Jak na věc


impedance smyčky

Mikrofony | 04 | Vlastní šum a Max SPL

    Příklad ověření funkčnosti jištění prvkem s velkým vypínacím proudemNyní si ukažme, jak v praxi postupovat při ověření jištění u konkrétního ochranného obvodu. Aby z příkladu vyplynula i úvaha o vhodnosti volby měřicího přístroje z hlediska přesnosti měření, byl zvolen případ ověření jištění u stroje, který je napájen ze sítě o napětí 400 V / 50 Hz, tedy 3 x 230 V proti zemi. Stroj je jištěn pojistkami o jmenovitém vypínacím proudu In = 200 A. Předepsaná doba odpojení pro stroje je 5 s (ČSN EN 60204-1 ed. 2 kap 18). Z charakteristiky pojistek se zjistí proud Ia, který vyvolá vypnutí jištění v předepsané době (viz obr. 11).Výpočtem podle příslušného vzorce zjistíme, jakou maximální hodnotu může mít impedance smyčky: ZS ≤ 230 V / 1150 A = 0,20 Ω
    Ohm? Zátěž? Impedance? Odpor? Všechny tyto termíny jsou běžně používány jestliže mluvíme o audio zařízeních a to se týká speciálně zesilovačů, reproduktorů či kabelů.
    Ohm (Ω) je měrná jednotka stejně jako decibel, metr či kilogram. Tato jednotka je používána k popsání (vyjádření) jaké množství ¨impedance¨ či ¨odporu¨ může zařízení či kabel mít. IMPEDANCE a ODPOR jsou sice dvě nezaměnitelné veličiny ale obě mají stejný koncept.
    Jestliže obě výpustě na obr.1 budou otevřeny současně je jasné že zásobník 2 bude vyprázdněn jako první, protože výpusť má větší průměr. Pokud budou obě trubky otevřeny po stejnou dobu pak více vody proteče trubkou zásobníku 2 jelikož klade menší odpor. Trubka zásobníku 1 bude mít odpor větší protože svým průměrem zabraňuje průtoku vody.


Ověření jištění proti nadproudům

    Příklad ověření funkčnosti jištění prvkem s malým vypínacím proudemJednodušší situace při vyhodnocení funkčnosti jištění nastává v případě, kdy je elektrická instalace jištěna jistícím prvkem s malým vypínacím proudem. Pro jeho vybavení stačí menší zkratový proud a impedance poruchové smyčky tedy může být větší. Přesnost měření potom nemá na výsledek rozhodnutí o funkčnosti jištění takový vliv.Příkladem může být běžná domovní elektroinstalace jištěná jističem B 16 A. Doba odpojení pro elektrická zařízení do velikosti jištění 32 A v sítích TN je 0,4 s (viz tab. 2). Z vypínací charakteristiky jističů odečteme minimální vybavovací proud, který je u jističů B pro požadovanou dobu odpojení pětinásobkem jmenovitého vypínacího proudu. Výpočtem pak stanovíme maximální velikost impedance poruchové smyčky: ZS ≤ 230 V / 80 A =2,88 Ω
    Minimální doby odpojení pro elektrická zařízení mohou být stanoveny v normách platných pro dané zařízení nebo je stanovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v kapitolách 411.3.2.2. až 411.3.2.5. Přehledně jsou shrnuty v tab. 2.
    To bylo krátké představení rozdílů mezi těmito druhy mikrofonů a je teď pouze na vás který typ je pro váš projekt vhodný. Pro seriozní nahrávání či kvalitní přenos na dlouhé vzdálenosti jsou však vhodnější mikrofony nízko-impedanční.
    Elektrický odpor jehož měrnou jednotkou je Ohm je veličina vyjadřující jaký odpor klade vodič toku elektrického proudu. Velikost (hodnota) elektrického odporu je ovlivněna typem materiálu vodiče, jeho tvarem i teplotou. K jeho měření se vždy používá stejnosměrný proud.
    Ia proud, který vyvolá vypnutí jištění v předepsané doběUO jmenovité AC napětí proti zemi (efektivní hodnota)ZS impedance poruchové smyčky (od zdroje k místu uzemnění PE přes místo poruchy)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
10489
cache: 0024:00:00