Jak na věc


chovné zařízení pro slepice plánek

Vyrábíme chovatelská zařízení kurník

    15 VúŽV, V.V.I. CHOV JELENOVITÝCH - PODLESKO situační plánek Kapacita : objekt 6A - 50 ks objekt 6B - 8 ks 6A v ý b ě h v ý b ě h v ý b ě h v ý b ě h k o r id o r v ý b ě h v ý b ě h N crush buňka buňka p o t o k lávka 6B adaptace stodoly v ý b ě h kotec kotec krmelec seník v ý b ě h crush krmelec kotec N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 15


Výroba siláže a senáže pro dobytek

    14 VúŽV, V.V.I. CHOV JELENOVITÝCH - PODLESKO Charakteristika objekt je určen pro chov jelena lesního, resp. daňka evropského celková kapacita areálu: max. 50 ks systém chovu: otevřený Popis areál má charakter farmového chovu jelenovitých základem farmy je šest výběhů vzájemně oddělených drátěnými ploty v každém výběhu jsou umístěny krmelce a napájecí kádě zásobované (cisternou) pitnou vodou z kontrolovaných zdrojů VúŽV v.v.i. mimo výše uvedené je v každém výběhu vybudován otevřený přístřešek umožňující zvířatům chránit se proti extrémům slunečního svitu, případně počasí na výběhy navazuje manipulační koridor jehož součástí je fixační zařízení (crush) pro potřeby třídění chovaných zvířat a pro realizaci nezbytných veterinárních, chovatelských i experimentálních zákroků k areálu náleží adaptovaný objekt bývalé stodoly, v jehož vnitřním prostoru jsou dřevěnými hráděmi odděleny dva samostatné kotce pro skupinové ustájení a umístěno fixační zařízení (crush) na zmíněný objekt navazují dva ve
    8 VúŽV, V.V.I. OVČÍN NETLUKY Charakteristika objekt je určen pro chov skotu masného užitkového typu celková kapacita: 25 ks systém chovu: otevřený Popis původní ovčín adaptovaný na volné ustájení krav a jalovic na hluboké podestýlce v bývalé přípravně krmiv je umístěn samostatný kotec z trubkových zábran, který lze využít jako porodní, případně jako prostor pro izolaci zvířat na objekt navazuje zpevněný výběh s venkovním krmištěm (krmným žlabem) a míčovou napáječkou součástí zpevněného výběhu je manipulační ulička zakončená fixačním zařízením a s možností instalace mobilní tenzometrické váhy na zpevněný výběh navazují intenzivní pastviny tak, aby zvířata měla přístup k napájení ve zpevněném výběhu 8


Inkubátor na plazy – Líheň z mikrovlnky

    16 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (NOVÝ DVŮR) Charakteristika objekt určený k chovu prasnic se selaty, odchovu selat, k výkrmu prasat a k experimentům s těmito kategoriemi celková kapacita objektu: 400 ks systém chovu: otevřený Popis stavebně je objekt členěn na: porodnu prasnic ( 5 porodních klecí, 2 průchozí porodní kotce), odchovnu selat (skupinové ustájení ve 4 oddílech), oddělení předvýkrmu (skupinové ustájení v 6 oddílech; roštové podlahy), oddělení výkrmu (skupinové ustájení v 12 oddílech; roštové podlahy), oddělení pro vysokobřezí prasnice, oddělení pro inseminaci prasnic (5 klecí; 2 skupinové kotce), přípravnu krmiv, provozní kancelář s řídící počítačovou jednotkou, sociální zázemí mimo výše uvedené jsou součástí objektu: oddělená, zvukově izolovaná místnost se 2 volnými porodními kotci a prosklenou předsíní, vše především určené k etologickým sledováním; druhá, rovněž zvukově izolovaná místnost pro experimenty, místnost vyčleněná pro práci se zvukovou a další snímací


