychle je vrátit, odkud přišli, bez nároku na další vstup. A hrůza, kterou islamisté cílevědomě vyvolávají upalováním a stínáním hlav? Opět nejde o nic nového. Je to jen jedna z mnoha forem psychologického boje. Představitelé Islámského státu nejsou kromě toho věřící lidé. Jde o kriminálníky, kteří s lidmi manipulují. Názor historika Marka potvrzují navíc mnohé historické paralely.A.cz: Například? Podobně třeba zanikla velmi vyspělá Západořímská říše p
    Objektivně nelze v té době Husovi upřít poctivou snahu o nápravu Církve. Nebyl ale zdaleka sám. Stačí vzpomenout známé reformní kazatele Konrada Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže ještě z doby Karla IV., později dominikána Jindřicha z Bitterfeldu aj., kteří se nikdy nedostali do konfliktu s katolickou pravověrností. I pražští arcibiskupové podporovali reformu, ať už se jednalo o Arnošta z Pardubic, kardinála Jana Očka z Vlašimi nebo Jana z Jenštejna. O nápravu mravů v kléru horlivě usiloval v době Husově též arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka, o němž Sedlák píše na str. 210 s odvoláním na dobové prameny, že „byl muž bezúhonný, dobrého srdce a šlechetných úmyslů…“ Právě on se stal na počátku patnáctého století hlavním protektorem Jana Husa.


Chyby zaniklých civilizací? Jsme nepoučitelní

    Pod vlivem této agitace se v epoše národního obrození postupně utvářel názor, že být dobrým Čechem a být dobrým katolíkem se navzájem vylučuje, protože katolická církev prý Čechům „upálila“ Jana Husa. Jeho postavu využili pro svoji protikatolickou agitaci v průběhu dvacátého století liberálové, socialisté a především komunisté. Hus se stal symbolem boje za svobodu vyjádření svého názoru, komunisté jej potom povýšili do roviny bojovníka za sociální spravedlnost.
    V současném postoji falešného ekumenismu převládá i mezi českými katolíky žel podobný názor na Husa, jaký zastávají protestanti a nevěřící lidé, odchovaní nadto komunistickými učebnicemi dějepisu. Správný postoj, jaký Církev v českých zemích zastávala ještě před r. 1948, se skoro vytratil. Proto nelze zapomenout a nutno hlásat „ze střech“: katolická církev odmítá Husovo upálení, ale nikdy nemůže akceptovat jeho teologické bludy, rovněž tak nemůže přijmout názor, že Hus byl světec a mravní velikán, neboť nese přinejmenším morální odpovědnost za vraždy svých kněžských spolubratří a plodem jeho aktivit bylo krvavé vraždění katolíků těmi, kteří se hlásili k jeho odkazu.


Dorazí Evropu klimatická změna?

    Ad b) Nejvíce vášní a vzteku vůči katolické církvi vyvolává však Husovo upálení na hranici. Je pravdou, že přirozený lidský cit se vzpírá potrestání člověka smrtí pouze za názory, které hlásal a jichž se nemíní vzdát, i kdyby byly sebevíce scestné. Jestliže však důsledkem šíření těchto nauk je sociální a mravní rozvrat, vedoucí až k vraždění nevinných, může být i toto za jistých okolností oprávněné.
    Nic takového neříkám. Jen si ale musíme přiznat, že se něco děje a že je nejvyšší čas s tím něco dělat. Evropa by se už měla konečně vzpamatovat ze svého snu o politické korektnosti. Příkladem jí může sloužit Kanada či Austrálie. Azyl poskytují jen potřebným, kteří respektují tamní zákony, a nikomu se za to neomlouvají. Měli bychom se tedy konečně rozhodnout, co chceme: komu pomáhat a jak. Sociálními dávkami nic nevyřešíme - jen jimi oddalujeme úpadek.
    Václavův bratr, uherský král a posléze římský císař Zikmund počítal s českou korunou, a proto mu záleželo na úpravě rozvrácených poměrů v Čechách. Z toho důvodu se rozhodl pozvat Husa na kostnický koncil, který měl řešit zoufalou otázku „tří papežů“ v čele Církve a problematiku Viklefových bludů. Již před jeho zahájením pověřil české šlechtice Jana z Chlumu a Václava z Dubé, aby s Husem jednali o jeho účasti na sněmu. Hus to zpočátku odmítal, přijal teprve na naléhání Václava IV.


