Jak na věc


hříchy otců

Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

    Skutky apoštolské 5, 30-31: Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
    Recept na pivní štrúdl mohl podle pověsti vzniknout v pivovarské kuchyni, kde o pivo nikdy nebývala nouze. V lidové kuchyni je rozšířen již od doby, kam mi paměť sahá. Pekla ho i moje maminka a recept si pochvalovala. Provázela ho dobrá pověst, že těsto se vůbec netrhá, nelepí a pěkně se vyvaluje na tenoučko. Jablkové moučníky k podzimu patří, [...]
    Římanům 8, 3: Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle,
    Mnoho lidí žije podle diktátu svého těla, slepě plní jeho touhy a vášně, a nevědí, že jsou vlastně loutkami v rukou zla – satana. Ten jim nastavuje pokřivené zradlo vztahů a nabízí zpřeházenou stupnici hodnot, takže brzy přestanou rozlišovat dobro od zla a za každou cenu usilují jen o svůj vlastní prospěch. Lidi pohlcuje neúprosný kolotoč peněz a vidina zbohatnutí, což z nich dělá otroky satana. Materialismus pustoší lidská srdce po celém světě.


Švestkový koláč, švestkové knedlíky nebo něco jiného?

    Vyznávej své hříchy Bohu, On jediný ti je odpustí. Tvé hříchy jsou tvoje osobní věc s Pánem. Maximálně si lze mezi sebou si vyříkat hříchy typu pomluvy, urážky. V těchto případech je dobré se bratrovi nebo sestře omluvit. Navzájem si můžeme vyznávat hříchy pouze za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Pokud máš potřebu vyznat hřích člověku, můžeš to samozřejmě udělat, počítej ale s tím, že je to jenom člověk…
    Římanům 5, 8-10: Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem.
    2. Korintským 5, 20-21: Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
    Skutky apoštolské 26, 18: otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘
     Hřích nás odděluje od Boha. Pokud ještě neznáme Boha natolik, abychom věděli, jak úžasný je, pak by nás mohlo před hříchem odrazovat alespoň to, že je často důvodem nevyslyšených modliteb.


Řecký jogurt s mandlemi a medem

     Jak vidíte, Božím slovem pohrdáme tak, že se dopouštíme něčeho, co je v Božích očích zlé – nějakého hříchu. Bible je mimo jiné i vodítkem pro to, co je správné. Obvykle tedy nemáme výmluvu, když se dopouštíme něčeho zlého – zpravidla dobře víme, že hřešíme. Když hřešíme, dáváme v tu chvíli přednost nějakému příjemnému efektu hříchu před Božím slovem (např. krádež, lež, pýcha, vražda, opíjení, drogy, mimomanželský sex apod.). Ten "příjemný efekt hříchu" je pouhou iluzí. Je to past. Jak kdysi někdo řekl: "Hřích hodně slibuje, málo dává a všechno bere". Na výše uvedeném příkladu krále Davida můžeme znovu vidět, že hřích nás může připravit o vítězství a jakoukoli formu požehnání. Náš hřích je vždy urážkou Boha.
    Jan 9, 1-3: Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.
    Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži za všechny lidi, poté vstal z mrtvých a žije. Dychti po Něm a chtěj, aby Tě vedl, popros Ho, aby ti odpustil hříchy a daroval nový věčný život. Udělej to právě teď! On jediný tě může osvobodit o tyranie hříchu. Bděte! V Bibli náš Pán Ježíš na mnoha místech vyzývá k bdělosti – máme žít jako, kdyby se měl Ježíš vrátit právě teď.
    2. Samuelova 12, 13-14: David řekl Nátanovi: Zhřešil jsem proti יהוה. Nátan Davidovi odpověděl: יהוה také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem protože jsi touto věcí tolik znevážil יהוה, syn, který se ti narodí, jistě zemře.
    Koloským 1, 13-14: On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.


Ořechy plněné krémem zdobené čokoládou a drcenými ořechy

     Ježíš docela často mluvil k lidem v podobenstvích, v příbězích. Jedním z těch nejznámějších je příběh o marnotratném synovi, ze kterého je i tento verš. S hříchem je to tak, že se v každém případě týká Boha (je proti Bohu), a v některých případech je i proti nějakému člověku.


Švestkový koláč s mákem a drobenkou

    1. Královská 8, 33-40: Jestliže bude tvůj lid Izrael poražen od nepřítele, protože proti tobě zhřeší, ale pak se k tobě navrátí, vzdají chválu tvému jménu, budou se modlit a prosit tě v tomto domě o smilování, uslyš v nebesích, odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jejich otcům. Jestliže budou uzavřena nebesa a nebude déšť, protože proti tobě zhřeší, ale pak se budou na tomto místě modlit, vzdají chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože je pokoříš, uslyš v nebesích, odpusť hřích svých otroků a svého lidu Izraele, až je vyučíš dobré cestě, po níž by měli jít, a dej déšť na svou zemi, kterou jsi dal svému lidu do dědictví. Jestliže bude v zemi hlad, jestliže bude mor, obilná rez, sněť, jestliže budou kobylky arbe či kobylky chasíl, jestliže mu v zemi, v některém z jeho měst, jeho nepřítel způsobí soužení, ať je to jakákoliv rána, jakákoliv nemoc, každou modlitbu a každou úpěnlivou prosbu, která vzejde od kteréhokoliv člověka z celého tvé
    Skutky apoštolské 13, 38-39: Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.
    Exodus 33, 2-5: Pošlu před tebou anděla a vyženu Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. Jdi do země oplývající mlékem a medem. Ale já nevytáhnu ve tvém středu, neboť jsi lid tvrdé šíje. Jinak bych s tebou po cestě skoncoval. Když lid uslyšel tuto špatnou zprávu, truchlili a nebrali na sebe ozdoby. יהוה totiž řekl Mojžíšovi: Řekni synům Izraele: Jste lid tvrdé šíje. Půjdu-li jediný okamžik ve tvém středu, skoncuji s tebou. Nyní sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou naložit.


Bábovka s ořechy a vaječným likérem a svatební bábovka s vůní minulosti

    Matouš 12, 31-32: Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“
    Izajáš 59, 1-2: Hle, יהוה ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel.
    Římanům 3, 21-26: Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.


Risotto s jahodami & Risotto alle fragole

    Když peču ovocné koláče, často si vzpomínám na staré recepty, se kterými jsem před léty začínala nabírat odvahu ve vaření. Kefírový retro koláč. Těsto je univerzální, proto ho používám na koláče meruňkové, jablečné i švestkové. A protože trávím nedělní ráno procházkou v zahradě mezi stromy švestek, bude koláč švestkový. S mákem a drobenkou. Tento koláč peču od [...]
     Hřích je vážná věc. Odděluje nás od Boha. Saul si toho byl velmi dobře vědom, a když najednou Bůh přestal mluvit, byl si jistý, že za tím bude hřích někoho z jeho lidu. A skutečně tomu tak i bylo. Zhřešil jeho syn Jónatan (a to dokonce neúmyslně).


Karamelové slzičky polévané hořkou čokoládou

    Jan 5, 2-14: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil své lehátko.“ On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘“ Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, k
    SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY S MÁKEM NEBO OŘECHY S tradicí oslav svatého Martina se pojí dozlatova upečená husa a svatomartinské rohlíčky, které mají svým tvarem připomínat podkovy koně, na kterém přijel Martin a přivezl s sebou první sníh. Jestli letos o sv. Martinu nasněží, to těžko někdo zaručí, ale já mohu slíbit, že na svátečně prostřeném stole u nás [...]
    Genesis 4, 7-8: Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00