Jak na věc


žádost o změnu územního plánu

Změna územního plánu č. 1 (2015)

    V případě vyřazení jednotlivého návrhu na pořízení změny územního plánu během projednávání návrhu změny Územního plánu Český Těšín, bude cena za návrh na pořízení změny ÚPD  vrácena navrhovateli po vydání změny.
    Pořízení změny územního plánu je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon, na rozsahu jednotlivých změn. Obecně lze říci, že pořízení změny územního plánu trvá přibližně 1,5 roku.
    Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil bude ukončena dne 23. září 2015. Žádosti na změnu Územního plánu Benešov u Semil je potřeba podat písemně na Obecní úřad Benešov u Semil, č.p. 125, 512 06 Benešov u Semil.
    Na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby je posouzena úplnost návrhu, poté zaevidována a se stručným popisem a stanoviskem pořizovatele Územního plánu předložena v souladu se Zásadami města Český Těšín zastupitelstvu příslušné obce k případnému schválení. V případě nedostatků výzve pořizovatel navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Žadatel je o rozhodnutí zastupitelstva informován písemně. Po schválení jsou změny pořizovány standardním postupem dle stavebního zákona.


18. Související právní předpisy

    Na internetových stránkách města, v sekci Občané, Zásady města Český Těšín: 35/2013 - Zásady postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín.
    Statutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.
    Žadatelem musí být vlastník dotčeného pozemku ( nemovitosti ) Postup: • vyplnění žádosti, podané spolu s přílohami na Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad
    Dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, v případě neuhrazení minimální ceny za pořízení změny územně plánovací dokumentace nebo neuhrazením konečné ceny bude předmětný návrh na pořízení změny ÚPD vyřazen z procesu pořizování.
    Žadatel nemusí mít žádné doklady, žádost je možné sepsat a podat přímo na podatelně Městského úřadu Český Těšín. Je vhodné, aby k žádosti byl přiložen snímek katastrální mapy se zákresem požadované změny pokud se jedná o parcelu s větší rozlohou.


Obecné informace o územním plánu a stavění na Malé Úpě

    Pro město Český Těšín platí dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, že výše částky za zpracování návrhu na pořízení změny ÚPD bude odvozena od velikosti ploch dotčených návrhem navrhovatele následujícím způsobem:
    Návrh na změnu Územního plánu města Český Těšín a Územního plánu Chotěbuz se podává na tiskopise: Návrh na pořízení změny územního plánu (pro město Český Těšín nebo pro obec Chotěbuz) musí splňovat předepsané náležitosti dle § 46 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). V případě, že se jedná o zkrácený postup pořizování změny územního plánu Návrh musí splňovat předepsané náležitosti dle § 55a odst. 2 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.


Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil č.2 bude ukončena dne 30. září 2017.

    Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky (viz. výše), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. O námitkách rozhoduje orgán, který územní plán vydává (zastupitelstvo obce) a toto rozhodnutí včetně vlastního odůvodnění je součástí odůvodnění územního plánu. Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze odvolat ani podat rozklad, pouze je možné podat podnět k přezkumu, a to u nadřízeného správního orgánu tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
    Změny územního plánu mohou být pořizovány rovněž na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, kterou pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.


Stav procesu pořizování nového územního plánu

    Stavební zákon dle novely, která nabyla účinnosti 1.1.2018, připouští rovněž tzv. zkrácený postup pořizování změny územního plánu, která nevyžaduje zpracování variant řešení. V tomto případě musí návrh na pořízení změny obsahovat navíc stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Vlastníkům pozemků a staveb doporučujeme, aby se pravidelně informovali o obsahu územního plánu příslušné obce a aby se zajímali o pořizování jednotlivých změn územních plánů, které by mohli jakkoliv zasáhnout jejich pozemky či stavby. Vyhnou se tak nepříjemným překvapením.
    Časový horizont pořízení změny – dle náročnosti a rozsahu změny, z kterého plyne postup při pořizování (jednoduchá změna min. 1 rok od schválení pořízení zastupitelstvem).
    Oficiální internetové stránky statutárního města Děčín | Provozovatel: Magistrát města Děčín | Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace
    Doporučujeme představit obci stavební projekt ještě před konzultací se Správou KRNAP. Vyhnete se tak možnému zdržení v průběhu stavebního procesu. Je ale třeba říci, že stavební komise se Správou KRNAP úzce spolupracuje.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Návrh na pořízení změny územního plánu může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a oprávněný investor.
    Obec Benešov u Semil měla platný Územní plán sídelního útvaru Benešov u Semil, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Benešov u Semil ze dne 01.06.1995. Následně byly Zastupitelstvem obce schváleny dvě změny územního plánu a to Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil ze dne 22.02.2005 a Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil ze dne 28.02.2006.
    Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:00) a určení zastupitelé příslušných obcí, pro které jsou změny pořizovány.
    Statutární město Děčín | Magistrát města DěčínMírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVTelefon: 412 593 111, 412 591 111Datová schránka: x9hbpfnePodatelna: posta@mmdecin.cz