Husovo chování na kostnickém koncilu

    Při srovnání všech těchto faktů nelze jinak než konstatovat, že Husova osobnost je v našich dějinách spíše zápornou než kladnou postavou. Pozitivně nutno u Husa ocenit jeho vysoké vzdělání, odstranění spřežkového pravopisu a počáteční upřímný zápal pro mravní reformu v kléru. Jeho traktáty jsou historicky cenným dokladem teologického myšlení té doby a tam, kde Hus zůstává pravověrným, mají leckdy co říci i dnešku. Hus také stojí mravně výš než alkoholik a smilník Luther nebo münsterský polygamista Jan z Leydy či jiní představitelé pozdější protestantské reformace.
    Husovi na koncilu dokázali z jeho spisů třicet bludných vět, původně jich bylo třicet devět. Žádali po něm, aby je odvolal, neustále měnili formulace, aby pro něj zněly co nejpřijatelněji a nejméně potupně (osm prelátů přišlo za ním až do vězení, navštívil ho tam i jeho bývalý přítel Štěpán z Pálče). Když Hus všechny odmítal, bylo zřejmé, že si smrt na hranici sám přeje – a s tím už nemohl koncil nic dělat. 6. července r. 1415 se tedy uskutečnila jeho poprava ohněm.


Radomír Malý: Jan Hus objektivně a bez příkras

    A.cz: Co je tedy dnes pro Evropu největším rizikem? Islámský stát, uprchlická vlna, anebo Rusko a válka na Ukrajině?Nehledě na to, co se děje i s přispěním Ruska na Ukrajině a jak tragickým obdobím prochází tato země... tak z dlouhodobého hlediska považuji Rusko za našeho partnera. Dokazují to i evropské dějiny za posledních dvě stě let. Pokud ale vidím v někom opravdové nebezpečí, tak jsme to my sami. Jestli nezačneme řešit například uprchlickou vlnu poctivě, tudíž i nekompromisně, tak nám hrozí radikalizace obyvatel. A to je nejhorší, čeho bychom se mohli dočkat: společnost se bude radikalizovat, nechá se strhnout "vůdci" a bude volat po radikálním řešení všeho. My sami sobě jsme tedy největším nebezpečím či nepřítelem.


Horoskop na srpen 2015 pro jednotlivá znamení

    Ostatně, i kdyby koncil na diskusi s Husem přistoupil, nepochodil by. Hus se za celou tuto dobu vůbec jasně nevyjádřil, jestli se ke své nauce hlásí, či nikoliv. Nejprve na otázky kardinálů d´Aillyho, Zabarelly a dalších popřel, že by inkriminované Viklefovy bludy hlásal, když mu ale na pokyn kardinála přečetl dominikán Michael de Causis věty z jeho knihy De ecclesia, které ho usvědčily ze lži, Hus poté obrátil a chtěl, aby ho „přesvědčili z Písma, že se mýlí“. Použil obvyklé taktiky všech heretiků v dějinách, když se museli zodpovídat před církevní autoritou: Nejprve popřel, že by učil bludy, když byl ale usvědčen, tak chtěl diskutovat, jako by ve věcech víry a mravů byla nějaká diskuse možná. Přesně tak si počínal např. r. 1979 Hans Küng před komisí německého episkopátu: Nejdříve tvrdil, že nikdy nepopíral božství Kristovo, když mu ale doložili, že ve svých publikacích toto činí, tak žádal „otevřenou a svobodnou teologickou diskusi“. Co jiného měli tedy dělat otcové kostnického sněmu
    To vše je zapotřebí objektivně zvážit na základě staronového studia pramenů. Úmyslně píši „staronového“, protože nikdo dosud nezkompletoval a nepročetl dokumenty týkající se Husova života a díla tak důkladně jako skromný a nenápadný profesor katolického brněnského semináře Jan Sedlák, jenž vydal r. 1915 tak vynikající podrobnou a detailní monografii o Husovi, že ji dosud co do kvality nikdo nepřekonal a pravděpodobně už nikdy nepřekoná. Všechny důležité prameny, jež bylo možno k husovské tématice posbírat, jsou u Sedláka, nic nového už se nejspíš neobjeví.