chovné zařízení pro slepice plánek

    3 VúŽV, V.V.I. VÝZKUMNÝ úSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. je rezortní vědeckou institucí, řízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. Od svého založení v roce 1951 působí v oborech zootechnického výzkumu, biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Hlavní náplní jeho činnosti je výzkum genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. Pro MZe a jiné orgány státní správy VúŽV,v.v.i. zajišťuje expertní, poradenskou a informační pomoc, novelizaci metodických pokynů a legislativních opatření. PŘEHLED EXPERIMENTŮ A VÝZKUMŮ Zakrývání siláží fólií Cleer a konzervace kukuřice ve vaku Měření prašnosti ve stájích prasat a skotu Variabilní úroveň osvětlení jako nedílná součást stájového mikroklima dojnic Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu vajec a užitkovost nosného typu slepic Studium embryonálního vývoje a růstu u selektovaných linií křepelek na tvar růstové křivky Metodik


AKREDITOVANÉ OBJEKTY PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT

    38 VúŽV, V.V.I. CHOV PRASAT - KOSTELEC NAD ORLICÍ Charakteristika experimentální objekt určený k chovu prasnic se selaty, odchovu selat, k výkrmu prasat a k pokusům s těmito kategoriemi celková kapacita: 210 prasat systém chovu: otevřený Popis účelovým objektem je zděná stavba vzniklá přestavbou původního kravína prostory pro zvířata zabezpečují standardní chovné prostředí z větší části poloroštové bezstelivové stáje a jsou členěny na: místnost se dvěma separačnímí kotci pro prasnice, odchovnu selat (vyvýšené kotce s plastovými rošty; podroštový prostor- nerezová vana se zaústěním do odpadu), oddělení pro výkrm prasat (osm skupinových kotců; poloroštová podlaha), oddělení pro březí a jalové prasnice (kotcové ustájení- 4 kotce; poloroštová podlaha), porodnu prasnic (sedm porodních klecí umístěných na podlaze z recyklovaného plastu), středovou chodbu s dobytčí a sklonnou váhou v objektu je i oddělený prostor ( laboratoř ) s vybavením pro bilanční pokusy k experimentálnímu zázemí náleží i
    19 VúŽV, V.V.I. VÝKRMNA SKOTU - NETLUKY situační plánek objektu Kapacita : skot ve výkrmu ks nastýlací chodba fixační klec naháněcí chodba pro vážení průjezdný krmný stůl krmiště hnoj. konc. 12 skupin pro 142 ks - boxy s průchody do krmiště N hnojná chodba kontrolní chodba N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 19


Zateplený kurník pro slepice a výběh

    32 VúŽV, V.V.I. FYZIOLOGICKÉ STÁJE - UHŘÍNĚVES Charakteristika samostatný, víceúčelový experimentální objekt určený k chovu následujících kategorií hospodářských zvířat: skot ve výkrmu (48 ks), kanylované krávy (8 ks), telata mléčná výživa (32 ks), jalovice (48 ks) pozn. je uvedena maximální kapacita zvířat systém chovu: otevřený Popis hlavní objekt zahrnuje tři haly určené k výkrmu skotu (hala I), experimentům na kanylovaných kravách a odchovu telat (hala II) a jalovic (hala III) v objektu jsou využívány různé prvky technologie ustájení (boxové lože, individuální boxy pro telata, volné kotce) objekt je vedle experimentální stáje pro dojnice v Netlukách druhou stájí, kde krmná chodba haly I je osazena 12 tenzomerickými žlaby, které umožňují automaticky průběžně sledovat a evidovat: hmotnost založeného krmiva do žlabu, individuální spotřebu krmiva každé dojnice, evidovat v kteroukoli denní i noční dobu čas a frekvenci návštěv žlabu u každého zvířete, podle potřeby cíleně omezit kterékol
    10 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (U KLIMATIZOVANÉ STÁJE) Charakteristika samostatný objekt určený k chovu prasnic se selaty a k experimentům, týkajícím se této kategorie zvířat kapacita: 70 prasnic systém chovu: otevřený Popis rekonstruovaná stáj (původně dřevostavba určená k chovu ovcí) stavebně členěná na porodnu a jalovárnu prasnic, dva kotce pro odstav selat, ustájovací prostor pro kance s venkovním výběhem, přípravnu krmiv a sociální zázemí v porodně jsou instalovány průchozí boxy s nastavitelnou velikostí (max. 210 x 190 cm); v jalovárně je uplatněno kotcové ustájení součástí objektu jsou dva zásobníky (nadzemní sila) krmných směsí a přístřešek k uskladnění pohotovostní zásoby steliva větrání nucené (nasávání vzduchu větracími průduchy, odvod stropními větracími šachtami) s možností regulace prostřednictvím regulační jednotky v závislosti na nastavených teplotních a vlhkostních parametrech 10


