Jak na věc


díla karla jaromíra erbena

Základní myšlenky Manifestu o volných dílech

    „Volná díla jsou přirozeným stavem, autorská ochrana je výjimka“ [1] je základní tezí manifestu. Ačkoliv lhůta trvání autorských práv je v současné době poměrně dlouhá (70 let po smrti autora), stále se jedná o výjimečný stav, který je odchylkou od přirozené podstaty společného vlastnictví výsledků lidského intelektu. Koncepce autorského práva vychází z toho, že autor má časově omezenou výsadu, kdy rozhoduje o možnostech poskytnutí svého díla druhým osobám. Po uplynutí této lhůty se dílo stává volným dílem a je součástí společného vlastnictví. Nicméně tento přirozený cyklus může být narušen rozšiřováním rozsahu autorského ochrany, zejména ve smyslu prodlužování lhůty autorských práv, rozšiřováním souvisejících výlučných práv [pozn. 4] nebo novou úpravou předmětu autorské ochrany. Historie vývoje autorského práva je typickým příkladem postupného bytnění původně úzce profilovaného práva. Autoři manifestu si jsou tohoto nebezpečí vědomi, a proto požadují, aby veškeré změny v rozsahu autor
    Voluntary commons jsou tedy ve smyslu manifestu díla, která jejich autoři dobrovolně a bezúplatně poskytují široké veřejnosti k užití. Jedná se projev vůle autora vycházející ze svobodného rozhodnutí, kdy autor umožňuje veřejnosti zasahovat do svých autorských práv. Aby však mohl držitel autorských práv dílo chráněné autorských právem takto veřejnosti poskytnout, musí převést část svých autorských práv způsobem, který autorský zákon uznává jako legitimní. Tímto nástrojem jsou veřejné licence, které jsou předem daným souhlasem nositele autorských práv k užití jeho díla veřejností dle daných licenčních podmínek.


Díla dobrovolně poskytnutá nositeli autorských práv

    Termín Public Domain (volně lze přeložit jako „veřejná doména“) vychází z tradice anglosaského pojetí autorského práva. Skloňován je nejčastěji v kontextu kulturního prostředí Spojených států amerických. Jedná se o „společný prostor, kde nejsou tvůrčí díla pokryta autorskými právy. Pokud je tedy dílo v Public Domain, je volně k dispozici veřejnosti k využití, které není nijak omezeno“ [2].
    Povodí Vltavy, státní podnik má právo hospodařit s celkem 31 významných vodních nádrží o celkovém objemu cca 1767 mil. m3 ovladatelného retenčního prostoru. Nejvýznamnější z těchto vodních děl jsou se svým celkovým objemem 1026 mil. m3 vodní díla Lipno I a Orlík na Vltavě. Z hlediska zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou je nejvýznamnější nádrží v povodí Vltavy vodní dílo Švihov na Želivce s celkovým objemem 309 mil. m3.
    Autor českého překladu manifestu (je zároveň autorem tohoto článku) během práce na dokumentu zjistil, že některé základní termíny, se kterými manifest často operuje (např. Public Domain, Commons, Fair use, Fair dealing) nemají v českém jazyce ustálené ekvivalenty. Pocházejí totiž z rozdílného pojetí autorského práva a jako takové nejsou do českého prostředí implementovány. Vzhledem k tomu, že na těchto pojmech jsou vybudovány základní teze manifestu, je potřeba je vymezit v kontextu s jejich pojetím v českém prostředí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
10221
cache: 0024:00:00