Jak na věc


biopharm

Horká linka pro objednávky ZDARMA

    4. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Podmínek nebo ze smluv mezi prodávajícím a kupujícím či z jejich částí.
    1. Požadují-li Podmínky nebo kupní smlouva pro nějaký úkon písemnou formu, je tato forma zachována i v případě zaslání prostřednictvím e-mailu na doručovací e-mailovou adresu druhé smluvní strany. V takovém případě se tato písemnost považuje za doručenou dnem jejího odeslání.
    8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dopravného je kupující povinen zaplatit prodávajícímu bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody ani na úrok z prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem vzniku nároku na její zaplacení.
    Zároveň poskytuje široké spektrum služeb – individuální přístup, bezplatnou objednávkovou linku 800 190 002, e-shop pro odbornou veřejnost, dodávky v den objednání, likvidace nebezpečného (medicinského) odpadu, zajištění platebních terminálů za nadstandartních podmínek, možnost objednávání prostřednictvím speciální linky 721 378 538 v období svátků a víkendů…


Distribuce léčiv, krmiv, pomůcek...

    3. Objednávky jsou přijímány nepřetržitě, telefonicky denně v době od 6:00 do 20:00 hodin. Zboží objednané v pracovní dny do 9:00 bude kupujícímu dodáno zpravidla týž pracovní den, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne objednávky. Zboží objednané v pracovní dny později než v 9:00 bude kupujícímu dodáno zpravidla následující pracovní den, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne objednávky. Zboží objednané v nepracovní den bude kupujícímu dodáno zpravidla následující pracovní den, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne objednávky.
    Ve snaze zajistit dodávky léčiv a pomůcek svým veterinárním kolegům v terénu na úrovni zahraničních standardů založil Ing. MVDr. Josef Martinek roce 1990 firmu Biopharm® spol. s r.o.
    1. Místem dodání je místo uvedené v objednávce kupujícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující na jiném místě dodání. Není-li takového místa, je jím adresa sídla/místa podnikání/bydliště kupujícího.
    1. Za vadu zboží se nepovažuje vada obalu zboží či dokladů vztahujících se ke zboží (např. příbalový leták), jestliže tato vada nebrání řádnému užívání zboží.
    10. Při prodeji zboží třetím subjektům není kupující vázán cenami a platebními podmínkami prodávajícího a je oprávněn sjednat si jiné ceny a platební podmínky.
    3. Veškeré obchodní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1992 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00