Jak na věc


ústavní zařízení

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

    Prezident republiky je hlavou státu. Je volen Parlamentem na společné schůzi obou komor na dobu 5 let v tříkolové veřejné nebo tajné volbě. Musí být starší 40 let, navržen skupinou 10 poslanců nebo senátorů. Nikdo nesmí být zvolen více jak dvakrát za sebou. Ústava stanoví rozsah kompetencí prezidenta a určuje, které může provádět sám a ke kterým je nutná kontrasignace. Funkce prezidenta je inkompatibilní s ostatními ústavními funkcemi. Je chráněn imunitou. Může být stíhán jen za velezradu → ztráta úřadu.
    Ústava upravuje legislativu (přijímání a vydávání zákonů) a ratifikaci mezinárodních smluv. V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, náleží Senátu přijímat na návrh vlády zákonná opatření. Parlament také volí prezidenta republiky.
    Hlavní úkol je dbát o cenovou stabilitu. Má tři funkce: emisní,regulační a kontrolní. Emisní funkcí rozumíme, že ČNB vydává do oběhu peníze.V jejím čele stojí guvernér.
    Vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. Skládá se z předsedy, místopředsedů a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident. Ostatní členy jmenuje na návrh předsedy prezident. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. V rámci vládní výkonné moci je zakotveno i státní zastupitelství pro zastupování veřejné žaloby.
    Ústavou České republiky byla zrušena Ústava Československé socialistické republiky a Ústavní zákon o československé federaci a všechny ústavní zákony je měnící a doplňující.


Ústavní 414/16, Praha 8, 181 00

    Ústavu České republiky přijala Česká národní rada dne 16. prosince 1992 a následně byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. (v částce 1/1993 Sb.). Ústava nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993
    Zákonodárná moc náleží Parlamentu České republiky, jenž se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, volených poměrným způsobem na 4 roky. Senát má 81 senátorů, volených většinovým způsobem na 6 let. Každé 2 roky se mění třetina senátorů.
    Na rozdíl od Ústavy Slovenské republiky nebyla Listina základních práv a svobod vložena do textu Ústavy České republiky. Listina základních práv a svobod je podle Ústavy součástí ústavního pořádku.
    Moc soudní vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy.
    Ústavou České republiky byla zrušena dřívější Ústava Československé socialistické republiky, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly a ústavní zákon o státních symbolech České republiky.


Přechodná a závěrečná ustanovení

    Ústavní soud má 15 soudců, jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu na 10 let. Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.


Hlava šestá: Česká národní banka

    Cílem vzdělávacího programu „HRAJ SI A OBJEVUJ SVĚT“ je vytvářet podmínky pro maximální míru rozvoje schopností, dovedností, návyků, osobních vlastností, tvořivosti a fantazie každého dítěte na základě prožitku a otvírat tak cestu k celoživotnímu rozvoji a učení. Máme pečlivě vypracován „Stimulační program rozvoje dovedností dítěte potřebných do školy“, dále grafomotorický program „Co si tužky povídaly“, jež  přináší kladnou odezvu u dětí, rodičů, ale také pedagogů, kteří naše dětí dále vzdělávají v základních školách. Pro děti s odkladem školní docházky a děti nadané máme vypracovány individuálně vzdělávací plány. Navazujeme na tradici muzikálů Emila Hradeckého, operek Zdeňka Svěráka a dětských televizních muzikálů,  které můžete shlédnout na našich besídkách. Mezi další doplňující programy vzdělávání patří program rozvíjející řeč dítěte a komunikaci „Logo chviličky pro hbité jazýčky“, program rozvíjející technické myšlení „Malý te
    Územní samosprávné celky jsou územní oblasti, které si spravují sami občané v určité nezávislosti na okolí. Základním územním samosprávným celkem je obec. Každá obec je součástí vyššího územního samosprávného celku – kraje. Samosprávná území jsou spravována zastupitelstvem, jehož funkční období je čtyřleté.
    Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.
    V hlavní budově jsou čtyři heterogenní třídy (Berušky, Sluníčka, Vlaštovky a Motýlci), šatny dětí, kuchyňky a sociální zařízení. V provozní budově sídlí kuchyně a je zde kancelář zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00