Změna č. 2 Územního plánu benešov u Semil

    Veškeré nové funkční využití parcel musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud mám zájem stavět na pozemku, který v územním plánu není veden jako zastavěné území, ani zastavitelná plocha, mohu požádat o změnu územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy.
    Návrh na pořízení změny územního plánu se podává na obecní úřad obce, pro kterou má být změna pořízena, případně na Magistrát města Olomouce, jedná-li se o změnu územního plánu pro město Olomouc.
    Před podáním žádosti na změnu doporučujeme seznámit se s dokumentací Územního plánu Benešov u Semil, která je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Benešov u Semil). Bližší informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Benešov u Semil nebo na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

    Vydání Územního plánu Benešov u Semil bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Benešov u Semil č. 36/2010 dne 23.09.2010 a následně oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. SÚ/3023/10.Územní plán Benešov u Semil nabude platnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání Územního plánu Benešov u Semil.
    Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro podávání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil, který schválilo Zastupitelstvo obce Benešov u Semil dne 23. září 2010.
    Žádosti o změnu Územního plánu města Děčín jsou vlastníky dotčených pozemků podávány průběžně při změně nároků na dané území a evidovány. Vlastní změna je pak pořizována hromadně pro více žádostí 1 x ročně.
    Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu obce Benešov u Semil, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Náklady na zpracování změny územně plánovací dokumentace v rozsahu dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a dále náklady na zpracování územní studie či regulačního plánu na základě požadavku dotčeného orgánu, ponese v plné výši navrhovatel záměru, který změnu vyvolal.
    Příslušným úřadem územního plánovaní je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 3 stavebního zákona.
    • žádost o změnu územního plánu s číslem pozemku, jeho požadovaným i stávajícím způsobem využití, jménem a přesnou adresou žadatele • snímek z katastrální mapy se zákresem dotčeného pozemku • doklad o vlastnictví ( výpis z katastru nemovitostí )


Pořizování nové územně plánovací dokumentace

    Žadatel je povinen v žádosti uvést návrh úhrady nákladů spojených s pořízením změny územního plánu. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) [zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních olánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě nýklady podle § 71 odst. 7] navrhovatelem.
    Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, nebo na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Žádost o změnu územního plánu), zároveň je tam uveden i vzor pro vyplnění.
    Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy (dále jen OOP). Proti OOP není možné se odvolat nebo podat rozklad, je však možné podat podnět k přezkumu, a to u nadřízeného správního orgánu tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že se územní plán vydává formou OOP, je po jeho vydání také možné obrátit se na Nejvyšší správní soud s návrhem na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.
    Po schválení Územního plánu Benešov u Semil zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 5 let od schválení územního plánu.


Potřebuji vyřídit » Další kategorie » Územní plánování

    Pro město Český Těšín platí dle Zásad postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín, že termíny k podání návrhu na pořízení změny Územního plánu Český Těšín (dále jen ÚPD) jsou stanoveny do 30.6. a do 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě pochybností o včasnosti podání žádosti bude určující datum na razítku podatelny Městského úřadu Český Těšín.
    Kdo může požádat: občan dané obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce, a orgán veřejné správy
    Po schválení Územního plánu Benešov u Semil zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 5 let od schválení územního plánu.
    Postup pořízení změny: při pořízení změny se postupuje obdboně jako při pořízení územního plánu. Po podání žádosti obsahující všechny náležitosti neplyne nutnost provádět další úkony.
    Adresa: ul. 28.října 1155/2, Děčín I Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod. Pracovnice: Ing. Zdeňka Zemanová tel: 412 591 415 Ing. Natalie Klementová tel: 412 591 337

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00