Jak postavit kurník pro slepice plánek

    45 klece klece klece klece chodba Místnost 3 sociální místnost VúŽV, V.V.I. Chov králíků situační plánek objektu Kapacita: králík domácí = 380/d Bilanční Bilanční Místnost 5 klece stáj 1 stáj 2 Sklad materiálu Místnost 8 chodba Místnost 6 Výkrm klece Místnost 10 Místnost 4 Sklad krmiva klece Sklad krmiv Umývárna pro výkrm pro bilanční Místnost 8 stáj 1 a 2 Místnost 7 Sklad krmiva pro samice Samice klece chodba klece Vstup do objektu Vstup do objektu 45
    30 VúŽV, V.V.I. TELETNÍK - NETLUKY (UHŘÍNĚVESKÝ PLACHŤÁK) Charakteristika objekt není teletníkem v obvyklém smyslu s ohledem na skutečnost, že jej zastupuje skupina venkovních boxů pro odchov telat celková kapacita: 30 telat systém chovu: otevřený Popis venkovní dřevěné, plastové nebo plachtové individuální, případně skupinové boxy jsou soustředěny na vyhrazeném prostoru farmy v bezprostřední blízkosti porodny ohrazený výběh před každým boxem je osazen nádobami k napájení MKS a vodou a ke krmení zvolených krmných směsí materiál pro konstrukci boxů, hrazení výběhů i technologické prvky napájení, resp. krmení jsou měnné v závislosti na potřebě a záměrech výzkumu techniky a technologie odchovu telat 30


Články zobrazené ostatními uživateli

    43 VúŽV, V.V.I. CHOV OVCÍ - UHŘÍNĚVES situační plánek objektu Kapacita : 14 ks bilanční klece - 8 ks m a n i p u l a č n í p r o s t o r s k l a d s l á m y ž o vazná stání - 5 ks kotec - 14 skopců l (hlub. podestýlka) a d manipulační prostor b b ch N a kancelář vstup N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 43
    11 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (Panochová - u klimatizované stáje) situační plánek objektu Kapacita : Prase domácí (prasnice) - 70 ks Jalovárna + odchov selat Porodna sklad JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE ODCHOV SELAT ODCHOV SELAT chodba kotec kotec kotec kotec kotec N přípravna 11,6 m 2 12 m 2 12 m 2 12 m 2 3,3 m 2 6 průchozích porod. klecí exper. izolace slámy chodba chodba kotec kotec kotec kotec kotec kanec 7 průchozích porod. klecí 11,6 m 2 12 m 2 12 m 2 12 m 2 3,3 m 2 prubíř soc. záz. JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL.PRASNICE JAL. 8 m 2 chodba PRASNICE výběh kance 23 m 2 N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 11


