Jak na věc


archiv letáků kaufland

Ulice na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Obě videotéky zajišťují odbornou péči o uložené nosiče a jejich zapůjčování pro výrobu a vysílání pořadů. Videotéka KH zajišťuje navíc práce spojené s reprízami archivních pořadů, které se vracejí na obrazovku, například výrobu skrytých titulků, audiodescription a verzí ve znakové řeči. V posledních letech se videotéky intenzivně věnují systematické digitalizaci audiovizuálního fondu. Součástí videotéky ve zpravodajství jsou dvě digitalizační pracoviště, na kterých se digitalizují materiály redakce zpravodajství, redakce aktuální publicistiky, redakce sportu a vybraných pořadů z Videotéky KH. Většina materiálů je však digitalizována ve spolupráci s útvarem techniky ČT na jeho odborných pracovištích.
    Josef Brzek má 73 let, když ho syn Petr odveze do Pardubického archivu Ministerstva vnitra, kde jsou soustředěny svazky StB. Chtěl sem zajet už dávno, ale manželka Věra mu to rozmlouvala. Chtěl se jen ujistit, že ti, o nichž si to myslel, byli opravdu agenti StB. Ale fakta, na která v záznamech narazil, vůbec nečekal. Zrada přišla od nejbližších, z rodiny...
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.


Ordinace na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Ve videotékách jsou uloženy audiovizuální záznamy na různých typech nosičů od palcových pásů přes analogové a digitální bety až k formátu XDCam. Ve videotéce v hlavní budově Kavčích hor (Videotéka KH) se nachází téměř 270 000 záznamů pořadů od počátků ČST až po nejnovější tituly. Ve Videotéce v budově zpravodajství (Videotéka OZ)je uloženo více než 205 000 záznamů zpravodajských a sportovních pořadů. Od roku 2010 je většina zpravodajství vyráběna digitálně bez využití nosičů a uchovávána již zejména v digitálním archivu.
    Samotné (fyzické) uložení materiálů závisí na jeho původu a podobě. Materiály v analogové podobě (dokumenty, fotografie, analogové záznamy) a digitální materiály umístěné na nosičích jsou obvykle s ohledem na původ jejich vzniku uloženy v depozitářích příslušných studií. Pouze filmové nosiče a fotonegativy jsou postupně soustředěny do depozitářů v Praze, kde jsou vhodnější podmínky uložení a také technologické zázemí pro jejich přepisy a digitalizaci. Digitální audiovizuální a zvukové materiály jsou uložené ve společném úložišti spravované společným systémem. Pro již výše zmíněné písemnosti a fotografie, kde zatím není implementováno společné řešení, probíhá mezi studii zatím digitálně pouze jejich výměna přes sdílené úložiště.


Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Studijní knihovna je neveřejnou knihovnou, poskytující specializované knihovnické, informační a rešeršní služby zaměstnancům ČT, kteří se podílejí na výrobě pořadů. Fond knihovny, který obsahuje více než 40 000 svazků, tvoří zejména odborná literatura se zaměřením na média a dále pak na různá odvětví vědy, politiku, kulturu, lingvistiku a umění. V neposlední řadě knihovna archivuje interní dokumenty ČT a ČST, jako jsou např. Ročenky či Ideově tematické plány, a také veškerou knižní produkci Edice ČT. Součástí knihovny je studovna, která nabízí výběr denního tisku a dalších periodik, převážně odborného rázu.
    Víc asi nelze o příběhu nového televizního filmu Archiv prozradit. Dramaturg Bedřich Ludvík našel tento příběh jako malou, pětistránkovou povídku, v knize Ivy Tajovské Jepičí hvězdy. Scénář napsala autorka ve spolupráci se scenáristou Miroslavem Sovjákem. Pardubický archiv, v němž Ministerstvo vnitra v roce 1997 zpřístupnilo dokumenty bývalé komunistické Státní bezpečnosti, dnes už neexistuje. Dnes je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Pro natáčení se musely prostory bývalé školy, která dnes patří Salesiánům, upraveny do původní podoby. V hektickém prostředí naší současnosti stačí pár let a už se točí retro film.
    Evidence a metadatové popisy u audiovizuálních a zvukových materiálů jsou ve sdílených databázích. Evidence písemností a fotografií a jejich metadata jsou do úplného zprovoznění technologického řešení zatím vedena odděleně v analogové (kartotéky, písemné evidence) nebo v elektronické podobě.


