Jak na věc


havárie jaderné elektrárny v černobylu

Službu můžete objednat ještě dnes!

    Dne 2. 9. 2006 před 18. hod. došlo na 122 km dálnice D 1 u Velkého Beranova ve směru od Brna k havárii kamionu SCANIA s cisternou, která obsahovala 30 m3 100 oktanového benzinu. Celý kamion shořel – uhořel v něm i jeho řidič. Uniklá látka, společně s hasební vodou a hasební pěnou, se dostala do dálniční dešťové kanalizace, která ústí do Kozlovského potoka. Zde došlo k úhynu převážně plevelných ryb v důsledku nedostatku kyslíku, způsobeném hasicí pěnou. Tato pěna se dostala až do řeky Jihlavy. Bylo třeba odtěžit cca 15 m3 kontaminované zeminy.
    Dne 6. 7. 1998 došlo k úniku ropných z plavidla Lucký 1, ze kterého se v důsledku proražení dna odčerpávaly vody ze strojovny tak, aby nedošlo k potopení lodi. V profilu Hřensko byla postavena norná stěna, sanační práce probíhaly i v Děčínském přístavu.


Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964

    Dne 29. 9. 2011 byla Povodím Vltavy, s. p. nahlášena na MěÚ OŽP Kralovice havárie na pravostranném přítoku Kaznějovského potoka způsobená neznámou znečišťující látkou z areálu OMGD, s. r. o. Vodoprávní úřad však nezjistil příčinu této havárie. Proto ČIŽP OOV Plzeň provedla následné došetření havarijního znečištění dne 13. 10. 2011, při kterém bylo zjištěno, že havárie byla způsobena únikem cca 5 m3 melasy do dešťové kanalizace při demoličních pracích prováděných v objektu bývalého skladu melasy. Pracovníci provádějící tuto činnost z důvodu lepšího přístupu do havarijní jímky vybourali rohovou část její obvodové zdi, čímž došlo k úniku melasy do dešťové kanalizace a následně do podnikové ČOV. Následkem toho došlo k výraznému znečištění obsahu nádrže biologické části ČOV a k odtoku značně znečištěných OV do přítoku Kaznějovského potoka. Bylo uloženo 9 nápravných opatření k odstranění následků havárie a pokuta ve výši 100 000,- Kč, která nabyla právní moci. Společnost aktivně přistoupila
    20. 4. 1982 bylo zjištěno intenzívní znečištění Čertovky (Vltava, Praha) ropnými látkami. Příčinou byla netěsnost v podzemní nádrži na LTO (koroze) v uložišti francouzského velvyslanectví na Velkopřevorském náměstí. Únik trval delší dobu, odhad uniklého množství byl 5 000 - 10 000 l .
    Dne 12. 9. 1994 došlo na trase produktovodu Litvínov - Třemošná (v areálu Chemopetrolu u BČOV III) k úniku cca 20 m3 nafty. V 9,00 byla zahájena oprava těsnění přírubového spoje, ukončení oprav se předpokládalo kolem 15, 00 hod. a po jejím ukončení měli pracovníci ČEPRA předat zprávu o ukončení na dispečink do Roudnice nad Labem. Asi v 15,15 hod., přestože práce na opravě nebyly ukončeny, bylo otevřeno šoupě a produktovod zprovozněn. Nafta vytékala na okolní terén, do dešťové kanalizace Chemopetrolu a odtud do řeky Bíliny, na které byly instalovány norné stěny.


Jaké služby zahrnuje úklid po havárii vody a vytopení?

    Dne 27. 12. 1999 byl v 5,25 hod. obsluhou tankoviště zjištěn únik lehkého benzinu. Příčinou úniku byla netěsnost potrubního řadu mezi výrobní jednotkou PSP a tankovištěm, únik trval cca 2 hodiny a odhadované množství je cca 10 m3 . Lehký benzin unikal na násep v okolí tanků a stékal směrem k ulici č. 6, větší část se zachytila ve sněhu a v nerovnostech terénu, menší část unikla i dešťové kanalizace. byla přijata účinná opatření a ihned zahájena sanace, nedošlo ke znečištění Bíliny a Labe.
    26. 10. 1972 došlo ke znečištění kanalizace kyselinou chlorovodíkovou, která unikla z cisternového tahače při stáčení v n. p. STZ Ústí nad Labem. Při stáčení byl tahač nedostatečně zabezpečen a sjel do parku, cisterna zůstala neporušena. Teprve při vyprošťování si řidič ulehčil práci tím, že uvázal lano za výpustní ventil u cisterny. Je zřejmé, že se cisternu takto vyprostit nepodařilo, pouze se ale utrhl výpustní ventil. Vzápětí vytekl celý objem cisterny (cca 7 t HCL) do okolního terénu a blízké kanalizační vpusti.
    V obci Mlékojedy (okr. Litoměřice) majitel rodinného domku na své zahradě zakopal kameninovou nádrž (odkoupenou od n. p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu), tuto nádrž chtěl využívat jako zásobník topné nafty. Druhý den po naplnění naftou byla nádrž prázdná, objem unikl do okolí a některé sousední studny (nejbližší 25 m) byly kontaminovány.


Jak postupujeme při úklidu po havárii vody a vytopení?