Jak postavit kurník pro slepice plánek

    36 VúŽV, V.V.I. CHOV MYŠÍ - UHŘÍNĚVES (HLAVNÍ BUDOVA) Charakteristika experimentální objekt určený k chovu laboratorních zvířat, jmenovitě myši laboratorní CD1 celková kapacita: 400 myší/rok systém chovu: otevřený Popis s ohledem na úzkou specializaci a kapacitu, vlastním experimentálním pracovištěm je pouze komplex 3 místností: místnost pro chov laboratorních zvířat vybavená typizovanými a schválenými klecemi, stojany a napáječkami (fa. Velaz), místnost pro mytí a dezinfekci klecí, místnost pro sterilizaci podestýlky a pro uskladnění krmiva místnosti pro chov zvířat a dezinfekci klecí mají omyvatelné podlahy a stěny ke krmení jsou používána granulovaná krmná směs ST-1 větrání je nucené teplotní režim i světelný režim jsou regulované 36
    27 VúŽV, V.V.I. BIOTECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ - NETLUKY (Kravské nebe) situační plánek objektu Kapacita : 10 dojnic (dárkyně embryí) lehárna lehárna lehárna lehárna lehárna sklad krmiště krmiště krmiště krmiště krmiště kaliště kaliště kaliště kaliště kaliště přípravna krmiv žlab žlab žlab žlab žlab oběžný shrnovač mrvy krmná chodba oběžný shrnovač mrvy krmný vozík žlab žlab žlab žlab žlab krmiště krmiště krmiště krmiště krmiště sklad hnojná kaliště kaliště kaliště kaliště kaliště fixace laboratoř koncovka zvířat ET přenos lehárna lehárna lehárna lehárna N embryí N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 27


Jak postavit kurník pro slepice nákres

    35 VúŽV, V.V.I. CHOV KŘEPELEK UHŘÍNĚVES situační plánek objektu Kapacita : křepelek japonských 1 9 kancelář Vchod Krmivo 2 10 Odchovna kuřat den P sklad (1000) 3 11 Odchovna kuřat na roštech P Laboratoř (600) 4 12 Prázdná (přívod Klecová technologie P vzduchu do chovů) (480) 13 5 chodba Umývárna N (480) P Toalety muži 14 6 Toalety ženy 15 Klecová technologie Místnost 16 (480) P pro jatečné rozbory sklad vajec Odchovna kuřat na roštech Líhně (600) 8 19 Odchovna kuřat na roštech Sklad (600) (náhradní technologie) P Přesíň ( ) Kapacita zvířat N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 35
    5 VúŽV, V.V.I. SEZNAM OBJEKTŮ PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT VúŽV,v.v.i. areál Netluky VúŽV,v.v.i. areál Uhříněves str. 6-7 Areál masného skotu - Královice 8-9 Ovčín - Netluky Porodna prasnic - Netluky (u klimatizované stáje) Kontrolní stanice prasat - Netluky Chov jelenovitých - Podlesko Porodna prasnic - Netlluky (nový dvůr) Výkrmna skotu - Netluky Experimentální stáj pro dojnice - Netluky Kravíny NK1, NK2, NK3 - Netluky Dojírna - Netluky Biotechnologická laboratoř (Kravské nebe) Netluky Odchovna mladého skotu (B,C) - Netluky Teletník - Netluky Fyziologické stáje - Uhříněves Chov křepelek - Uhříněves Chov myší - Uhříněves (hlavní budova) Chov prasat - Kostelec n. Orlicí Chov koní - Netluky Chov ovcí Uhříněves Chov králíků Uhříněves Chov laboratorních potkanů a myší - Uhříněves Pokusná stáj pro drůbež - Uhříněves Přístřešek pro telata - Netluky 5


Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata

    17 VúŽV, V.V.I. PORODNA PRASNIC - NETLUKY (nový dvůr) situační plánek objektu Kapacita : Prase domácí ks příprav. kanc. krmiv N chodba 4 experimentální volné porodní kotce dokrm prasat dokrm prasat předvýkrm předvýkrm ch o d b a dochov selat porodna volné experimentální kotce automat inseminace sociální zázemí N: kotce pro zvířata vyžadující mimořádnou péči 17
    49 VúŽV, V.V.I. Pokusná stáj pro drůbež Uhříněves situační plánek objektu N Kapacita: kur domácí: 1150 ks krocan domácí: 90 ks 1C 2 1A, 1B, 1C výkrm 2 bilanční místnost 3 nosnice 4 umývárna 5 rozvaděč 6 sklad krmiv 7 chodba 8 sklad materiálu 9 wc 1B 7 3 1A
    31 VúŽV, V.V.I. TELETNÍK - NETLUKY situační plánek objektu kapacita : 20 ks objekt č. 12 Objekt č. 14 společné a individuální venkovní boxy 31


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
23109
cache: 0024:00:00