Stanice NOVA International také na VOYO

    Úkolem oddělení Spisového archivu a fototéky je kromě metodického dohledu nad spisovou službou v ČT zajištění archivní služby, pokud jde o analogové i digitální písemnosti a fotografie. Provádí skartační řízení, tedy výběr archiválií (dokumentů určených k trvalému uchování). K jeho povinnostem patří vedení Ústřední spisovny a správa archivního fondu písemností a archivního fondu fotografií, včetně souvisejících agend (přejímky, dokumentace, inventarizace, rešerše, badatelské služby). Oddělení současně zajišťuje i digitalizaci fotografií a analogových písemností (skenovací pracoviště zajišťuje skenování nejen spisů a archiválií, ale například i doručených dokumentů a smluv). Archivní fond písemností obsahuje výrobní složky pořadů, dokumenty vedení ČST/ČT a redakcí, korespondence, scénáře, noty a další dokumenty. Fotografický fond se skládá z necelého miliónu fotonegativů a diapozitivů, asi 150 000 fotografií na papírové podložce a rovněž rychle rostoucího množství digitálně pořízených f
    Archiv a programové fondy (dále jen APF) je oddělení ČT, které základní částí svých archivních sbírek spadá podle zákona č. 499/2004 Sb. mezi takzvané specializované archivy a je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR. Plní nezastupitelnou roli článku v provozu České televize – jeho základní úlohou je správa archivních materiálů vzniklých z činnosti České, resp. Československé televize od roku 1953 do současnosti, poskytuje také podporu všem útvarům ČT - programu, obchodnímu oddělení, nové výrobě. Připravuje pořady k jejich dalšímu užití např. vysíláním či prodejem. Denně spolupracuje s tvůrčími štáby při výběru archivních ukázek, provádí odborné rešerše a vytváří metodiku evidence a vyhledávání v databázích. Jednou z hlavních činností APF v posledních letech je příprava a implementace postupů pro digitální archivaci a práci s digitálními archivními materiály v ČT a systematická digitalizace historických fondů.


TV živě se rozrostla o kanál Nova 2

    Dlouhodobým projektem je digitalizace materiálů uložených ve fondech APF (audiovizuální záznamy, hudební snímky, fotky, spisy), archivace nově vznikajících již digitálních materiálů a nastavení procesů práce s materiálem v digitálním prostředí. Digitalizace je provázena zásadní změnou technologické infrastruktury a s tím spojenou změnou výrobních, vysílacích a archivních postupů v České televizi. Digitalizace umožňuje rychlejší archivaci, zpřístupnění archivu, zvýšení možností a četnosti využívání obsahu archivu, efektivitu výroby a její přípravy, programovou výměnu, a v neposlední řadě také ochrání archivní materiály před jejich poškozením a degradací stárnutím fyzických nosičů.
    Tady až doposud žili manželé Brzkovi (František Němec a Emílie Vašáryová) poklidný život důchodců. Profesor se snažil opravit střechu, staral se o zahradu a ve své pracovně si přivydělával překlady. Sem se utíkal z labyrintu světa, tady měl svůj ráj srdce. Ale už nemá. Až sem dolehla ta špína z archivu. Pětasedmdesátiletý starý muž už nemá sílu se jí postavit. Chce najít viníka a pomstít se.
    V televizním filmu Archiv uvidíte Františka Němce, Emílii Vašáryovou, Danu Syslovou, Jana Vlasáka, Oldřicha Vlacha, Kláru Issovou, Jana Šťastného, Kláru Trojanovou, Johannu Tesařovou a další.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
15620
cache: 0024:00:00