Jak na věc


čkait praha

Prázdninový provoz – Dům ČKAIT Praha

    Předseda ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, začátkem února 2018 zaslal ředitelce odboru stavebního řádu k problematice vedení stavebního deníku v elektronické podobě žádost o stanovisko následujícího znění:
    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 25. 3. 2017 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY za 13. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:
    V srpnu 2016 Mgr. Petr Černikovský, ředitel odboru strategie a evropských záležitostí MŠMT ČR, se dopisem ředitelce odboru stavebního řádu MMR ČR vyjádřil k pojmu „dočasný a příležitostný výkon činnosti“ ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
    Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“) se obrací na Vás se žádostí o stanovisko k problematice právních aspektů možnosti vedení elektronického stavebního deníku. Softwarovou aplikací musí zhodnotit následně subjekty s právem zápisu do stavebního deníku.


Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 9/2018

    Pokud dojde k jakékoliv změně u akreditovaného programu (termín konání, místo konání, přednášející) nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto skutečnosti středisku vzdělávání a informací.
    Významnou výhodou zapojení do projektu CŽV pro pořadatele je bezplatná propagace pořadatelského vzdělávacího programu. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT je možno nalézt v on-line databázi StavEduk.
    Na pojištění sjednané ČKAIT může navázat tak jako v minulosti volné individuální připojištění autorizovaných osob pro vyšší pojistné částky formou přihlášky. S ohledem na rostoucí škodní průběh na pojistné smlouvě, je tato forma připojištění žádoucí!
    V průběhu roku 2012 se uskutečnilo výběrové řízení na správce pojištění profesní odpovědnosti členů ČKAIT. Vítězem se stala makléřská společnost GrECo JLT, která převzala na základě plné moci od 1. 1. 2013 zastupování ČKAIT a jejich členů v oblasti pojištění. Již koncem roku 2012 makléř projednal podmínky nové pojistné smlouvy pro roky 2013 - 2015 v souladu se zadáním ČKAIT a koncem roku 2015 podmínky nové smlouvy pro roky 2016 - 2018.


Seminář OK Praha – Projektování a realizace staveb elektronických komunikací podle nových právních předpisů

    Pořadatel má za povinnost vystavit na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdit účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.
    Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Informační systém o projektu CŽV zajišťuje středisko vzdělávání a informací.
    AO, přihlášená do kreditního programu CŽV může využít formuláře registračního listu účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých se zúčastnila.
    Rádi bychom se na Vás obrátili se žádosti o stanovisko MMR ČR k oprávnění výkonu činnosti autorizovaných inženýrů versus autorizovaných architektů, konkrétně:
    Komise CŽV posoudí vzdělávací akci a rozhodne o jejím zařazení či nezařazení do projektu CŽV a rozhodne o přiděleních příslušných kreditů. V VI. běhu CŽV je stanovena možnost přidělit jednotlivým vzdělávacím akcím 1 až 3 kreditní body.


Doklady deklarující vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh

    STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018 – veřejná neanonymní soutěž Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.
    Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jenom „ČKAIT“) se 26.9.2016 dopisem svého předsedy obrátila na MMR ČR se žádostí o výklad ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., konkrétně § 77, v návaznosti na ustanovení zákona č. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „autorizační zákon“).


Adventní setkání v Konstantinových Lázních

    Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Asi polovina poznatků v jednotlivých oborech a specializacích zastarává v průměru během 5 až 7 let. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.
    Možnosti poskytování osvědčení autorizovaných osob ČKAIT elektronicky poskytl ČKAIT ředitel odboru práva veřejných zakázek MMR ČR, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler.
    Tímto úvodem v Z+i č. 5/2015 Legislativní komise ĆKAIT zveřejnila k dané problematice rozsáhlý orientační materiál. Reakce členů Komory nedala na sebe čekat a jejich doplňující dotazy byly obsahem dopisu předsedy ČKAIT ze dne 15.3.2017 adresovaný ředitelce odboru legislativního MPO ČR, JUDr. Jitce Rybové:


