Jak na věc


impedance smyčky

Ověření jištění proti nadproudům

    Je zřejmé, že pro ověření takové hodnoty impedance stačí svojí přesností kterýkoliv z přístrojů uvedených v tab. 3 a pravděpodobně nebude ani třeba kalkulovat s nejistotou měření, neboť pokud naměříme impedanci hluboko pod vypočtenou mezní hodnotou, připočtení nejistoty měření nebude mít na výrok o funkčnosti jištění vliv.


Mikrofony | 04 | Vlastní šum a Max SPL

    V reálných podmínkách se ovšem hodnota impedance poruchové smyčky mění v závislosti na okolních podmínkách. Z toho důvodu je třeba při ověřování předpokladů pro správnou funkci jištění změřenou hodnotu impedance poruchové smyčky zvýšit vynásobením koeficientem 1,5 jak bylo popsáno v předcházející kapitole. V případě měření malých impedancí, kdy je třeba kalkulovat s nejistotou měření, se násobení provede až u hodnoty s přičtenou nejistotou měření tak, jak je popsáno v praktických příkladech v následující kapitole. Při praktickém provedení ověření měřením pomocí měřiče impedance je třeba dbát na to, aby impedance byla měřena co nejblíže místu vzniku předpokládané poruchy. V elektrické instalaci je třeba měřit v koncových bodech instalace, tedy v zásuvkách, na svorkovnicích elektrických spotřebičů apod. Při ověřování ochrany automatickým odpojením od zdroje u spotřebičů připojených k instalaci dlouhým vedením je třeba do změřené impedance zahrnout i odpor přívodního napájecího kabelu. To
    Tyto mikrofony jsou většinou balancované taktéž nazývané symetrické. To znamená, že signál je v mikrofonu rozdělen na dva stejné signály z nichž jeden je v protifázi a následně jsou tyto signály přenášeny kabelem XLR nebo TRS konektorem. Tento kabel má 2 jádra a 1 stínění, signál je přenášen pouze jádry a sínění ochranňuje signál od vnějšího elektromagnetického šumu.
    Některé měřiče impedance již dokážou pomocí tabulky jištění uložené v paměti přístroje automaticky vyhodnotit, zda je naměřená impedance pro dané jištění dostatečně malá. Příkladem může být přístroj EUROTEST XC. V menu přístroje lze vybrat požadované jištění a nastavit vypínací čas. Do vyhodnocení lze zahrnout i bezpečnostní koeficient. Přístroj ovšem počítá s násobkem zkratového proudu. Je třeba tedy v menu nastavit převrácenou hodnotu 1,5 násobku impedance, tedy koeficient 0,67 ISC.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
9101
cache: 0024:00:00