Starověký Egypt - poučná laboratoř

    Hospodářské noviny - Jaké to je, řídit firmu, kterou zakládal praprapradědeček? Kdy je potřeba udělat radikální řez? A kolik lidí o tom může rozhodovat? Odpovědi zná Aegyd Pengg, majitel a šéf rakouské firmy Pewag, která vyrábí nejen sněhové řetězy a dva výrobní závody má ve východních Čechách. Podnik je jako člověk, taky po určité době zestárne a je potřeba ho nějak obnovit, osvěžit, vlít novou krev. Když říká tahle slova, vypadá Aegyd Pengg celkem zamyšleně a vážně. Mluví přitom o době, kdy přebral od otce firmu Pewag, vyrábějící sněhové a technické řetězy, a rozhodoval o velkých změnách, které podnik poslaly úplně novým směrem. Většinu květnového pátečního dopoledne v rakouském Klagenfurtu se ale Aegyd Pengg směje. Někdy jen tak na půl pusy, když říká, že v byznyse má na sobě všechno cenovku a všechno je na prodej, na rozdíl od života. Potom ho ale pobaví otázka, jestli se jako malý pletl otci pod nohy v rodinné řetězárně, a to se začne hlasitým a burácivým smíchem otřásat nejen Pen


Z reformního kazatele ideolog krutovlády Václava IV.

    A.cz: Cestovatel Miroslav Zikmund mi před časem řekl, že jen několik let po druhé světové válce procestovali s Jiřím Hanzelkou Afriku křížem krážem bez nejmenšího pocitu ohrožení. Dnes - po pouhých 65 letech - je Afrika zmítána válkami, genocidami, smrtelnými chorobami. Zikmundovo vyprávění a listování jeho úžasnými cestopisy tak působí jako sci-fi. Afrika se přeměnila v rozporuplný koktejl velkých klimatických a sociálních změn. Tento koktejl pohlcuje uměle vytvořené státy (ještě v koloniální době) hledající své africké kořeny. Už nějakou dobu se vyhraňují vůči své starší - leckdy dost tragické - historii. Věci, které například Belgičané prováděli v minulém století v Kongu, patří k nejhorším projevům koloniálních krutovlád (zabity či zmrzačeny byly miliony Konžanů, pozn. red.). A v podobných příkladech bych mohl dlouho pokračovat. Zmiňuji to ale proto, že Afričané dnes vnímají Evropany jako něco, vůči čemu je nutné se vymezit. Je to přirozené a pochopitelné. A my Češi se nemáme čemu d
    A.cz: Když vás tak poslouchám, tak se asi na stavění plotů v Maďarsku či na zostřené hlídání hranic Unie díváte dost shovívavě.Krátkodobě to může jednotlivým evropským zemím ulevit. Avšak dlouhodobě to neřeší podstatu problému. A myslet si, že tím něčeho dosáhneme, je opravdu dost bláhové.A.cz: Promiňte, že se opakuji: určitě vnímáte zmíněná bezpečnostní, civilizační, ale i ekonomická rizika, která s přílivem uprchlíků souvisejí? Podle některých expertů to může Evropu vnitřně rozložit. Znovu se vrátím k Římské říši. Její transformace tehdy trvala několik století, než vznikla doba katedrál - tedy raný středověk. A tahle přeměna se mimo jiné odehrávala i pod tlakem příchodu jiných etnik. Lidský život je v době takových přeměn samozřejmě velmi složitý, stejně jako adaptace na přicházející změny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
32936
cache: 0024:00:00