Rekodifikace veřejného stavebního práva

    Tak jako v minulosti byla pro období 2016 – 2018 uzavřena pojistná smlouva s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB. Tato smlouva navazuje plynule na všechny předchozí smlouvy a je zajištěna plná retroaktivita pojištění od počátku, tedy od 1. 1. 1996. V souladu s § 16 zákona č. 360/92 Sb. ze dne 7. 5. 1992, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. Přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru dle zákoníku práce, je z hlediska ochrany autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky a i tato pojistná ochrana byla zajištěna. Toto platilo ve smlouvách předchozích a platí to i ve smlouvě stávající.
    Na základě oznámení bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti o absolvování VI. běhu CŽV ČKAIT na léta 2016 – 2018“ příslušnou OK. Osvědčení je potřeba vyzvednout si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je dokladem pro klienty o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních.
    Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem. Je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn, umožňuje udržovat krok s technickým a vědeckým pokrokem.


VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

    ČKAIT se dopisem svého předsedy obrátila na MPO ČR se žádostí o shrnutí a předání přehledu současně platných dokladů deklarujících vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh v harmonizované a neharmonizované sféře, včetně stručného vysvětlení/komentáře a návaznosti pro účely jejich využití v rámci níže uvedených okruhů:
    Přihlásit vzdělávací program k akreditaci může každý pořadatel (odborná škola, nevládní organizace ve výstavbě a stavebnictví, vzdělávací agentura). Podmínkou je, aby téma a obsahové zaměření akce se vztahovalo k výkonu činnosti autorizovaných osob (AO), tj. k oborům a specializacím autorizace ČKAIT, k problematice stavebního práva či právních předpisů souvisejících a týkajících se výstavby, včetně širší a obecné problematiky (tj. např. jazyková příprava ve stavebních profesích, projektové řízení, systém integrovaného managementu ve výstavbě, aplikace účetních a daňových předpisů ve výstavbě).
    Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka v procesu uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. při ověřování odborné kvalifikace osoby hostující
    Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. 10. 2018 probíhat elektronicky.


ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ

    Středisko vzdělávání a informací přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k akreditaci (vždy do 30. dubna a 31. října každého roku na následující pololetí), poskytuje informace a konzultace pořadatelům vzdělávacích akcí a členům ČKAIT. Žádosti, předložené k akreditaci do uvedeného termínu, jsou zařazeny do databáze vzdělávacích programů CŽV ČKAIT (databáze StavEduk). Vzdělávací programy přihlášené po uvedených termínech (ve výjimečných případech) jsou po akreditaci zařazeny do databáze StavEduk. Termín pro předkládání žádostí o dodatečnou akreditaci je minimálně 14 dnů předem.
    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2016 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2015 za 12. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:
    Nyní běží VI. běh CŽV ČKAIT pro léta 2016 – 2018. Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost autorizované osoby (AO) získat 12 kreditů během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Při účasti prostřednictvím individuální formy celoživotního vzdělávání si AO volí vlastní, individuální formu tak, aby si zajistil svůj odborný růst.
    AO oznámí k 31. 12. 2018 své oblastní kanceláři (OK) formou „čestného prohlášení“, u kreditního programu – spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 2016 až 2018.


Cena ČKAIT v rámci soutěže STAVBA ROKU

    Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 24. 3. 2018 v hotelu Pyramida v Praze, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2017 za 14. ročník soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:
    Předseda ČKAIT se následujícím dopisem ze dne 29. 11. 2016 obrátil na ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR ve věci oprávnění autorizovaného architekta provádět statické a dynamické výpočty staveb:
    Akreditací se rozumí zařazení konkrétní jednotlivé vzdělávací akce (s konkrétním názvem, datem, atd.) do projektu CŽV s platností vždy jen pro dané období, tj. pro jednotlivá pololetí. Akreditaci nelze přenášet.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00