    Při zatopení podniku SPOLANA, a. s., Neratovice povodňovou vlnou (Vltava cca 11 km proti proudu Labe) vnikla do skladů kapalného chlóru (objekty: E 4920 5 x 85 t + 16 t chlóru; E 4990 5 x 85 t – v provozu 3 zásobníky) a do havarijních jímek zásobníků voda. Hladina vody byla 1 až 1,3 m nad hladinu 100-leté vody (hladina dosáhla až 3 m nad terén). Vlivem vztlaku došlo ke zvednutí zásobníků v havarijních jímkách a narušení těsnosti potrubních rozvodů a k utržení hrdel na zásobníku č. 10 objektu E 4990. Z uzavřených objektů došlo k úniku řádově několika stovek kg chlóru do ovzduší, a to ve třech dnech – 15., 17. a 23. 8. 2002. Byl vyhlášen III. stupeň chemického poplachu v areálu SPOLANY a jejím okolí. Převážná část chlóru unikla do vody, z následně provedené bilance byl učiněn odhad celkového úniku – 80,841 t chlóru, z toho 760 kg do ovzduší a 80,081 t do vody. Ze zbylých zásobníků a uzavřených skladových objektů byl další chlór odčerpán a zpracován na chlornan sodný. Havárie byla klasifi
    Lovochemie, a.s., LovosiceV důsledku vypouštění odpadních vod z ČOV Lovochemie, a.s. v Lovosicích do řeky Labe dne 3. 9. 2014 s pH = 8,5 a vysokým obsahem amoniakálního dusíku (57 mg/l), došlo ke vzniku volného amoniaku (zjištěná koncentrace volného amoniaku ve vypouštěných odpadních vodách byla 5,8 mg/l ). Navíc byl v době vypouštění odpadních vod zaznamenán nízký průtok vody v plavebním kanále ř. Labe, kam jsou odpadní vody z ČOV Lovochemie, a.s. vypouštěny (tyto vody navíc obsahovaly zvýšené koncentrace železa - 20 mg/l ). Následkem těchto skutečností došlo dne 3. 9. 2014 k úhynu ryb v řece Labi pod výustí „A“ podniku Lovochemie, a.s. ČIŽP kvalifikovala výše uvedené skutečnosti jako porušení § 39 odst. 4 písm. b) vodního zákona a subjektu byla uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč, která nabyla právní moci dne 12. 12. 2014.


Provádíme odčerpání vody i vysušení bytu

    Došlo k úniku 225 t melasy při neopatrné manipulaci na zásobních nádrží při přečerpávání v n. p. Východočeské lihovary a konzervárny, lihovar Chrudim. Melasa kanalizací natekla do řeky Chrudimky a do Labe. Došlo k úhynu ryb až po hranice s okresem Praha - východ.
    Dne 16. 7. 1982 nedbalostí obsluhy došlo v n. p. AZNP Mladá Boleslav k úniku mědící lázně ( 12 m 3 lázně s obsahem 684 kg mědi a 696 kg kyseliny sírové). Došlo ke zhoršení provozu ČOV Mladá Boleslav, k hromadné otravě ryb v Jizeře a po nezbytnou dobu i k odstavení odběru Pražských vodáren. Příčinou úniku byla prasklá gumová spojka na výtlaku čerpadla, unikající lázeň odtékala do záchytné vany a odtud přepadem do neutralizační nádrže, jejíž obsah byl právě přečerpáván do kanalizace závodu.


Úklid po havárii vody a vytopení

    BorsodChem MCHZ, s.r.o.Dne 27. 01. 2014 v prostoru výrobny anilinu výrobního bloku A společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. došlo v důsledku destrukce armatury k úniku cca 1 t nitrobenzenu na nezpevněný terén a částečně do dešťové kanalizace. Příznivou shodou okolnosti byl únik včas zjištěn a pomocí havarijního uzávěru bylo zabráněno k úniku nitrobenzenu do řeky Odry. Následnou kontrolní činností ČIŽP nebylo porušení předpisů prokázáno, nicméně jako preventivní opatření se společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. zavázala instalovat dálkově ovládané havarijní uzávěry vybraných tras dešťové kanalizace.
    Dne 7. 6. 2006 v 1 hod bylo ve společnosti ŽOS České Velenice zjištěno, že z poškozeného uzavíracího šoupěte uniká kyselina sírová do jedné z jímek v neutralizační stanici, která obsahovala již zneutralizovanou vodu, přečerpávanou do veřejné kanalizace. Množství uniklé kyseliny se nepodařilo zjistit Společnost tak vypustila zneutralizovanou vodu, silně kontaminovanou kyselinou sírovou do veřejné kanalizace, která je zakončena ČOV České Velenice. Silně kontaminované odpadní vody prošly celou ČOV a došlo zde k totálnímu úhynu aktivovaného kalu v biolgickém stupni a ke kontaminaci celé ČOV. Biologický stupeň ČOV proto musel být znovu zapracován. Do řeky Lužnice, která je hraničním tokem s Rakouskem, proto odtékaly ve dnech 7. – 11. 6. odpadní vody, předčištěné pouze mechanicky. Negativní ovlivnění jakosti vody v řece Lužnici kyselými odpadními vodami, vzhledem k vysokým průtokům ani úhyn ryb nebyly pozorovány. Rakouská strana byla o této havárii informována.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
16863
cache: 0024:00:00